Forsvar i front

​EU's forsvarsbudget stiger, hver gang præsident Trump tweeter, hævdes det. Aktiviteten på forsvarsområdet har i hvert fald været intens de sidste måneder.

Støtte til forskning og innovation øges

I de seneste måneder har EU lanceret flere nye initiativer inden for forsvar og sikkerhed. Initiativerne følger op på den handlingsplan for forsvarsområdet (EDAP), som blev fremsat i november 2016. I april 2017 lancerede Kommissionen et pilotprojekt for samarbejde om forskning og innovation på forsvarsområdet (se CPHEU Update artikel). Pilotprojektet har et treårigt budget på 90 millioner euro. Det administreres af Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA). Danmark er ikke medlem af EDA pga. forsvarsforbeholdet, men har adgang til pilotprogrammet, der er finansieret over det generelle EU budget.  

Europæisk forsvarsfond etableres

I juni fremlagde Kommissionen desuden et forslag til en Europæisk Forsvarsfond (EDF). Fonden skal støtte en forbedring af konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri. Det juridiske grundlag for forslaget er TFEU Art. 173, der vedrører industripolitik. 
Forsvarsindustrien lægger op til et budget på 500 millioner euro for 2019-2020. Det skal dække 20% af omkostningerne til fonden. Den samlede budgetramme for forsvarsaktiviteterne ligger endnu ikke fast. Indikationerne fra politiske udmeldinger er dog, at området kommer til at fylde markant i EU’s fremtidige budget. Dette bliver mere konkret når medlemslandene melder ind, hvad de vil forpligte sig til, samt når Kommissionen fremsætter forslag til den nye flerårige budgetramme (MFF). Det er ikke afklaret, hvem der skal administrere den fremtidige EDF, men EDA håber at få opgaven. Retsgrundlag og styringsform for EDF vil have betydning for de muligheder, som danske aktører har for at gøre deres indflydelse på fonden gældende.

Samarbejde, delt eller fælles EU-forsvar

På de politiske linjer er både Kommissionen og Det Europæiske Råd kommet med udmeldinger om EU’s fremtidige samarbejde på forsvars- og sikkerhedsområdet. I juni 2017 udgav Kommissionen et refleksionspapir om fremtidens europæiske forsvar. Det er ét af fem papirer i Kommissionsformand Junckers Future of Europe hvidbog om fremtiden for et EU med 27 medlemslande. Papiret skitserer tre scenarier for, hvor omfattende en fremtidig sikkerheds- og forsvarsunion skal være – fra samarbejde over delt til fælles EU-forsvar.

Sikkerheds- og forsvarsunion undervejs

På Det Europæiske Råds topmøde den 22. juni blev stats- og regeringscheferne enige om at iværksætte et permanent struktureret samarbejde for at styrke Europas sikkerhed og forsvar. Dette samarbejde er første skridt hen imod en egentlig ”Sikkerheds- og Forsvarsunion”. Senest til september 2017 vil medlemslandene identificere bindende kriterier og forpligtelser, der følger Traktatens Art. 42(2) og 46. 

BREXIT og Trump sætter tempoet op på forsvar og sikkerhed

Forslagene er ikke ført ud i livet endnu, men initiativerne er kommet i et for EU særdeles højt tempo. Det synes at hænge tæt sammen med eksterne faktorer såsom ny amerikansk præsident, BREXIT og nye trusselsbilleder med øget terror. UK’s udtræden af EU betyder, at de i forvejen faldende investeringer i forsvar reduceres yderligere. Desuden kan de resterede indflydelsesrige medlemslande blive enige om, at forsvar og sikkerhed skal prioriteres højere. Det gælder ikke mindst forsvarsforskning og forsvarsindustri. Handling på området har også støtte i den offentlige opinion efter en periode med flere terrorangreb og alvorlige cyber-angreb.

Strategi for cybersikkerhed på vej

I forbindelse med sin ”State of the Union” tale i september forventes Kommissionsformand Juncker at fremlægge et forslag til en ny cyber-sikkerhedsstrategi samt et fornyet mandat til netværks- og informationssikkerhedsagenturet (ENISA).

Tidslinje

​22. juni 2017
Det Europæiske Råd bliver enig om at etablere et permanent europæisk forsvarssamarbejde. Præsident Macron deltager for første gang og roser udkommet.​
​9. juni 2017
EU's ledere mødes i Prag den 9. juni for at drøfte, hvordan man kan udnytte traktaternes potentiale for øget samarbejde på forsvarsområdet.
​7. juni 2017
​Reflektsionspapir om Fremtidens europæiske forsvar 
Meddelelse om lancering af den Europæiske Forsvarsfond
Forslag til forordning om program for udvikling af europæiske forsvarsindustri m.h.p. at støtte konkurrenceevne og innovationskapacitet i EU's forsvarsindustri
Indkaldelse af første forslag under Preparatory Action
​​25. marts 2017
Romerklæringen vedtages i forbindelse med Unionens jubilæum. Heri lover EU’s ledere at arbejde hen imod et EU-27, der skal bidrage til at skabe en mere konkurrencedygtig og integreret forsvarsindustri samt styrke den fælles sikkerhed og det fælles forsvar i samarbejde og komplementært med NATO.
Dec. 2016​​Den Europæiske Forsvarsfond får opbakning af Det Europæiske Råd
​30. nnov. 2016
​Kommissionen fremsætter en Europæisk Forsvarshandlingsplan (EDAP)
​Nov. 2016
​Medlemslande bliver enige om plan for implementering af sikkerhed og forsvar
​Sept. 2016
​Jean-Claude Juncker, Kommissionsformanden, bekendtgør Den Europæiske Forsvarsfond
Bratislava topmøde: Ledere giver nyt skub til sikkerhed og forvar
​Juli 2016
​EU-NATO underskriver fælles erklæring om samarbejde i Warsawa
​Juni 2014
​Jean-Claude Juncker 10 politiske retningslinjer, med bl.a.: "Jeg mener også, at vi må gøre Europa stærkere i sikkerheds- og forsvarsanliggender. Det er rigtigt, at Europa primært er en "blød magt". Selv den stærkeste bløde magt kan dog ikke klare sig i det lange løb uden i det mindste at have en vis indbygget forsvarskapacitet."
For at vide mere tjek:
Ny EDA hjemmeside link
Twitter: #EUdefence
Redaktør