Så kom forslaget på bordet – EU’s budgetramme 2021-2027

​Forventningerne var høje. Med Brexit på horisonten skulle nyt forslag sætte en moderne ramme for et EU27, klar til fremtiden -  fokus på forskning. Men er €98 mia. til Horizon Europe (FP9) så godt?

Vent...

Budgettets størrelse

Europa-Kommissionen lægger op til et samlet budget på €1 297 mia. for syv år i løbende priser (i forpligtigelser). Dette svarer til et budget på ca. 1,114 % af EU27's brutto national indkomst (BNI), en stigning i forhold til det aktuelle niveau. Juncker kaldte dette et "seriøst, ansvarligt og rimeligt" forslag i sin præsentation den 2. maj. Budgethullet fra Brexit vurderes at være i størrelsesordenen af €100 mia. (€12-14 mia. årligt).

Forslaget bygger på Junckers hvidbog om EU27 og et tilhørende reflektionspapir fra juni 2017. Kommissionen fremsatte i februar desuden en slags "menu" med mulige scenarier på forskellige budgetelementer. De faktiske foreslåede ændringer er på den baggrund mindre radikale end forventet.

Forskning & Innovation

Forskning & Innovation prioriteres som forventet i det nye forslag. Kommissionen beskriver det som en 64 % samlet stigning til forskning & innovation og digitale indsatser, men ikke alt skal gå til forskning. Det niende rammeprogram for forskning og innovation,FP9, navngives Horizon Europe og forudses at få €97,9 mia. over 7 år. Euratom programmet budgetteres desuden med €2,4 mia. til forskning og træning i forbindelse med atomenergi og ITER, den internationale termonukleare forsøgsreaktor, budgetteres med €6,1 mia.

Under samme budgetlinje, afsættes samtidig €9, 2 mia. til et nyt digitalt program med fokus på digital omstilling for borgere og virksomheder samt den offentlige forvaltning, digital infrastruktur og færdigheder. Infrastruktur investeringer budgetteres med knap €50 mia., fordelt på det nye InvestEU (€ 14,7 mia.), som er en opgraderet version af EFSI og CEF (European Fund for Strategic Investments og Connecting Europe Facility). Med InvestEU forventer Kommissionen, at der kan rejses hele €650 mia. i yderligere investeringer. I InvestEU øremærkes ca. 22 % til forskning & innovation. Det er værd at bemærke, at der under Horizon Europe øremærkes €3,5 mia. til InvestEU og €10 mia. til F&I inden for fødevarer, landbrug og landbrugsudvikling.

Det foreslåede budget for Horizon Europe er større end det aktuelle Horizon 2020 (på ca. €77 mia.), men er samtidig mindre end de op til €160 mia., som Kommission i februar rejste forhåbninger om. Det er også mindre end de €120 mia. som Europa-Parlamentet opfordrede til i deres initiativbetænkning fra februar. De første reaktioner kom hurtigt fra bl.a. MEP Christian Ehler (EPP, DE), som annoncerede, at man fortsat vil gå efter €120 mia. til Horizon Eu​rope. Universitetssammenslutningen LERU betegnede forslaget som "godt, men ikke godt no​k".

Samlet betyder det foreslåede budget en stigning på ca. 27 % for forskning & innovation (forudsat inflationen ikke overstiger den indregnede 2 % per år), og en mindre 12 % stigning, hvis man i stedet arbejder med 2018 priser, ifølge tænketanken Science|Business. For EU27 gælder også, at UK ikke længere får del i midlerne. UK har hentet omkring €10 mia. fra Horizon 2020 .Hvis UK vil være med fra 2021 og frem, skal der først findes en aftale om at UK betaler ind til programmet.

Strukturfonde og landbrugsstøtte bøder – men mindre end ventet

Den Europæiske Fond for regionaludvikling (EFRU) budgetteres med €273 mia. og den Europæiske Socialfond (ESF) med €101 mia. I forårets scenarier fra Kommissionen blev der lagt op til, at samhørighedspolitikken kunne blive skåret med op til 33 %. Kommissionen mener, at det fremlagte forslag svarer til en reduktion på 7 %. Dermed kommer budgetandelen for strukturfonde ned på ca. 1/3 af EU-budgettet. Samtidig lægges der op til en omlægning af kriterier for tildeling, der kan betyde en omfordeling så sydeuropæiske lande får større andel på bekostning af nye medlemslande.

Udvekslingsprogrammet ERASMUS+ og interrail tilskud for unge placeres sammen med struktur- og samhørighedsmidlerne og får et fordoblet budget €30 mia.

Tilsvarende lægges der op til, at landbrugspolitikken, der aktuelt udgør næsten 40 % af budgettet, reduceres med 5 %. Dertil kommer dog at betalingerne fastfryses. 

Centrale træk i forslaget

Den røde tråd i budgettet er EU merværdi. Kommissionen foreslår, at man går fra 5 til 7 hovedområder for udgifter (løbende priser), som Kommissionen vurderer, er nemmere for borgerne at forstå:

  1. Indre marked, innovation og digitalisering - €187,4 mia. til forskning & innovation (Horizon Europe, Euratom, ITER), strategiske investeringer (InvestEU og CEF), indre marked og rumfart.
  2. Samhørighed og værdier - €442,4 mia. bl.a. til regionale og strukturfonde, samt investeringer i mennesker og værdier (herunder ERASMUS+).
  3. Naturressourcer og miljø - €378,9 mia. til landbrugs- og maritim politik, klima og miljø (inkl. LIFE programmet, der forhøjes med 50 % til € 5,4 mia.)
  4. Migration og grænsekontrol - €34,9 mia.
  5. Sikkerhed og forsvar - €27,5 mia., til sikkerhed, forsvar og krisehåndtering, herunder €13 mia. til en ny europæisk forsvarsfond.
  6. Nabopolitik og verden - €123 mia.
  7. Europæisk offentlig administration - €85,3 mia. hvilket ikke afviger stort fra det nuværende niveau

Ifølge Kommissionen øges migration og grænsekontrol med 160 % og sikkerhed med 80 %. Forsvarsfonden budgetteres med €13 mia., hvoraf €4,1 mia. skal finansiere fælles forsvarsforskning og fremtidige sikkerhedstrusler.

Kommissionen lægger generelt vægt på forenkling, og i dette forslag synliggøres det ved, at de eksisterende 58 programmer reduceres til 37. Der vil være større fleksibilitet inden for og mellem programmer. 

Næste skridt

Efter offentliggørelse af budgetforslaget følger forslag om de 37 individuelle programmer, herunder Horizon Europe mellem den 29. maj og 14. juni. Horizon Europe forslaget forventer vi den 7. juni.

Den flerårige budgetramme og de enkelte programmer vil blive forhandlet parallelt i Rådet og Europa-Parlamentet. Formelt er det Kommissionens ambition at nå politisk enighed om budgettet ved et topmøde i Sibiu i Rumænien den 9. maj 2019., for at budgetrammen kan være på plads inden Europa-Parlamentet afholder valg den 23.-26. maj 2019. Erfaringer fra tidligere budgetforhandlinger viser dog, at den flerårige budgetramme er en særdeles vanskelig nød at knække. Kommer man først på den anden tid af Europa-Parlamentsvalget, går der tid med at danne politiske grupper, fordele udvalgsposter og godkende medlemmer til en ny Kommission, der også skal udskiftes i perioden september-november 2019. Det er derfor sandsynligt at en enighed først nås i løbet af 2020. På det tidspunkt vil Kroatien for første gang være formand for Rådet i foråret 2020 efterfulgt af Tyskland i efteråret.

Én ting er klart: der er ikke mange chancer for at det nu fremlagte forslag, når hverken hurtigt eller uændret gennem forhandlingerne med medlemslandene og Parlamentet. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor