Quiz i uddannelse

​Brugt rigtigt kan quiz være et stærkt værktøj, som ​på én gang skaber direkte læring, og aktiverer den lærendes motivation for at lære. 

Quiz som did​​aktisk redskab

Quiz kan (og bør) bruges til andet og mere end  at teste quiztagerens viden. Brugt rigtigt kan quiz bruges til at fordre læring, i stedet for at teste for den. Det kan gøres på flere forskellige måder, alt efter hvordan man bruger quizzen: Det kan bruges førunder eller efter undervisning, eller helt uafhængigt af undervisning. 

Hvordan og hvornår man skal bruge quiz er som med alle andre didaktiske redskaber afhængigt af hvad formålet er med at bruge det. 

Før underv​​isning

Bruges det  før undervisning kan quiz særligt anvendes til at skabe motivation for læring. Der er stor forskel på at få at vide at man skal lære noget, og at opdage at man har brug for at lære noget. Det er forskellen mellem ydre og indre motivation. Det er den forskel quiz kan gøre, hvis den bruges rigtigt. 

Under und​​ervisning

Bruges det  undervisningen kan quiz bruges til at skabe diskussion og refleksion. Sidder kursisterne alene med quizzen kan den virke til at skabe refleksion. Hver gang quiztageren præsenteres for et spørgsmål som de ikke kan svare på øjeblikkeligt, tvinges de til at reflektere over det. Refleksion hjælper med læring da det får quiztagere til så at sige grave dybere efter viden, og vende og dreje den.

Ved at lade kursisterne tage quizzen sammen kan det udbygge den samme refleksion ved at få kursisterne til at diskutere spørgsmålene. Når kursisterne sammen diskuterer svaret til hvert spørgsmål hjælpes de til at reflektere over deres viden, og deres antagelser om den viden bliver udfordret.

Efter unde​​​rvisning

Bruges quiz efter undervisning, bør vægten være på at give viden, på det som kursisterne ikke kan huske. Brugt på denne måde hjælper quiz-formatet kursisterne med at genopfriske det lærte, og ikke mindst forstærke læringen. Når man bruger quiz på denne måde bør både spørgsmål og feedback formes så det refererer klart til undervisningen, for at aktivere genkaldelsen af det lærte bedst muligt.

Når man overvejer hvordan det gøres er det også vigtigt at overveje hvornår det skal gøres. Timingen er vigtig for at optimere denne type læring. Vores hukommelse er ikke konstant og ufejlbarlig, men "ebber" gradvist ud, som beskrevet Ebbinghaus' "Forgetting curve"*. Genopfrisker man det lærte på det rigtige tidspunkt, omkring når man begynder at glemme det, vil det skabe en stærkere forankring i hukommelsen.

Der er desværre ikke nogen helt præcis formel for hvornår det er, og det er i stedet et spørgsmål om underviserens estimat.

Uafhængigt af u​​​ndervisning

Quizmoduler kan også anvendes som et selvkørende læringsprodukt, uafhængigt af konventionel, synkron undervisning. Denne facon skal indeholde elementer af alle de andre tre, som beskrevet ovenfor. Quizzen skal i dette tilfælde hjælpe kursisten med at efterprøve sin egen viden, for der igennem at skabe motivation for læring; den skal formuleres så den skaber refleksion over hvad kursisten allerede ved; og den skal være sat op sådan at den leverer viden på de områder hvor kursisten mangler den, med andre ord når kursisten ikke kan svare.


Herunder kan du se to scenarier for brugen af Quiz i undervisningskontekst.

I det første eksempel er quiz blevet brugt til at holde kliniske mikrobiologers viden up to date. Det andet eksempel viser, hvordan quizzer er blevet brugt som e-læring.


Mikrobiologiquizzen

Underviserne på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet underviser i meget komplekse, teknisk tunge emner, og har af samme grund behov for metoder til at aktivere den tillærte viden, og til at engagere til videre læring. en underviser konstruerede en læringsorienteret quiz, som dækkede en del af det stof, som de uddannelsessøgende kommer igennem, mens de er på afdelingen. 

Quizzen var grundigt udformet:
  • Spørgsmålene er gennemtænkt, så man ikke kan gætte svarene ud fra udformningen
  • Der er blev endvidere blevet anvendt et bredt spektre af forskellige medier og forskellige spørgsmålstyper for at gøre quizzen interessant at tage for målgruppen.​

Det der særligt gør quizzen læringsorienteret er, at der på indholdssiden er blevet gjort meget ud af den feedback, der gives på både rigtige og forkerte svar. 

Når det kommer til anvendelseskonteksten bliver læringsorienteringen endnu tydeligere. Quizzen bliver anvendt ved at de uddannelsessøgende sidder 2 og 3 ved en computer og tager quizzen sammen. Her fordrer quizzen diskussion og refleksion blandt de uddannelsessøgende, hvilket begge er faktorer som fører til øget læring. Anvendelsesformen er også det, som gør den humoristiske og til tider drillende feedback til en god ting. 

Quiz som e-læring

På Diagnostisk Center på Rigshospitalet beskæftiger man sig med både meget følsomme (og kraftige) maskiner og med meget følsomme (og farlige) substanser. Opdateret og rigtig viden er meget vigtig, når man arbejder på centret uanset, hvilken rolle man har.

For at holde medarbejderne up to date med denne vigtige viden, har nogle af de ansvarlige medarbejdere på centret kastet sig ud i at producere en række quizzer, som skal fungere som selvkørende lærematerialer eller e-læring. ​​

Eksempler herpå er e-læring om DXA-knogleskannere, som indgår i uddannelsesforløbet "Kursus for personale, der betjener knoglescannere (DXA-scannere)" og "Strålebeskyttelse/strålehygiejne e-læringstest", som begge findes i Kursusportalen.

Link til "Kursus for personale, der betjener knoglescannere (DXA-scannere)" (åbner i ny fane)
Link til "Strålebeskyttelse/strålehygiejne e-læringstest" (åbner i ny fane)

​Referencer​

* https://en.wikipedia.org/wiki/Forgetting_curve

Redaktør