Horizon 2020 projekter skal leve op til ”artikel 32”

​HR praksis på forskningsinstitutioner kan blive et vigtigt parameter for tildeling af Horizon 2020 støtte. 

Artikel 32 i Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreement (General MGA) udstikker retningslinjer for rekruttering og arbejdsbetingelser for forskere i Europa, som modtagere af Horizon 2020 forpligter sig til at leve op til. Det forventes, at artikel 32 vil få øget opmærksomhed i de kommende års implementering af Horizon 2020 og efterlevelse kan dermed potentielt blive et parameter for tildeling af midler.

Hvad betyder artikel 32?

Artikel 32 foreskriver, at projekter finansieret under Horizon 2020 skal leve op til principperne i European Charter for Researchers og Code of Conduct for Recruitment of Researchers. Charter'et angiver en ramme for de aktiviteter forskere skal udføre og karriereudvikling og det beskriver retningslinjer, som forskere, arbejdsgivere og finansieringskilder skal leve op til.  Code of Conduct for the Recruitment of Researches (kodeks) skal sikre transparens i rekrutterings- og udvælgelsesprocessen ved ansættelse af forskere og lige behandling af alle ansøgere. Dette indebærer forpligtelser for arbejdsgivere og finansieringskilder. For det andet foreskriver Artikel 32 en række konsekvenser i tilfælde af manglende efterlevelse.  Alle modtagere af Horizon 2020-støtte forpligter sig til at efterleve artikel 32 i forbindelse med udarbejdelse af Grant agreement.

Human Resources Strategy for Researchers

Universiteter, virksomheder og forskningscentre kan frivilligt implementere Charter og kodeks ved at indrette institutionens HR politik og procedurer efter retningslinjerne. Det giver institutionerne mulighed for at søge om det europæiske HR Excellence in Research logo, som viser, at institutionen lever op til EU-definitionen af god HR praksis for forskere. Proceduren for at opnå HR Excellence in Research logoet er:

  1. Institutionen gennemfører en intern analyse for at sammenligne den aktuelle praksis med retningslinjerne i Charter og kodeks. Sammenligningen foregår eksempelvis inden for områder som etik, uddannelse og rekruttering.
  2. Institutionen udvikler og publicerer en handlingsplan, der illustrerer, hvordan strategien implementeres.
  3. Strategien anerkendes af Kommissionen i form af HR Excellence in Research logo.
  4. Efter implementering af HR-strategien, udarbejder institutionen en udviklingsrapport baseret på egen evaluering. Det skal ske hvert andet år, hvorefter en ny handlingsplan publiceres.
  5. Implementeringen evalueres af eksterne aktører hvert fjerde år. Hvis evalueringen fremsætter en række anbefalinger, som ikke efterleves, kan Kommissionen tilbagetrække logoet.

Kommissionen afholder en informationsdag den 8. oktober 2015 om betydning og implementering af artikel 32.

Redaktør