Horizon Europe forhandlinger i fuld gang

​Den 7. juni offentliggjorde Europa-Kommissionen forslaget til Horizon Europe. Ultimo juli har Europa-Parlamentet publiceret to sæt udkast til ændringsforslag, og der er afholdt uformelt ministerrådsmøde med en række signaler. 

Vent...

​EU-institutionerne har lagt op til en relativt hurtig forhandlingsproces om både EU’s flerårige budgetramme (MFF) og om forskningsprogrammet Horizon Europe. Særligt har Europa-Parlamentet været meget hurtige med offentliggørelse i juli af udkast til ændringsforslag på både Horizon Europe forordningen og beslutning om særprogrammet. Det østrigske formandskab for Rådet har afholdt et uformelt ministerrådsmøde, som giver de første signaler fra medlemsstaternes side. 

Mere budget, mere geografisk spredning

Europa-Parlamentets udvalg for industri, teknologi, forskning og energi, ITRE, har udpeget Dan Nica (S&D, Rumænien) og Christian Ehler (EPP, Tyskland) som ordførere på Horizon Europe forordningen hhv. særprogrammet. På den positive side, fastholder Parlamentet sin ambition om at tilføre Horizon Europe €120 mia., dvs. et endnu højere budget end de foreslåede €94,1 mia. Men Dan Nicas ændringsforslag på forordningen fokuserer på at sikre større geografisk spredning af forskningsmidlerne, merværdi på tværs af EU og et mere balanceret europæisk forskningsrum (ERA). Konkret foreslår han fx nye evalueringskriterier, som vil favorisere de nyere medlemslande i Øst- og Centraleuropa og en fælles ensartet lønskala for deltagere i rammeprogrammet, som ikke tager højde for det faktiske lønniveau i forskerens eller modtagerorganisationens hjemland. Selv på det europæiske forskningsråd (ERC) lægges der op til evalueringskriterier, der afviger fra excellence – forskningskvalitet - som eneste vurderingskriterium. Christian Ehlers ændringsforslag på særprogrammet vil have mere vægt på basal forskning i samfundsmæssige udfordringer og mere vægt på forskning i det nye europæiske innovationsråd (EIC) samt en stærkere rolle for og koordination med det europæiske institut for innovation og teknologi (EIT). Christian Ehler sætter også fokus på betydningen af kreative discipliner. 

Forskningsministre kræver præcisering af missioner og EIC

Den 17. juli afholdt det østrigske formandskab uformelt rådsmøde på konkurrenceområdet, hvor Kommissionens Horizon Europe forslag blev drøftet. Efter rådsmødet udtaler den østrigske forskningsminister sig positivt om Kommissionens forslag til et større Horizon Europe budget, forslagets ambitionsniveau og oplægget til at rammeprogrammet skal give hurtigere og mere synlige resultater. De fleste lande er overvejende positive over for nye elementer som missioner og EIC, men efterspørger flere detaljer om, hvordan Kommissionen vil implementere instrumenterne. 

Styringsmodel møder kritik fra medlemsstater

Rådet understreger, at medlemslandene ønsker at spille en hovedrolle i implementeringen af rammeprogrammet. Kommissionen har i sit forslag lagt op til en ny, anderledes styringsmodel og beslutningsproces, som medlemsstaterne ikke ser positivt på. Kommissionens forslag lægger nemlig op til, at Kommissionen selvstændigt udarbejder det strategiske program på baggrund af input fra fx Europa-Parlamentet, medlemsstater, borgere og øvrige interessenter. Dette forslag vil formentlig indsnævre medlemsstaternes indflydelse på projektindkaldelserne markant sammenlignet med Horizon 2020, hvor Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne udarbejder og vedtager det strategiske program, som danner ramme for udarbejdelse af projektindkaldelser.  

Videre proces

Fra september starter Rådet sine tekniske forhandlinger af Kommissionens forslag, hvor hver enkelt artikel bliver gennemgået i mindste detalje. Det østrigske formandskab håber at nå frem til en såkaldt ”delvis general indstilling” (PGA) på forordningen, som er Rådets forhandlingslinje i den efterfølgende triolog. ”Delvis” vil i praksis sige, at man tager forbehold for budget og budgetfordeling, idet dette vedtages i en parallel proces blandt finansministrene. Østrig håber også at nå til en PGA på særprogrammet, eller alternativt en statusrapport, som overtages af det efterfølgende rumænske formandskab. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor