Positive resultater fra offentlige og private partnerskaber under Horizon 2020

​Europa-Kommissionens evalueringer af cPPP’er, P2P’er og JU under Horizon 2020 viser gode resultater, men peger også mod flere udfordringer.

Partnerskaber er gode til at engagere aktører, men har svært ved resultatmål

Kommissionen medfinansierer en række forskningsinitiativer i samarbejde med industrien gennem contractual Public-Private Partnerships (cPPP) og Joint Undertakings (JU) og med medlemsstaterne gennem Public-Public Partnerships (P2P). Formålet med partnerskaberne er at øge EU's konkurrencedygtighed gennem investeringer og koordination af forskning og innovation. Evalueringerne af partnerskaberne viser, at de er gode til at engagere og samle offentlige og private aktører i Horizon 2020, og at midlerne hurtigere udbetales sammenlignet med andre dele af Horizon 2020. Dog kritiseres de opstillede resultatmål (KPI'er) for at være irrelevante, og målene bør derfor fornyes. Partnerskabsprogrammerne dækker kun de medlemslande henholdsvis industrier, der betaler for at være med. Det giver en ramme for, at nogle medlemslande og industrier går videre på et område af fælles interesse. Partnerskaberne står for ca. 20 % af det samlede budget på 79 mia. euro i Horizon 2020.

cPPP'er modtagere hurtigere funding og er mere åbne for nye deltagere

Formålet med cPPP'er er at samle virksomheder fra specifikke sektorer i et samarbejde med vidensinstitutioner, for at få omsat forskning til nye innovative løsninger på markedet. Resultaterne fra evalueringen af cPPP'er viser, at partnerskaberne i forhold til andre Horizon 2020 programmer hurtigere modtager bevillinger og er mere åbne for nye deltagere, så som private aktører og små-og mellemstore virksomheder (SMV'er). cPPP'erne har en positiv effekt i form af øget interaktion i de forskellige sektorer, og dermed styrkes europæiske værdikæder. Industrien har påtaget sig en større rolle i samarbejdet med vidensinstitutioner og tager nemmere ny teknologi til sig. Udfordringerne er, at partnerskaberne i ringe grad hænger sammen med andre EU-instrumenter, og at cPPP'erne sjældent går sammen om projekter på tværs af sektorer og teknologiområder. Evalueringen anbefaler et større fokus på at fremme deltagelse i udviklingen af nye handlingsplaner, stærkere sammenhæng mellem cPPP'er og andre EU-instrumenter, at reformere KPI'er, og en missionorienteret tilgang i FP9. I de første to år af Horizon 2020 har cPPP'erne samlet modtaget 2,1 mia. euro i støtte til 412 projekter.

Bottom-up tilgang vigtig i forskningsmissioner

Ved de industrielle informationsdage reagerede folk fra forskningsmiljøet på cPPP'erne ved at understrege behovet for en bottom-up tilgang, hvor en missionsorienteret tilgang tager udgangspunkt i de problemer samfundet står overfor, og ikke dikteres af industrien. Fra industrien lød det, at cPPP 'erne skal komplementere regionale og nationale politikker på området. Det anbefales ikke at blande niveauerne, da det kan skabe endnu et administrativt lag.

JU'er engagerer medlemmer og skaber nye kombinationer inden for industrien

Formålet med JU'er (Joint Undertakings) er at fremme implementering af forskning og innovation til at fremme konkurrencedygtigheden i Europas industri gennem et samarbejde mellem Europa-Kommissionen og industriens brancheorganisationer. Evalueringen viser, at JU'er har haft succes med at engagere store og strategiske partnere indenfor industrien, og har skabt mere sammenhæng i de forskellige sektorer. Gennem en åben og inkluderende tilgang til medlemskab i de forskellige partnerskaber, er der opstået nye kombinationer af sektorer, der ellers ikke har været forbundet. Langt de fleste af aktørerne i partnerskaberne er tilfredse med den service de modtager. JU'erne oplever dog flere udfordringer idet initiativerne generelt er fragmenteret mellem EU og de nationale niveauer, KPI'er er for specifikke og burde fokusere mere på konkurrencedygtighed, og deltagelsen af SMV'er er for lav. JU'erne er budgetteret med 7,25 mia. euro under Horizon 2020.

P2P'er faciliterer forskningssamarbejder men der er risiko for cherry picking

Formålet med P2P'er er at koordinere offentlige finansieringsmekanismer for forskning i medlemslande. Evalueringen af P2P'erne, dvs. Joint Programming Initiatives, Artikel 185 initiativer og ERA-NETs viser, at det langsigtede finansielle perspektiv giver mulighed for stabil udvikling af forsknings-og innovationsprogrammer, og skaber gode rammer for transnationalt samarbejde og udveksling af praksisser i Europa. De fleste udfordringer går på, at artikel 185 som understøtter P2P samarbejder, fungerer i et stadigt mere udfordret felt. Det bliver uklart hvilke mål der følges, hvilket skaber væsentlige transaktionsomkostninger, og risiko for at medlemsstater udvælger de dele af programmerne de kan lide og undgår resten. Under Horizon 2020 er der afsat 3,9 mia. euro til P2Ps.

Redaktør