Jean Claude-Juncker fremlægger Europa-Kommissionens arbejdsprogram for 2017

​Formanden for Europa-Kommissionen, Jean Claude-Juncker, har fremlagt sit tredje arbejdsprogram med titlen ”Realisering af et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer”. Juncker fremlagde 21 initiativer, der skal implementere hans 10 prioriteter fra 2014. Dermed fortsætter Juncker sit fokus på jobskabelse og vækst i hele Unionen.

Det årlige arbejdsprogram indeholder de politiske prioriteringer Kommissionen arbejder ud fra. I den forbindelse udtaler Juncker, at ”vi fokuserer på de ting, der betyder noget. Konkrete foranstaltninger, der forbedrer folks liv. (…) Dette er, hvad Kommissionens arbejdsprogram går ud på. I de kommende uger vil jeg — sammen med Europa-Parlamentet og Rådet — vælge en række initiativer af stor politisk betydning, der bør prioritetsbehandles i lovgivningsprocessen i de kommende måneder. Det er et Europa, der leverer resultater”.

Forskning
Jean Claude-Juncker fremlægger i arbejdsprogrammet for 2017 et ønske om at fremme innovation i EU. I den forbindelse skal forskning på det teknologiske område være med til at gøre EU førende i udviklingen af nye forretningsmodeller herunder ”smart specialisation”. Derudover lancerede Juncker ”Accelerate Clean Energy Innovation”, der skal støtte forskning og teknologisk innovation med det formål at imødekomme målet for CO2 reduktion, der blev fastsat med Paris-aftalen og EU’s egne 2030 mål. Sidst men ikke mindst ønsker Kommissionsformanden at oprette en Europæisk Forsvarsfond, der skal fremme forskning og innovation på det forsvarspolitiske område samt fremme udviklingen af forsvarsteknologi.   

Det digitale indre marked
På det digitale område foreslår Juncker at arbejde videre med adskillige forslag samt en midtvejsevaluering af implementeringen af Strategien for det digitale indre marked. I løbet af de næste måneder vil Kommissionen fremlægge en række politiske udspil inden for moms området med et forslag, der skal dække e-handel og online publiceringer samt mindske barrierene til fri flow af data. Derudover er det vigtigt, at Europa-Parlamentet og Rådet arbejder effektivt, så bl.a. forslag om ophavsret, telekommunikation og WiFi4EU23, der skal give internetadgang på offentlige steder, kan blive implementeret. Kommissionen vil derudover søge at fjerne roamningtaksterne i midten af 2017.

Beskæftigelse, vækst og investeringer
Programmet lægger op til en øget indsats for unge mennesker i EU med en styrkelse af Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Her forslår Kommissionen at tilføre yderligere €2 mia. i perioden 2017-2020, hvilket vil støtte medlemslandene i at nå ud til de regioner og unge mennesker, der har mest brug for hjælp. Derudover vil Det Europæiske Solidaritets korps, som Juncker lancerede i sin State of the Union-tale, blive implementeret i slutningen af 2016. Ydermere er der planer om at implementere en handlingsplan for cirkulær økonomi med fem tiltag blandt andet en strategi, en forordning og et REFIT-direktiv af kvaliteten af drikkevand. Kommissionen vil i 2017 også fremsætte sit forslag for den næste flerårige finansielle ramme (MFF), som fastsætter grænserne for EU’s årlige budgetter, der formentligt kommer til at løbe fra 2021-2027.

EU som global aktør
Kommissionen vil fremlægge en europæisk forsvarshandlingsplan, der skal styrke EU’s internationale rolle. Derudover vil Kommissionen i samarbejde med den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, udarbejde en strategi for Syrien. Arbejdsprogrammet er i overensstemmelse med de prioriteter som stats- og regeringslederne vedtog i Bratislava den 16. september (læs stats- og regeringsledernes deklaration i højre boks).

Redaktør