Nyt Input i Drøftelserne om "Missioner" i FP9

​Mariana Mazzucato, særlig rådgiver for Europa-Kommissionen, har udgivet rapport med anbefalinger til, hvordan en missionsorienteret tilgang kan anvendes i det kommende EU-rammeprogram for forskning og innovation, FP9.  

Vent...

Missioner: fra idé til anbefalinger

Midtvejsevalueringen af Horizon 2020 har været overvejende positiv, og der er ikke tegn på, at det kommende rammeprogram vil byde på en stor revolution i forhold til det program, vi kender i dag. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er blevet foreslået forbedringer. Én af anbefalingerne fra den såkaldte High Level Group var, at arbejde med en mere missionsorienteret tilgang til forskning og innovation. 

I de seneste mange måneder har der i Bruxelles været summet over spørgsmålet om missioner i FP9. I starten af 2018 blev professor Mariana Mazzucato officielt udpeget til særlig rådgiver for forskningskommissæren, Carlos Moedas på missionsdrevet videnskab og innovation. Mazzucato har netop offentliggjort sin rapport med forslag til, hvordan missioner kan anvendes i FP9. Her følger nogle centrale elementer fra rapporten, som er et input til Kommissionen under udformningen af FP9-forslaget.

Koncept ”Mission”

En mission er et klart defineret mål, som man vil nå inden for en given tidsramme. Rationalet bag en missionsorienteret tilgang er, at en mission som et klart og prioriteret mål, kan sætte retning for den økonomiske vækst ved at give retning og systematik for investeringer og politikudvikling. 

Man kan opstille missioner af meget forskellig størrelse og udformning. Overordnet kan der skelnes mellem missioner, der kan accelerere givne processer mod målet og på andre områder, missioner, som er rettet mod større systemforandringer. Dette knytter sig også til, på hvilket niveau (såkaldt ”level of granularity”) man vælger at lægge en mission. Mazzucato finder, at niveauet for Societal Challenges og Focus Areas, som vi kender i dag, giver fokus, men er for brede til at medføre den nødvendige handling. Projektniveauet skaber omvendt handling, men er for lavt til sikre impact i den nødvendige størrelsesorden. Der argumenteres således for, at missioner bør lægges på et niveau et sted mellem fokusområder og topics. 

Mazzucato fremhæver flere gange, at succesfulde missioner kræver forskning og innovation (og nye måder at bringe disse elementer sammen på), men også politiske tiltag som regulering og infrastruktur. I rapporten fremhæves FET Flagships som et program, der på mange måde matcher missionstankegangen, da programmet både har høje ambitioner, arbejder på tværs af sektorer og endvidere har mobiliseret private investeringer. Erfaringerne fra FET-Flagships bør inddrages i udformning af missioner. Dog har FET, ifølge Mazzucato, ikke haft det nødvendige fokus på at inddrage borgere og formidle samfundsmæssig relevans.

Fem kriterier skal opfyldes

Mazzucato opstiller fem kriterier for missioner:

1) Dristige, inspirerende og med bred samfundsmæssig relevans
- For at sikre både bred opbakning til og implementering af missioner skal de kunne engagere borgerne. 

2) En klar retning: Målrettede, målbare og tidsbegrænsede
- Essentielt for at vurdere succes, fiasko og måle fremskridt i indfrielse af missionen.

3) Ambitiøse, men realistiske forsknings- og innovationsaktiviteter
- Sættes målet for højt vil det kunne mindske opbakning, mens for lave mål ikke vil give anledning til tilstrækkelige indsats.

4) Innovation som er tværdisciplinær, tværsektoral og på tværs af aktører
- Missioner skal fremstilles på en måde, så de giver anledning til samarbejde på tværs og herunder også bane vejen for private investeringer.

5) Multiple bottom-up solutions
- Missioner skal kunne adresseres med flere forskellige løsninger for at give mulighed for at justere tilgang undervejs. 

Rapporten indeholder tre konkrete eksempler på, hvordan missioner i EU kunne se ud. Eksemplerne er: 1) 100 CO2 neutrale byer i 2030, 2) Plastik-fri Have 3) Mindske byrden ved demens. Mazzucato understreger, at eksemplerne har et rent illustrativt formål. Tiden vil vise, om de kan genfindes i FP9’s første arbejdsprogram.  

Værd at bemærke

I nogle henseender byder Mazzucatos indspil i debatten på en ny måde at tænke forsknings- og innovationsprogrammer. En mission er ikke ét projekt, men en portefølje af aktiviteter og forskellige finansieringsinstrumenter. I rapporten bliver det klart, at en missionsorienteret tilgang således får betydning for både projektafvikling og evaluering af projektansøgninger. Projekter vil skulle afvikles som en del af en helhed, og ansøgninger vil skulle bedømmes i lige grad på deres excellence, og som værende en del af en den bredere projektportefølje, som vurderes samlet i forhold til mulighed for indfrielse af missionen. I den forlængelse er Mazzucato også fortaler for en større fleksibilitet i bevillingerne og budgettet, således at projekter, som ikke bidrager til missionen, nemmere kan lukkes og missioner, som har behov for større budget, kan få dette bevilliget. 

Missioner skal (i hvert fald i vis udstrækning) vælges top-down, for at give nødvendig retning for prioriteten. Herudover er missionstilgangen meget præget af bottom-up tanken, hvor løsninger skal være bottom-up for at sikre tilstrækkelig eksplorativ tilgang i aktiviteter. Det er ligeledes værd at bemærke anbefalingerne om borgerinddragelse, som går igen i hele rapporten. Borgerne tillægges stor betydning både i formulering af missioner og under implementeringen af de pågældende aktiviteter. Der skelnes dog ikke mellem eksempelvis borgere, brugere eller NGO’er.

Send EU en mission

Hvordan eventuelle missioner ender med at se ud i FP9, er endnu et åbent spørgsmål. Kommissionen forventes at præsentere FP9-forslaget den 29. maj 2018 (dette kan ændre sig). Det forlyder, at missioner vil blive beskrevet i forslaget som koncept, mens de først vil blive udvalgt i forbindelse med arbejdsprogrammerne. Udformningen og ikke mindst ambitionsniveauet for missioner afhænger i høj grad også af de kommende budgetforhandlinger mellem Rådet og Europa-Parlamentet. 

Det er muligt at give feedback på Mazzucatos rapport til Europa-Kommissionen frem til 3. april. I denne høring er det også muligt at foreslå konkrete missioner.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor