Innovation i EU – fokus på EIT og KICs

​European Institute of Innovation and Technology (EIT) er en væsentlig spiller i innovationslandskabet i EU. EIT bliver evalueret i 2017, og resultaterne vil få indflydelse på fremtidens EIT.

Innovation i EU
Innovation som kilde til vækst har længe ligget højt på EU’s dagsorden. Mange initiativer er følgelig blevet iværksat for at skabe de bedste betingelser for innovationen i EU. Et af de seneste tiltag, som drøftes, er et European Innovation Council, hvortil de første pilotindsatser forventes udmøntet gennem Horizon 2020 arbejdsprogrammet for 2018-20.
Ét af de innovationsrettede initiativer, hvor man allerede har optjent en del erfaring, er European Institute of Innovation and Technology (EIT), som blev sat i verden i 2008 med det formål at styrke EU's og medlemslandenes innovationskapacitet, så samfundsmæssige udfordringer kan tackles og for at fremme vækst og beskæftigelse. EIT arbejder for at opfylde sit formål gennem dets såkaldte Knowledge and Innovation Communities (KICs), som er store partnerskaber på tværs af EU’s medlemslande. 

Seneste nyt om KICs
EIT’s Knowledge and Innovation Communities er prestigefyldte og omfattende samarbejder på tværs af medlemslande og forskellige typer aktører som universiteter, virksomheder og offentlige myndigheder. Alle KICs, der findes seks på nuværende tidspunkt, bliver til på baggrund af åbne indkaldelser fra EIT, hvor konsortier er i konkurrence med hinanden. Forberedelse, konsortiedannelse og ansøgning til KICs er ofte en proces, der foregår over flere år på grund af partnerskabernes størrelse (med op til 50 kernepartnere) og omfattende opgaver.
I 2016 åbnede EIT indkaldelser til to nye KICs – på henholdsvis Food og Advanced Manufacturing.  EIT Food indkaldelsen blev vundet af et konsortium med co-location centres i Leuven, London, Madrid, München og Warszawa.  På Advanced Manufacturing blev der overraskende ikke valgt nogen vinder, hvilket fra Europa-Kommissionens side bliver forklaret med, at der kun var én ansøgning og derfor ikke reel konkurrence, samt at dette ene konsortium i sammensætning og mål mindede for meget om et allerede eksisterende europæisk offentligt-privat partnerskab. Fra officielt hold undersøges det i øjeblikket, om det rent juridisk vil være muligt at genopslå indkaldelsen, mens det også vurderes, om kvalitet og konkurrence i ansøgninger vil kunne forventes at forbedres i et eventuelt genopslag.

Evaluering i 2017 med flere elementer
EIT er et uafhængigt EU organ oprettet gennem en EU- forordning tilbage i 2008. I forordningen stilles der krav om evaluering af EIT’s performance, hvilket ligeledes er bemyndiget i Horizon 2020 lovteksten. De to evalueringskrav sammenfattes i en evaluering i 2017, og resultaterne vil blive behandlet og præsenteret af Europa-Kommissionen i sammenhæng med midtvejsevalueringen af Horizon 2020. Den endelige evaluering med anbefalinger forventes således sammen med den endelige midtvejsevaluering af Horizon 2020 i efteråret 2017. 

Evalueringen har EIT baseres bl.a. på følgende: 
  • European Court of Auditors’ rapport fra april 2016
  • Uafhængig ekstern evaluering ledet af ICF pt. under udarbejdelse
  • Offentlig høring fra april til november 2016
  • Anbefalinger fremlagt i november 2016 af High Level gruppe nedsat af EU-kommissær for uddannelse Tibor Navracsic
 
De første anbefalinger for fremtidens EIT
Rapporten fra European Court of Auditors konkluderer blandt andet, at rationalet bag EIT fortsat er gyldigt, og at KICs i kraft af deres autonomi og geografiske bredde udfylder en særlig og vigtig rolle i EU’s innovationslandskab. Omvendt er rapporten kritisk over for EIT’s finansieringsmodel for KICs, da årlige finansieringsaftaler skaber forsinkelser i og usikker om finansiering til KIC aktiviteterne. Der rejses ligeledes en række spørgsmål om den reelle impact af KIC aktiviteter i forhold til en egentlig vækstskabelse.
I High Level gruppens rapport fremhæves autonomien i KICs også som meget positiv. Gruppen finder samtidigt at de nye forventninger til udviklingen af KICs økonomiske bærerdygtighed, stiller krav om nye tiltag fra EIT’s side. Endvidere foreslås, at alle KICs fremadrettet vurderes ud fra de samme klare kerneindikatorer (KPI’er).  

De næste skridt
De anbefalinger, der allerede nu ligger om EIT’s fremtid, er relativt omfattende. Nye KPI’er for de eksisterende KICs er allerede på bordet og mulige juridiske ændringer i EIT’s grundlag kan blive resultatet af evalueringen, hvilket også vil kunne få flere konsekvenser for KICs og deres virkemåde. 
I forhold til indkaldelserne til nye KICs forventes det afklaret i første halvdel af 2017, hvorvidt indkaldelsen til Advanced Manufacturing genopslås. Dette vil i så fald formentlig ske samtidigt med offentliggørelsen af indkaldelsen til en Urban Mobility KIC med start i 2018. 

Baggrund: Hvad er EIT og KIC?
EIT er et uafhængigt EU organ med hovedsæde i Budapest. EIT, som er under Europa-Kommissionens overvågning, arbejder for at opfylde sit formål gennem dets såkaldte Knowledge and Innovation Communities (KICs). Der findes i dag seks KICs inden for en række samfundsmæssige udfordringer; Climate-KIC, EIT Digital, KIC InnoEnergy, EIT Health, EIT Raw Materials og EIT Food. 
De seks KICs er blevet etableret løbende siden 2010 på baggrund af åbne indkaldelser. Hver KIC, der løber over minimum syv år, støtter innovation og iværksætterkultur og arbejder for gennembrud i den måde sektorerne for videregående uddannelse, forskning og erhverv samarbejder på.  
EIT’s finansiering af hver KIC er maksimalt 25 % af det samlede budget, mens de resterende 75 % af budgettet skal tiltrækkes fra andre kilder herunder EU’s strukturfonde og Horizon 2020 samt anden offentlig og privat finansiering. 
KICs er uafhængige juridiske enheder. Hver KIC er organiseret i fem-seks regionale co-location centres, som udfører de konkrete aktiviteter.
KIC aktiviteter tæller blandt andet:
  • uddannelse og træning (på kandidat niveau og derover) med fokus på kompetencer i entreprenørskab og innovation
  • innovationsdrevne projekter udført af KIC-konsortiets partnere udvalgt gennem intern konkurrence organiseret af den pågældende KIC
  • støtte til forretningsudvikling gennem inkubatorer, finansiel og teknisk støtte herunder også demonstrationsaktiviteter og markedsstudier for opstartsvirksomheder.Redaktør