Sundhedsministre vil bekæmpe antibiotikaresistens

​Rådskonklusioner: EU’s 28 sundhedsministres rådsmøde den 17. juni 2016 endte med opbakning til fortsat bekæmpelse af antibiotikaresistens. 

​EU skal have ny plan mod antibiotikaresistens
EU’s sundhedskommissær Vytenis Andriukaitis har antibiotikaresistens højt på prioriteringslisten. Store sundhedsrisici adresseres mest effektivt i samarbejde på tværs af medlemslande, da resistente bakterier såvel som andre infektionssygdomme hurtigt flytter sig over regionale og nationale grænser. EU’s handlingsplan på området udløber i 2016, og der er derfor behov for en ny. Sundhedsministrene besluttede på rådsmødet, at Europa-Kommissionen sammen med medlemsstaterne skal udarbejde en ny handlingsplan om bekæmpelse af antibiotikaresistens. Planen skal baseres på One Health tilgangen, som anerkender den tætte sammenhæng mellem dyresundhed, miljø og human sundhed. Den vil tage udgangspunkt i den evaluering Europa-Kommissionen har udarbejdet om den nuværende handlingsplan samt konklusioner fra en ministerkonference afholdt af det nederlandske formandskab i februar 2016

Forskningssamarbejde er altafgørende
EU-handlingsplanen sikrer støtte til forskning og udvikling og har igangsat forskningsinitiativer med fokus på antibiotikaresistens herunder et Joint Programming Initiative (JPI) med fokus på området. Rådskonklusionerne fra 17. juni understreger, at forskningssamarbejde på EU og globalt plan er afgørende for udvikling af nye antibiotika, alternative behandlinger og diagnostiske metoder. 

Den nye EU handlingsplan skal blandt andet indeholde følgende aspekter:
Forebygge infektioner og sikre fornuftig/forsigtig brug af antibiotika hos mennesker og dyr 
Bekæmpe ulovlig handel med antibiotika 
Strømline overvågning på EU-niveau af antibiotikaresistens hos mennesker, dyr samt i fødevarer og i miljøet 
Reducere brug af antibiotika hos mennesker, dyr og i miljøet samt reducere forskelle mellem medlemsstaterne i brug af antibiotika på en måde så alle medlemslande indfører forsigtighedsprincippet 
Reducere antallet af infektioner, som pådrages i sundhedssystemet i Europa 
Strømline strategiske forskningsdagsordner og eksisterende forsknings- og innovationsinitiativer om antibiotikaresistens såsom nye antibiotika, alternative behandlinger og diagnostiske værktøjer 
Understøtte initiativer, der kan implementere nye forretningsmodeller for markedsføring af antibiotika, herunder finansieringsmodeller, der afkobler investeringsomkostninger og profit fra salgsvolumen 
Stimulere brug af alternative behandlinger og forebyggelse, herunder brug af vacciner og udvikling af billige diagnostiske test i human og veterinær medicin 

Nationale One Health planer på vej
Sundhedsministrene opfordrer desuden alle EU-lande til inden midten af 2017 at udarbejde en national handlingsplan for at bekæmpe antibiotikaresistens med udgangspunkt i One Health tilgangen. Handlingsplanerne bør indeholde mål for at reducere infektioner og brug af antibiotika til behandling af mennesker og dyr. Planerne skal desuden inkludere elementer til at reducere risikoen for antibiotikaresistens og styrke principper om forsigtig brug af medicin, herunder sikre at antibiotika ikke bruges til at forebygge infektioner blandt dyr. Europa-Kommissionen får til opgave at hjælpe medlemsstaterne med at udvikle, vurdere og implementere nationale planer samt styrke monitorering og overvågningssystemer fx ved finansiel støtte inden for de eksisterende rammer.
Forbedrede fødevareprodukter i Europa og balancerede farmaceutiske systemer
Rådskonklusionerne indeholder derudover beslutninger vedrørende forbedring af fødevarer med det formål at bekæmpe overvægt og livsstilssygdomme relateret til dårlig ernæring samt om at styrke balancen mellem medlemslandenes farmaceutiske systemer.


Redaktør