Forberedelserne til Horizon 2020 midtvejsevaluering er i fuld gang

​I 2017 skal Horizon 2020 midtvejsevalueres. Evalueringens konklusioner vil være et vigtigt indspil dels i udarbejdelsen af det sidste Horizon 2020 arbejdsprogram (2018-20), og især når Horizon 2020’s efterfølger skal skabes. Forberedelserne til midtvejsevalueringen er i fuld gang.

​Midtvejsevalueringens formål
Midtvejsevalueringen har til formål at vurdere Horizon 2020 halvvejs i den syvårige programperiode. Evalueringen skal både bidrage til at forbedre implementeringen af Horizon 2020 i den sidste del af rammeprogrammet, og så vil evalueringen være et centralt udgangspunkt, når det kommende rammeprogram (FP9) skal udformes. 
Evalueringen vil vurdere om rammeprogrammet lever op til sit formål vurderet ud fra en række kriterier, bl.a. forventes den at undersøge: 

Implementering (budget, deltagelse, etc.)
Relevans (for samfund, borgere, overordnede EU-mål og strategier)
Effektivitet i målopfyldelse (bl.a. SSH, internationalt samarbejde)
Forhold mellem brugte ressourcer og opnåede resultater 
EU-merværdi af rammeprogrammet

Proces og nye tiltag
Europa-Kommissionen har justeret processen for midtvejsevalueringen af Horizon 2020 sammenlignet med tidligere midtvejs- og ex-post evalueringer. For det første har Europa-Kommissionen nedsat en ny metodeekspertgruppe, som skal identificere og udvikle nye metoder til at vurdere ”social impact” af EU’s finansiering til forskning og innovation. Gruppen er allerede i gang med arbejdet og havde første møde i maj 2016.

For det andet vil den ekspertgruppe, som er direkte involveret i evalueringen af rammeprogrammet, få en delvis ændret rolle. Tidligere var det denne gruppe, der stod for selve evalueringen, men nu vil Europa-Kommissionen selv foretage første del af evalueringen og indhente og analysere data, hvilket skal samles i et såkaldt ”staff working document”. Ekspertgruppen, den såkaldte ”high-level group”, får i stedet til opgave at kommentere på og drage konklusioner på baggrund af Europa-Kommissionens dokument og herefter vil Europa-Kommissionen udarbejde sin egen meddelelse. High level group forventes derfor at få en mere politisk karakter end tidligere.

Arbejdsprogrammet 2018-20 og forventede tendenser
Horizon 2020’s sidste arbejdsprogram (2018-20) bliver udarbejdet mere eller mindre sideløbende med midtvejsevalueringen. Mange offentlige høringer har allerede været afholdt, og flere Advisory Groups har offentliggjort deres rapporter med anbefalinger til arbejdsprogrammet. Midtvejsevalueringen er ifølge planen færdig kort før offentliggørelsen af arbejdsprogrammet 2018-20. Derfor forventes input til midtvejsevalueringen, som indhentes undervejs i processen, også at blive taget i betragtning i udarbejdelsen af det sidste arbejdsprogram. Se endvidere tidligere artikel​​​​​​​​​​​​ i creoDK Update.

På indholdssiden forventes færre faglige fokusområder i det sidste arbejdsprogram end i det to første. Nogle emner, som er i spil, er opfølgning på COP21, digitalisering, EU’s kriserobusthed (herunder migration) og market creating innovation. Det forlyder endvidere, at Europa-Kommissionen vil arbejde yderligere for, at det internationale samarbejde i Horizon 2020 projekter øges.   

Indikativ tidslinje
Efterår 2016: Offentlig høring som indspil midtvejsevalueringen
Ultimo 2016: High level group påbegynder arbejdet
Maj 2017: Staff working document færdigt
Juni 2017: High Level Group rapport 
Oktober 2017: Europa-Kommissionens meddelelse
Ultimo 2017: Offentliggørelse af Horizon 2020 arbejdsprogram 2018-20

Redaktør