Her er årets klima og miljø indkaldelse

Årets indkaldelser under EU’s miljø- og klimaprogram, LIFE, er åbnet. I år er der afsat 400 millioner euro til projekter inden for klima og miljø.
Vent...

​EU’s miljøprogram LIFE skal bidrage til at implementere, opdatere og udvikle EU’s miljø og klimapolitik. Endvidere skal projekter under dette program udvise europæisk merværdi og dermed bidrage til at nå de europæiske klima- og miljømålsætninger.  


Med større fokus på de integrerede projekter er LIFE med til at sætte miljø- og klimaudfordringer på dagsordenen i EU’s andre politikområder. Årets indkaldelser af projektideer er nu åben for ansøgninger, og der er i år afsat i alt cirka 400 millioner euro til miljø- og klimaprojekter.

Som noget nyt ved årets indkaldelse, er der ved delprogrammet for miljø kommet en simplificeret to-trins ansøgningsprocedure, der skal lette ansøgeres arbejdsbyrde. 
 
I LIFE-programmet gives der støtte til en bred vifte af projekter: Pilotprojekter, demonstrationsprojekter, bedste praksis-projekter, kapacitetsopbygningsprojekter, forberedende projekter og informations-, bevidstgørelses- og formidlingsprojekter. 

LIFE-programmet

LIFE-programmet består af to delprogrammer, hhv. Miljø- og Klimaindsatsen. Inden for disse findes forskellige prioriterede områder. I det følgende gennemgår vi de relevante indkaldelser.

Delprogrammet for Miljø

Vand

Projekterne skal fokusere på at udvikle og især implementere indsatser, der kan hjælpe medlemsstaterne til en bedre integreret forvaltning af vandressourcer og fremme økosystembaserede tilgange, hvor det er relevant.

Projekter, der er særligt prioriterede inden for dette område, er blandt andet projekter indenfor vandindustrien. Her er der fokus på anvendelsen af teknologier til drikkevand og spildevandssystemer i byer ved brug af ressourceeffektive processer og anvendelsen af værktøjer, der sikrer ressourceeffektiv levering af vandtjenester i overensstemmelse med direktivet for drikkevand og direktivet om byspildevand. Endvidere vil projekter, der bidrager til effektiviteten af løsninger vedrørende genanvendelse af vand prioriteres. 

Skrald (Affald og plastik)

For meget affald og plastisk er et generelt problem - ikke kun i EU men også i resten af verden. Inden for dette område rettes der opmærksomhed mod at reducere mængden af skrald, der produceres, men også måden hvorpå det genbruges og genanvendes. 

Konkret kan der, under dette prioritetsområde, udvikles projekter, som har henblik på at efterleve EU’s plastikstrategi, der blandt andet fokuserer på en højere grad af genbrug og genanvendelse af plastik og en generel reducering af affald. Hertil kan der også tænkes i projekter, der vil bidrage til en mere ressourceeffektiv produktion og mere bæredygtige forbrugsvaner.

Jordforurening, grøn og cirkulær økonomi

Under dette punkt sættes der fokus på at indfri EU’s handlingsplan for et ressourceeffektivt Europa, handlingsplanen for cirkulære økonomi, EU’s tematiske strategi for jordbunden samt EU’s skovbrugsstrategi. 

Under dette prioritetsområde kan der igangsættes projekter, der vil bidrage til at gøre omstillingen mod en cirkulær og bæredygtig økonomi mere gunstig. Konkret kan der investeres i projekter, der udvikler nye forretningsmodeller, deler viden om, hvordan der produceres og genanvendes på en mere bæredygtig måde og generere jobs inden for denne sektor generelt. 

Støj i byområder

Under dette prioritetsområde kan der igangsættes projekter, der vil bidrage til at gøre omstillingen mod en cirkulær og bæredygtig økonomi mere gunstig. Konkret kan der investeres i projekter, der udvikler nye forretningsmodeller, deler viden om, hvordan der produceres og genanvendes på en mere bæredygtig måde og generere jobs inden for denne sektor generelt. 

Herunder er en af de tematiske prioriteter at bidrage til EU-direktivet om ekstern støj. Særligt er der fokus på, at reducere støj fra veje inden for tætbefolket byområder ved hjælp af støjdæmpende vejbelægning og/eller dæk.

Luftkvalitet og udledninger samt bymiljø

Luftforening er et stadigt voksende problem verden over - ikke kun for miljøet men også for menneskers sundhed. Under dette prioritetsområde er der derfor fokus på at reducere luftforureningsniveauet rundt om i EU.

For at reducere forureningsmiljøet er der blandt andet fokus på projekter, der kan bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser til atmosfæren i transportsektoren. Der skal i højere grad være adgang til rene transportmuligheder og skabes en infrastruktur, der imødekommer dette. 

Læs mere om miljøpakken her

Delprogrammet for klima

Klima-delprogrammet har til formål at støtte indsatser, der øger forebyggelsen af klimaforandringer samt tilpaningen til disse. 

Konkret er der fokus på at bidrage til udviklingen og implementeringen af EU-politik inden for klimaændringer, herunder mainstreaming på tværs af politikområder ved hjælp af at udvikle, afprøve og demonstrere policy-tilgange. Derudover er formålet blandt andet også at bidrage til udviklingen og demonstrationen af innovative klimatilpasningsteknologier, systemer og metoder. 

Forebyggelse af klimaforandringer

Projekter under dette prioritetsområde skal bidrage til omstillingen hen mod en lavemissionsøkonomi og indfri EU’s målsætning om at reducere emissionsniveauet med mindst 40 procent inden 2030 (sammenlignet med 1990). Ydermere målsætningen om, at 27 procent af EU’s energiforsyning skal komme fra vedvarende energikilder. 

Konkret er fokus på projekter inden for udviklingen af vedvarende energi, bedre energieffektivitet, bedre transport og brændstof, mere bæredygtigt landbrug, mf. Det skal endvidere understreges, at der i 2018 er særlig fokus på skovbrug, landbrug og anden planlægning af arealanvendelse. 

Klimatilpasning

Klimaforandringer har en stor indflydelse på vores sundhed, økosystem og økonomi og ofte i samspil med andre faktorer. Indkaldelsen er dermed rettet mod at sikre bedre adgang til fondsmidler og efterleve EU’s strategi for tilpasning til klimaforandringer. Konkret skal der investeres i projekter, der bidrager til forbedringen af EU’s nuværende og fremtidige indsats overfor klimaforandringer og dermed EU’s mulighed for at efterleve forpligtelserne i Paris-aftalen fra 2015. 

Fokus er på innovative tilpasningsløsninger i urbane områder, herunder i vand-,energi- og bygge- og anlægssektorerne. Derudover er modstandsdygtig infrastruktur relevant, hvilket betyder, at infrastruktur inden for energi, transport og socialt boligbyggeri skal klimasikres, og der skal være en øget anvendelse af blå-grøn infrastruktur.

Læs mere om klimapakken her

Simpel ny ansøgningsprocedure 

I det nye LIFE-arbejdsprogram for 2018-2020 er der tilføjet enkelte ændringer, hvor den mest relevante er den nye to-trins ansøgningsproces, som har simplificeret ansøgningsprocessen for traditionelle projekter under delprogrammet for miljø. I den første runde skal ansøgere indsende en kort beskrivelse af deres ide med deadline i midten af juni. Udvalgte ansøgere vil derefter blive inviteret til at indsende deres fulde projektansøgning i efteråret 2018, hvortil der er deadline ultimo 2019. 

I år fortsætter ansøgningsproceduren for projekter inden for klima, på samme måde som tidligere. Der kan findes mere information om processen her.

Det er endvidere vigtigt at bemærke, at de tidligere regler om nationale allokeringer af midler er afskaffet i LIFE. Det betyder, at LIFE-midler vil blive tildelt projekter uden hensyn til, hvilket EU land de kommer fra.  

Den 4. maj afholdes LIFE information day. Tilmelding til dette kan findes her.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor