Migration kan blive et kommende Horizon 2020 fokusområde

​I februar afholdt Europa-Kommissionen en konference om forskning og forskningsbehov relateret til migration.  

Flygtninge og migranter fra områder, som hærges af krige, konflikter og økonomiske udfordringer, udgør i øjeblikket den største bølge af flygtninge i Europa siden 2.verdenskrig. Det har gjort migration til et af de emner, som topper den EU-politiske dagsorden. Emnet migration står derfor også centralt på den forskningspolitiske dagsorden. Det gælder især inden for Horizon 2020 udfordringen om rummelige samfund, men sundhedsudfordringen og klimaudfordringen forholder sig også til migration.

Konference samler forskningsbaseret input til policy
Den 4. og 5. februar 2016 afholdt Kommissionen konferencen ”Understanding and tackling migration”. Formålet var at identificere videnbehov og forskningshuller på området og at skabe overblik over tidligere og igangværende EU-finansierede forskningsprojekter, der adresserer migration. 

Forud for konferencen har Kommissionen samlet et kompendium med beskrivelser af alle EU-finansierede projekter. Projekterne falder inden for hovedemner som integration af migranter, transnationalisme, midlertidig og cirkulær migration, kønsrelationer, migration og udvikling, data og statistisk modellering, diversitet samt økonomiske effekter ved migration. 

Samtidig præsenterede konferencen et policy review, der giver overblik over forskningsbaseret viden om migration. Dette policy review bidrager med eksisterende evidens og data til langsigtet policyudvikling på migrationsområdet. 

Gaps adresseres i Horizon 2020
Forskningskonferencen i februar sigtede desuden efter at identificere forskningshuller, som bør adresseres i Horizon 2020. Kommissionen samler i foråret 2016 input til det sidste strategiske program 2018-20 for Horizon 2020. Det forventes, at migration vil blive et fokusområde i det program, som sætter den strategiske og politiske ramme for arbejdsprogrammet 2018-2020 og herunder indkaldelser. Migration forventes derfor adresseret på tværs af de samfundsmæssige udfordringer. 

Forskningskommissær Carlos Moedas fremhævede i sin tale på konferencen, at han ser potentialer i forskning, der 1) kan indgå i policyudvikling for migration, og 2) kan hjælpe de europæiske samfund til at tilpasse sig nye tendenser i migration. 

Kommissæren fremhævede nødvendigheden af interdisciplinær forskning og særligt bidrag fra samfundsvidenskab og humaniora. Forskning skal bidrage til at vurdere effekten af EU’s initiativer på området og tilvejebringe yderligere evidens for policyudvikling og tilpasning herunder en ny politik for lovlig migration.

Redaktør