Midtvejsevaluering af strategien for det digitale indre marked

Etablering af et digitalt indre marked var en af Juncker-Kommissionens ti nøgleprioriteter. Strategien til at udnytte det indre markeds potentiale på det digitale område blev fremlagt i maj 2015, og nu er det blevet tid til at gøre status samt vurdere, hvor der er behov for yderligere handling.

Den digitale revolution
Den teknologiske udvikling indebærer løbende ændringer af vores opfattelse af både samfund og økonomi. Rationalet bag strategien for det digitale indre marked er at overkomme en fragmentering af markedet, så udviklingen kan udnyttes til at skabe økonomisk vækst for europæiske virksomheder og forbedring af livskvaliteten for alle unionsborgere. Målet tilstræbes gennem en række lovgivningsmæssige og politiske tiltag, der er tematisk inddelt i tre søjler bestående af: (1) bedre adgang til onlineprodukter og -tjenester, (2) bedre betingelser for, at digitale net og tjenester kan vokse og trives og (3) forøgelse af væksten i den europæiske digitale økonomi.

Foreløbige tiltag og resultater 
Kommissionen har hidtil iværksat 35 lovforslag og politiske initiativer. Medlovgivende EU-institutioner har i den fælles erklæring om EUs lovgivningsmæssige prioriteter nu også forpligtet sig til at bidrage til færdiggørelsen af central lovgivning for det digitale indre marked inden udgangen af 2017. 

På forbrugerområdet har Kommissionen har fremsat tre konkrete forslag (the triple win), som giver mulighed for at skabe særlig gevinst på kort sigt:
  • Roamingomkostninger for mobiltelefoni afskaffes per 15. juni 2017. Det betyder, at det vil blive muligt for brugere at foretage opkald, sende tekstbeskeder og surfe på internettet på samme vilkår som i bopælslandet inden for EUs grænser (roam-like-at-home), så længe det foregår under en fair use grænse.
  • Græseoverskridende portabilitet af online-tjenester, så forbrugere får adgang til deres onlineabonnementer på film, musik, e-bøger o.l., når de rejser i andre EU-lande. Der blev indgået et politisk kompromis mellem institutionerne i februar, og dette blev godkendt af Europa-Parlamentet den 18. maj 2017. Forordningen forventes at træde i kraft i begyndelsen af 2018.
  • Ubegrundet geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af forbrugernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked skal ikke være muligt. Det betyder, at erhvervsdrivende ikke vil kunne differentiere behandlingen af forbrugere fra forskellige medlemsstater uden objektive grunde. Europa-Parlamentets udvalg om det indre marked og forbrugerbeskyttelse (IMCO) godkendte den 25. april 2017 forslaget med en række ændringer. Dermed er Parlamentet nu også klar til at indgå i trialogforhandlinger med Rådet og Kommissionen for at nå til enighed om den endelige udformning af forordningen. 

Det første af de 21 forslag, der er blevet forhandlet færdigt, vedrørte 700 MHz-frekvensbåndet. Siden er der også opnået politisk enighed om WiFi4EU-initiativet, en gennemførelse af Marrakesh traktaten for personer med læsehandicap, samt ovenævnte forordning om grænseoverskridende portabilitet. 

Blandt de mere følsomme tiltag fortsat under forhandling er forslag til revideret ophavsretsdirektiv, revideret e-databeskyttelsesdirektiv, samt direktiv for audiovisuelle tjenester, hvor man nu nærmer sig trialogforhandlinger mellem Rådet, Parlamentet og Kommissionen.  Også forslaget til revideret lovramme for hele området af elektronisk kommunikation er kun i første forhandlinger. I disse forhandlinger skal man blandt andet finde ud af, hvordan man vil håndtere online broadcasters.

I forbindelse med midtvejsevalueringen af strategien af det digitale indre marked har Kommissionen endvidere identificeret tre områder, hvor der er behov for yderligere tiltag på EU-plan: 
  • Online platforme: Kommissionen vil gøre onlineplatforme til ansvarlige aktører med henblik på at sikre en retfærdig og innovationsvenlig platformsøkonomi samt bekæmpe ulovligt indhold online. De første konkrete resultater af Kommissionens arbejde kan forventes inden udgangen af 2017.
  • Dataøkonomi: Kommissionen vil udvikle den europæiske dataøkonomi, som skal sikre tilgængelighed og fri bevægelighed for data inden for det indre marked. Efter sommeren i år vil Kommissionen udarbejde et lovgivningsforslag om en EU-samarbejdsramme for fri udveksling af oplysninger (free flow of data), som tidligere blev udsat, men som er efterspurgt af såvel industrien som en række medlemslande. I 2018 fremsættes desuden et forslag til opdateret direktiv om genanvendelse af offentlig sektor information.
  • IT-sikkerheds-udfordringer: Kommissionen vil inden september 2017 opdatere den aktuelle EU-strategi for cybersikkerhed fra 2013, revidere mandatet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerheds (ENISA), formentlig med henblik på at give ENISA en større rolle i det forandrede IT-sikkerhedsøkosystem, samt udvikle regler vedr. IT-sikkerhedsstandarder, -certificering og -mærkning.

Et velfungerende digitalt indre marked
Adskillige politiske tiltag er stadig under forhandling eller sågar under udarbejdelse som led i strategien. Kommissionens fokus er på at øge indsatsen for at udnytte de muligheder, og ikke mindst imødegå de udfordringer, der opstår som følge af digitaliseringen. For at realisere et velfungerende digitalt indre marked gælder det nu i høj grad om at omsætte politiske forpligtelser til virkelighed.

Hele evalueringsrapporten kan læses her.


Redaktør