Øget fokus på virksomheders rolle i innovation

Europa Kommissionen har udgivet en ny handleplan for smart specialisering, der skal styrke innovationen i Europas regioner. Særligt de private virksomheders rolle bliver fremhævet.Velkendte problemer, nyt fokus

Smart specialisering handler om at øge regioners konkurrencedygtighed gennem øget specialisering i højteknologiske sektorer. Den nye handleplan bygger på erfaringerne fra smart specialiseringsstrategiens første år i perioden 2014-2017. På en række områder har strategien fungeret godt. Over 120 smarte specialiseringsstrategier er blevet udarbejdet i medlemslandene, og 40 milliarder euro er blevet afsat via strukturfonden til forskning og innovation. Men der er stadig mange velkendte udfordringer, der savner svar: Hvordan skabes der mere sammenhæng mellem forskning og vækst, hvordan styrkes samarbejdet på tværs af regionerne, hvordan løftes mindre udviklede regioner, og hvordan skabes der synergi mellem EU’s politikker og instrumenter på området? I handleplanen understreges det, at svarene findes i at inkludere det private erhvervsliv yderligere gennem samarbejder mellem vidensinstitutioner og virksomheder, tiltrækning af private investeringer og tættere samarbejde med de relevante industrielle sektorer.

Kommissionen lægger derfor op til, at smart specialiseringsstrategier på forskningsområdet skal understøtte erhvervslivet, fremme start-ups samt investere i uddannelse og kompetencer. Vidensinstitutioner skal i højere grad samarbejde med industrien til udviklingen af nye innovative produkter for at styrke samarbejdet mellem det offentlige og private. Desuden skal de europæiske værdikæder styrkes gennem øget offentlig-privat samarbejde i nye projekter. Det vil muliggøre op-skalering og kommercialisering af større europæiske projekter på det globale marked. Europæiske fonde vil påtage sig risikoen ved at finansiere nye europæiske projekter for at tiltrække private investeringer.

Ikke mange nye konkrete tiltag

Der præsenteres ikke mange nye konkrete tiltag i handleplanen, og flere af forslagene bygger videre på det eksisterende tiltag Smart Specialisation Platform (S3), som blev oprettet i 2011. S3-platformen understøtter regioner og staters udvikling og implementering af smart specialiseringsstrategier, og platformen fungerer også som et forum for regioner til udveksling af viden og erfaringer inden for innovation og vækst.

Af konkrete tiltag vil Kommissionen fremlægge pilotprogrammer, hvor regioner kan byde ind på at være testregion for forskellige tilgange til opskalering og kommercialisering af projekter, udvikling af finansieringsmodeller, tiltrække private investeringer og skabe nye værdikæder på markedet. I disse tiltag vil Kommissionen samtidig arbejde for en bredere deltagelse af mindre udviklede regioner, og have særligt fokus på tidligere industrielle regioners overgang til vidensbaseret økonomier.

Det vides ikke endnu, hvordan Kommissionen konkret vil skabe mere sammenhæng mellem de forskellige EU-fonde og politikker på innovationsområdet. Det bliver spændende, hvorvidt de forskellige innovationsprogrammer, som smart specialisering i strukturfonden og Horizon 2020, vil blive yderligere forbundet i det næste rammeprogram for forskning (FP9).

Region Hovedstaden er allerede godt med

Smart specialisering kom for alvor på dagsordenen i EU med udformningen af den europæiske strukturfonds investeringer for perioden 2014-2020, hvor det blev omdrejningspunktet for fondens investeringer i forskning og innovation. Idéen er, at disse investeringer udstedes på baggrund af, at stater og regioner arbejder med en fokuseret vækstpolitik, der styrker deres konkurrencemæssige fordele via øget specialisering i strategiske højteknologiske sektorer. Region Hovedstaden deltager ikke i S3, men tankegangen bag smart specialisering er ikke fremmed, da den er fremtrædende i Region Hovedstadens egen vækst og udviklingsstrategi. Her er målet at skabe vækst gennem øget specialisering indenfor sundhed, bæredygtighed, kreative erhverv og digitalisering i tæt samarbejde med det private erhvervsliv. Region Hovedstaden er en af de førende regioner inden for innovation ifølge Kommissionens Regional Innovation Scoreboard.


Redaktør