​​​​​

Ny EU-plan vil bekæmpe antibiotikaresistens

​EU’s nye handlingsplan for ONE HEALTH og bekæmpelse af antibiotikaresistens fastlægger aktiviteter inden for policy, forskning og innovation samt globalt samarbejde.

Forskningsstrategi for antibiotikaresistens er centralt element
Forskningsstrategien lægger op til investeringer i forskning og udvikling inden for antibiotikaresistens (AMR) og infektionssygdomme. Kommissionen vil støtte forskningen via forskellige instrumenter og partnerskaber under Horizon 2020 og det efterfølgende rammeprogram, FP9. Følgende temaer indgår i forskningsstrategien:
  • Detektering, effektiv kontrol med infektioner og overvågning: Skal sikre øget forståelse af epidemiologi, udbredelse og byrden, som smitsomme sygdomme udgør mhp. at forstå, hvordan resistens udvikles og spredes. Indsamling og kombination af data fra sundhedssektoren, landbrugs- og fødevaresektoren samt samfundet bredt forstået skal udnyttes til tidligt at opdage udbrud af smitsomme sygdomme, så spredning begrænses mest muligt. 
  • Udvikling af nye lægemidler og alternative behandlingsformer: Der er et stort behov for udvikling af nye lægemidler, alternative behandlingsformer samt innovative tilgange til at modarbejde infektioner i mennesker og dyr. Eksisterende antibiotikabehandlinger skal forbedres, og nye kombinationsbehandlinger bør udvikles.
  • Udvikling af forebyggende vacciner: Vacciner anses for effektive til at forebygge infektioner og spredning af sygdomme. Brug af vacciner til mennesker, dyr og akvakultur skal øges mhp. at reducere brug af antibiotika. 
  • Udvikling af nye diagnostiske metoder: Nye diagnostiske værktøjer er essentielle til at skelne mellem bakterier og virus samt identificere AMR. Sådanne værktøjer er under udvikling, men kræver yderligere test, inden de er klar til markedsføring. 
  • Nye økonomiske modeller og incitamenter: Der er behov for nye økonomiske og forretningsmodeller, som kan forene incitamenter til at udvikle nye lægemidler med behovet for restriktiv brug af antibiotika. Samtidig er der behov for nye metoder til teknologivurdering, som kan evaluere den langsigtede samfundsmæssige merværdi ved introduktion af nye diagnostiske værktøjer samt økonomiske analyser til at vurdere forskellige instrumenters fordele og omkostninger i kampen mod AMR.
  • AMR i miljøet og forebyggelse af spredning: Der er betydelig mangel på viden om udledning og spredning af resistente organismer i miljøet samt risici for human og dyresundhed. Teknologiudvikling vil være nødvendigt for hurtig og effektiv at kunne nedbryde antimikrobielle stoffer i spildevand og organisk affald. 
Bedre koordinering i EU 
Kommissionen foreslår en række koordinerede aktiviteter mellem medlemslandene, fx samarbejde om dataindsamling, analyse og overvågning af AMR spredning, samarbejde om at implementere EU lovgivning og nationale handlingsplaner på området. Desuden vil man styrke kontrol med infektioner og AMR spredning, fx på hospitaler, i landbruget og inden for akvakultur. Der lægges op til øget fokus på tilstedeværelse og spredning af resistente organismer i miljøet, bl.a. en fælles EU strategi for medicinrester i miljøet. 

Globalt samarbejde om AMR bekæmpelse
WHO Global Action Plan on AMR danner ramme for et globalt samarbejde om at bekæmpe AMR. EU vil øge det internationale samarbejde på området, bl.a. med lande, som er i dialog med EU om eventuel optagelse i unionen samt med nabolande til unionen. AMR-relaterede aftaler på landbrugs- og fødevareområdet vil indgå som en fast del af handelsaftaler mellem EU og globale handelspartnere. EU’s udviklingspolitik får en vigtig rolle med at skabe opmærksomhed om AMR i udviklingslande, dele erfaringer og bidrage til kapacitetsopbygning med henblik på øget kontrol med infektioner og AMR. EU vil arbejde for at styrke det internationale forskningssamarbejde på AMR gennem eksisterende instrumenter som Joint Programming Initiative AMR (JPI AMR), European & Developing Countries Clinical Trial Partnership (EDCTP) og STAR-IDAZ på husdyrområdet. 

Baggrund
Kommissionens forslag til en ny ONE HEALTH handlingsplan blev publiceret den 29. juni 2017. Forslaget er udarbejdet på baggrund af en evaluering af den seneste EU-handlingsplan på området fra 2011, feedback på et roadmap publiceret i efteråret 2016 samt en åben høring i foråret 2017. Forslaget skal drøftes blandt EU’s sundhedsministre samt i Europa-Parlamentets udvalg for miljø, fødevarer og folkesundhed. 


Redaktør