Forskningsministre indgår Horizon Europe-aftale

​På et rådsmøde den 29. september nåede EU-landenes forskningsministre i mål med en politisk aftale om fordeling af budget og internationalt samarbejde i det juridiske grundlag for Horizon Europe. 

Vent...

​Den nye politiske aftale er et tillæg til den tidligere aftale fra marts 2019, som konkluderede på alle dele af Horizon Europe-forordningen, herunder regler for deltagelse og særprogrammet med undtagelse af budgetfordelingen, regler for associering af tredjelande og synergi med andre EU-programmer.

De udestående artikler har afventet en aftale om EU's langsigtede budgetramme (MFF), som først blev indgået blandt stats- og regeringscheferne i det Europæiske Råd i juli 2020.

Budgetreduktion fordeles i alle Horizon-dele

Det Europæiske Råds MFF-aftale endte med et samlet budget til Horizon Europe på €85,54 mia. i 2021-2027 (løbende priser). 

I store træk svarer budgetfordelingen aftalt i Rådet til den fordeling, som Kommissionen lagde op til i sit Horizon Europe forslag i 2018, med undtagelse af et mindre beløb på €2 mio. overført fra søjlen om Innovative Europe til Marie Sklodowska Curie Actions. 


Forskningssamarbejde med tredjeland

Det andet vigtige udstående, som blev behandlet på Rådsmødet, handler om muligheder for, at lande uden for EU kan deltage i rammeprogrammet på specifikke vilkår. Tredjelandes associering til programmet er fordelt i fire kategorier:

 
1.     European Economic Area.
2.     Lande, som er i forhandlinger om optagelse med EU, kandidatlande og potentielle kandidatlande.
3.     Lande som indgår i formaliseret naboskabssamarbejde med EU.
4.     Øvrige lande uden for EU, som lever op til specifikke kriterier, fx høj kapacitet inden for videnskab og teknologi. 
 
Den delvise politiske aftale lægger op til, at lande i kategori 1 og 2 kan indgå i Horizon Europe fra programmets lancering. Det gælder bl.a. Norge, Island og en række kandidatlande. Til gengæld skal lande som Schweiz og Storbritannien igennem forhandlinger om en specifik aftale, der associerer dem til rammeprogrammet. Det er derfor uvist, om de kan indgå på lige vilkår med EU-landene fra starten af Horizon Europe. For lande i 3. og 4. kategori kan der desuden blive tale om delvis associering, dvs. eksklusion fra specifikke dele af Horizon Europe.
 
Trilogaftale om Horizon Europe
Den politiske aftale i Rådet giver det tyske formandskab mandat til at gå i trilogforhandling med Europa-Parlamentet. Denne forhandling vil finde sted i oktober og november, hvorefter resultatet skal godkendes af medlemsstaterne i Rådet såvel som i Europa-Parlamentet før Horizon Europe formelt set kan sættes i gang i 2021. Forudsat at budgetrammen (MFF) godkendes af Europa-Parlamentet og at Horizon Europe forhandlingen forløber som forventet med endelige godkendelser i november eller december, vil det være muligt at åbne indkaldelser til European Research Council og European Innovation Council i januar samt for øvrige dele i marts 2021. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor