Rumæniens kommende EU-formandskab

​Den 1. januar 2019 overtager Rumænien formandskabet for Rådet for den Europæiske Union. Rumæniens prioriteter spænder bredt, men mange dagsordner er allerede givet i et kort og intenst forår.

Vent...

Logoet skal symbolisere et mobilt, selvsikkert, og dynamisk EU, der knytter sig til sine kerneværdier.

Det første EU-formandskab 

Under et formandskab har pågældende EU-medlemsland formelt set til opgave at planlægge og lede samlinger og møder i Rådet og dets forberedende organer, samt repræsentere Rådet dvs. medlemsstaternes regeringer over for de øvrige EU-institutioner. Rumænien indtrådte i den Europæiske Union i 2007, og for første gang i historien vil landet nu overtage formandskabet for Rådet for den Europæiske Union. Perioden er den første under den nye formandsskabstrio, hvor Rumænien, Finland og Kroatien hver især vil stå i spidsen af Rådet et halvt år. Trioen skal sikre koordineret samarbejde omkring de langsigtede mål på tværs af formandskaberne. 

Et kort, men vigtigt forår

Rumæniens formandskab vil vare fra januar til og med juni 2019 – en periode med store begivenheder i EU. Den første er Brexit, hvor Storbritannien på den ene eller anden måde træder ud af EU-samarbejdet i slutningen af marts. Forhandlinger, forberedelse og tilpasninger vil unægteligt komme til at fylde meget på dagsordenen fortsat. En anden begivenhed er valget til Europa-Parlamentet i slutningen af maj. Valget forventes at sætte beslutningsprocesserne på standby fra slutningen af marts. Hertil kommer det forhold, at der også skal udpeges en ny Europa-Kommission, hvor den afgående Juncker-Kommission vil gøre alt for, at så meget lovgivning som muligt gennemføres inden parlamentarikerne går i valgkamp. Rumænien får som formand for Rådet en hel central rolle i disse intense forhandlinger. Slutteligt er Rumænien vært for topmøde d. 9. maj i Sibiu, hvor stats- og regeringslederne fra EU27 skal drøfte Europas fremtid.   

Rumæniens prioriteter

Inden hvert EU-formandskab skal det kommende formandskabsland fastlægge sine overordnede politiske prioriteter. Rumænien har fastlagt de fire fokusområder for foråret 2019, der kan ses nedenfor. Rumæniens prioriteter dækker umiddelbart et bredt spektrum af politikområder, hvor nogle tidligere formandskaber har forsøgt at påvirke EU’s politikker ud fra en mere snæver dagsorden. Noget af forklaringen kan ligge i en overordnet målsætning, som den rumænske ambassadør i EU, Luminiţa Teodora Odobescu, præsenterede til en briefing den 30. november. Her understregede hun væsentligheden i at færdiggøre beslutningsprocesserne omkring de initiativer, som Kommissionen allerede har fremlagt, hvilket kan rummes i de fire relativt brede fokusområder.

Converging Europe: growth, cohesion, competitiveness, connectivity
A safer Europe
Europe, a stronger global actor
Europe of Common Values

​1. Sustainable development, reduction of disparities, convergence, employment and social rights

2. Innovation and digitization

3. Connectivity and markets

​1. Strengthening internal security: border management, Schengen, current challenges

2. Cyber security

3. Future of the area of freedom, security and justice

​1. Consistency of EU policy in its neighborhood

2. Honoring international commitments
1. Solidarity, cohesion, equal opportunities and social justice

2. Democracy, freedom and respect for human dignity

3. Combating racism, xenophobia, antisemitism, intolerance and populism

Prioriteringen af forskning 

Da den rumænske ambassadør i EU præsenterede de fire fokusområder, lagde hun desuden op til, at der indenfor første fokusområde skulle fokuseres særligt på forskning. EU’s flerårige finansielle ramme forhandles i foråret, og herunder understreger EU-ambassadøren, at forskning skal prioriteres, hvorfor udarbejdelsen af forsknings- og innovationsprogrammet Horizon Europe skal ligge højt på dagsordenen. Dog ligger Rumæniens store interesse i at investere i samhørighedspolitik og regional udvikling, hvilket adskiller sig fra den typiske danske interesse. Uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers har understreget i Rådet, at EU i højere grad bør investere i den del af Horizon Europe, der kaldes ’Excellent Science’, hvor pengene går til de bedste forskere. Her opnår Rumænien en forsvindende lille andel af EU-midlerne, hvorfor de har incitament til at flytte budgettet i Horizon Europe i andre retninger. 

Seneste nyt

På rådsmødet den 11. december præsenterede den nye formandstrio det kommende rådsprogram for de næste 18 måneder. Her har Rumænien, Finland og Kroatien udarbejdet en samlet plan med fælles fokusområder i trioens formandskabsperioder.   


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor