Horizon Europe - substans og proces diskuteret på Rådsmøde

​Fredag den 28. september mødtes forsknings- og uddannelsesministre til ministerrådsmøde i Bruxelles til en debat om Horizon Europe. Drøftelserne gav indblik i medlemslandenes holdninger til det nye rammeprogram og centrale stridspunkter i forhandlingerne. 

Vent...

​Copyright© European Union 2018

​På mødet drøftede ministrene tre centrale emner i forslaget til Horizon Europe med afsæt i en note fra det østrigske EU-formandskab. Emnerne der blev diskuteret var:

Lovhjemmel for Horizon Europe’s særprogram  
Widening participation/sharing excellence 
Struktur for søjle 2 – ”Globale udfordringer & industriel konkurrenceevne”

Derudover tilkendegav ministrene også deres holdning til den strategiske planlægningsproces for Horizon Europe. Udkommet af mødet er samlet her. 

Spørgsmålet om lovhjemmel

Kommissionen har i forslaget til Horizon Europe ændret lovhjemlen for særprogrammet, der implementerer rammeprogrammet. Tidligere er særprogrammet vedtaget ved ”særlig lovgivningsprocedure”, hvor Rådet vedtager særprogrammet efter Europa-Parlamentet er blevet hørt. Kommissionen foreslår i Horizon Europe en dobbelt lovhjemmel for særprogrammet, så det også får basis i industriartiklen TFEU 173 (under henvisning til innovationens vægt i rammeprogrammet). Dette vil betyde, at den almindelige lovgivningsprocedure træder i kraft, hvor Parlamentet er medlovgiver på lige fod med Rådet. På rådsmødet gjorde forsknings- og uddannelsesministrene det klart, at man som hidtil ønsker at vedtage særprogrammet for Horizon Europe med en lovgivningsprocedure, hvor Parlamentet kun høres. Der var samtidig almindelig enighed om, at drøftelserne af de processuelle spørgsmål ikke (længere) må spænde ben for diskussionerne af det substantielle indhold af Horizon Europe. 

Excellence vs. widening participation

Ét af de substantielle spørgsmål, der ligger øverst på de fleste medlemsstaters dagsorden er, hvordan det kommende rammeprogram skal håndtere det såkaldte widening participation spørgsmål – det forhold at en række særligt nyere medlemslande er underrepræsenterede i programdeltagelsen. Det østrigske formandskab har samlet en række forslag fra medlemslandene, som fx går ud på at ændre i rammeprogrammets formålsartikel eller arbejde med initiativer til bedre synergi mellem EU’s forskellige fonde.
Konklusionerne på mødet afspejler uenigheden: Excellent forskning er et kerneelement i Horizon Europe, samtidig skal fordelene ved rammeprogrammet spredes bredere i EU. Der er således fortsat meget at diskutere.

Bedre struktur for søjle 2 

Under drøftelsen af opbygningen af søjle 2 ” Globale udfordringer & industriel konkurrenceevne” blev det klart, at der er behov for en række justeringer og præciseringer. Det gælder blandt andet klyngernes indhold, udvælgelse af ’areas of intervention’ og ønske om indikation af budgetlinjer i klyngerne.  

Rådet vil fastlægge missioner og partnerskab 

Der er blandt medlemsstaterne overordnet opbakning til en strategisk proces knyttet til implementering af rammeprogrammet. Man er dog uenige i Kommissionens forslag, hvor medlemsstaterne blot vil skulle høres på linje med en lang række andre interessenter. Ministrene ønsker derfor, at visse elementer vedtages allerede i særprogrammet blandt andet områder for partnerskaber og missioner.   

Den videre proces 

Rådets arbejdsgruppe arbejder efter rådsmødet videre mod at finde fælles holdning til Horizon Europe forslaget. Man sigter fortsat mod at have en ”delvis general indstilling” (PGA) på forordningen klar den 30. november 2018, hvor Rådet for Konkurrenceevne mødes næste gang.  Det vil sige, at medlemsstaternes mål er at have en fælles holdning forhandlet på plads inden 30. november. 
I Europa-Parlamentet skal udvalget for industri, forskning og energi (ITRE) den 5. november stemme om deres holdning og ændringsforslag til Horizon Europe, som herefter skal vedtages af Parlamentets plenarforsamling forventet ultimo november. 
Når de to EU-institutioner har deres respektive holdninger vedtaget påbegyndes de officielle forhandlinger mellem institutionerne.  Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor