Rådet og Europa-Parlamentet klar til Horizon Europe forhandlinger

​Både Rådet og Europa-Parlamentet er klar med deres forhandlingsposition på Horizon Europe, og triologforhandlingerne mellem Rådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen kan nu indledes.

Vent...

​Copyright© European Union, 2018 

Fredag d. 30. november godkendte forsknings- og uddannelsesministrene på et ministerrådsmøde i Bruxelles en ”delvis general indstilling” (PGA) på Horizon Europe forordningen. Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg ITRE stemte d. 21. november om og godkendte deres forhandlingsposition. Europa-Parlamentet stemmer om denne i plenarforsamling d. 12. december. Forhandlingerne om Horizon Europe mellem Rådet og Parlamentet kan derfor begyndes, men vil sættes i bero i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i maj 2019. 

Horizon Europe budget er fortsat uafklaret 

Europa-Parlamentet ønsker et budget til Horizon Europe på €120 mia. i faste 2018 priser reelt cirka €41 mia. mere end Kommissionens forslag). Parlamentet ønsker, at en større budgetandel (4,39 % mod ca. 2,2 % i Kommissionens forslag) øremærkes den tværgående del om støtte til det europæiske forskningsrum, herunder i særdeleshed til spredning af excellence og udvidet deltagelse. Disse tiltag har som primære formål, at løfte de nyeste medlemslande (EU13), styrke deres programdeltagelse og dermed skabe en bedre geografisk balance. 

Modsat Parlamentet har Rådet endnu ikke taget endeligt stilling til budgettet for Horizon Europe. Rådet har dog ikke haft tradition for at hæve forsknings- og innovationsbudgetter i forhold til Kommissionens forslag.

Flere klynger i Søjle 2

Både Parlamentet og Rådet lægger i deres forhandlingspositioner op til ændringer af strukturen i Søjle 2 - ”Globale udfordringer & europæisk industriel konkurrenceevne”. I Kommissionens forslag er der under Søjle 2 fem klynger. Både Rådet og Europa-Parlamentet vil opsplitte klyngen ” Inclusive and secure societies” så ”Secure Societies” bliver en separat klynge. Derudover ønsker Parlamentet, at anden del af klyngen omdøbes til ”Inclusive and Creative Society”, hvor man ønsker, at 45 % af budgettet øremærkes til forskning i kulturelle og kreative sektorer (artikel 9). Rådet ønsker at klyngen skal hedde ” Culture and Inclusive Society”. Rådet vil desuden opdele klyngen ”Climate, energy and mobility”, så ”mobilitet” bliver en separat klynge. Samtidig lægger både Parlamentet og Rådet op til at rumforskning tilføjes til klyngen ”Digital, Industry and Space”. 

Parlamentet og Rådet har i deres forslag indført en præcisering af missioner, deres indhold, mål, tidshorisont og implementering. Parlamentet vil at maksimalt 10 % af budgettet i Søjle 2 i de første to år af Horizon Europe må udmøntes gennem specifikke indkaldelser under missionerne. Rådet lægger op til, at den første runde af missioner skal evalueres senest i år 2023, før der træffes beslutninger om en eventuel næste runde af missioner. På mødet den 30. november drøftede forskningsministrene endvidere muligheden for at indføre et loft for budgetandelen til ”partnerskaber” i Søjle 2. Danmark er ikke blandt fortalerne for dette forslag, fordi det overordnede budget endnu er ukendt. Man nåede ikke til enighed på dette område. Derfor tages det formentlig op igen under det kommende rumænske formandskab. 

Finansiering til virksomheder

Hvis man skal stille forskellene lidt skarpt op, kan man sige, at Rådet vil smøre markedsmekanismerne for at skabe fremtidens vindervirksomheder, mens Parlamentet vil modvirke markedets tendens til at koncentrere rigdommen i storbyer ved at støtte mere traditionelle virksomheder i at fastholde deres konkurrenceevne. Rådets konklusioner peger mod, at medlemslandene vil gøre European Innovation Council (EIC) til en offentligt understøttet investeringsfond, der skal øge sandsynligheden for, at den næste Google eller Amazon skabes i Europa. Det nye Pathfinder under EIC skal støtte udviklingen af banebrydende ny teknologi og afsøge mulighederne for at skabe forretning på teknologien for at skabe en fødekæde af potentielle højvækstvirksomheder. Accellerator i EIC skal derefter udvælge de kommercielt mest lovende teknologivirksomheder og tilføre dem nok kapital til, at de kan vokse så hurtigt som overhovedet muligt, og dermed vinde det globale kapløb om at opnå en dominerende position på markedet. 

Denne plan iværksættes allerede i 2019, hvor det nuværende SMV-instrument udfases, mens Accellerator indfases. Konkret betyder det, at EU i anden halvdel af 2019 vil begynde at supplere støtte til virksomheder med lån og investering i ejerandele for at tilføre den nødvendige kapital. 

Parlamentet foreslår samtidigt, at SMV-instrumentet videreføres med et nyt fokus, der ikke længere skal støtte disruptive iværksættere i storbyerne, men derimod støtte inkrementel innovation i stabile virksomheder, der formår at omsætte EU-støtten til arbejdspladser. Budgetmæssigt taler Parlamentet dog ikke direkte imod EIC, men foreslår i stedet, at de €2,5 mia. de gerne vil bruge på det nye SMV-instrument tages fra budgettet til forsknings- og demonstrationsprojekter inden for de tematiske klynger i søjle 2.

Geografisk balance diskuteret 

Spørgsmålet om geografisk balance fylder hos både Parlamentet og Rådet. Begge institutioner har tilføjet et element i artikel 3 til Horizon Europes overordnede formål om at reducere forskellen i forsknings- og innovationsevne markant i EU gennem øget deltagelse i rammeprogrammet blandt lande med lav innovationsevne. Der er fortsat en række punkter som ministrene i Rådet er uenige om, og som derfor ikke er besluttet i PGA’en. En række øst- og sydeuropæiske medlemslande ønsker fx ligeløn for forskere, der deltager i Horizon Europe, og at Marie Skłodowska-Curie programmet skal yde støtte til at forskere nemmere kan vende tilbage til deres hjemland. Forslagsstillerne mener, at disse tiltag kan modvirke brain drain. Parlamentets holdning indeholder flere elementer end Rådet, der støtter geografisk balance. Dog er Parlamentets position blevet nedtonet sammenlignet med tidligere udkast, men geografiske hensyn findes stadig som eksempelvis underkriterier i evalueringskriterierne. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor