Ny klimatilpasningsstrategi får central plads i The European Green Deal

​En ny klimatilpasningsstrategi skal ruste EU mod klimaforandringer og er en vigtig brik for at nå målet om klimaneutralitet i 2050.  

Vent...
EU sigter med The European Green Deal mod at opnå klimaneutralitet i 2050. For at nå målet sættes adskillige tiltag i gang for at afbøde og reducere klimaforandringerne. Men klimaforandringer er allerede en realitet med store konsekvenser for økonomi, samfund og sundhed. Derfor får EU’s nye klimatilpasningsstrategi også en central plads i Green Deal med et mål om, at EU skal være fuldt modstandsdygtig over for klimaforandringerne i 2050. 

Den nye klimatilpasningsstrategi er allerede skrevet ind som reference i udkast til Horizon Europe-arbejdsprogrammer, så i udviklingen af projekter, som relaterer sig til klimatilpasning, kan det være relevant at orientere sig i strategien. 

Strategien indeholder en række prioritetsområder og forslag til konkrete initiativer. Her følger et udvalg af disse.

Smartere, hurtigere og mere systemisk
Den nye klimatilpasningsstrategi er lanceret med det formål at skabe en bevægelse fra at forstå problemet med klimaforandringer og planlægge indsatser til at udvikle løsninger og implementere dem. 

Strategien peger som det første på, at denne udvikling kræver, at problemerne skal tilgås på en smartere måde. Blandt andet skal der forskes mere i cost-benefit ved klimatilpasningsindsatser samt sammenhængen mellem klimarisici og påvirkning af samfundsøkonomien.  Data og digitalisering skal også bringes bedre i spil, så modellering og risikovurdering kan danne bedre grundlag for handling. Kommissionen ønsker, at platformen Climate-ADAPT bliver centralt referencepunkt og værktøjskasse for klimatilpasningsaktiviteter og viden. Platformen vil blive opdateret og udvidet og vil også indeholde et nyt element, der skal observere klimaforandringernes påvirkning af folkesundheden. 

For det andet skal tilpasningen til klimaforandringerne ske langt hurtigere. Det kræver løsninger, der både kan realiseres og skaleres og i denne sammenhæng fremhæver strategien de kommende missioner under Horizon Europe. En hurtigere tilpasning kræver også bedre retningslinjer, adgang til teknisk assistance og fælles standarder for klimasikringstiltag. Sikring af adgang til ferskvand (både drikkevand og til industrielle sektorer) vil blive et prioritetsområde, da klimaforandringer både i form af tørke og oversvømmelser udgør en presserende udfordring.

Som det tredje peger strategien på, at klimatilpasningsindsatsen skal være langt mere systemisk. Kommissionen ønsker, at hensynet til klimarisici indarbejdes systematisk i EU’s lovgivning, udbud og finansieringsprogrammer, hvor det giver mening. Ligeledes vil Kommissionen drøfte med medlemslandene, hvordan udfordringerne kan adresseres bedre i nationale budgetter. For den systemiske udvikling fremhæver strategien Nature-Based Solutions (NBS) som en tilgang, der har særligt meget for sig, og Kommissionen vil fremme den gennem videns- og kapacitetsopbygning samt rådgivning og finansiering. 

Klimatilpasning lokalt til internationalt

Klimatilpasningsstrategien fremhæver lokale og regionale indsatser som helt afgørende for, at EU kan blive modstandsdygtig over for klimaforandringerne. Det er her løsninger i sidste ende skal implementeres. Finansiering for lokale aktører bliver tilgængelig gennem en lang række af EU’s programmer i den nye programperiode; blandt andet strukturfonde, Horizon Europe, LIFE og genopretningsfonden. Kommissionen ønsker herudover at udvide Covenant of Mayors med en støttefacilitet med teknisk assistance, så lokale aktører kan få bedre hjælp til at implementere deres lokale tilpasningsstrategier.  

Et gennemgående tema i strategien er nødvendigheden af at alle niveauer (lokalt, nationalt og EU) skal kobles bedre sammen, men Kommissionen har samtidigt et internationalt udsyn, hvor Afrika, små østater under udvikling (SIDS) og mindst udviklede lande (LDCs) i strategien får særlig prioritet. EU vil gennem forskellige former for støtte hjælpe partnerlande med klimatilpasningsplaner, internationale investeringer og implementering af løsninger.

Klimatilpasningsstrategien skal nu drøftes af medlemsstaterne i Rådet og af Europa-Parlamentet.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor