Potentiale i kombination af e-læring og andre læringsformer

​Et nyt uddannelsesforløb certificerer sundhedsprofessionelle i dialogværktøjet Guidet Egen-Beslutning, som øger medinddragelsen af patienter og borgere. Forløbet er tilrettelagt som blended learning, der ifølge en ekstern evaluering er med til at styrke kvaliteten af læringen.

Vent...

"Større indblik i kommunikationen med vores patienter". "Opnå nænsomhed i den svære samtale". "Kommunikere så patienten får noget ud af samtalen". Sådan lød forventningerne til udbyttet hos tre af kursisterne på pilotholdet i "Certificeringsforløb af facilitatorer i Guidet Egen-Beslutning", der for første gang blev afviklet i perioden november 2017-maj 2018. 

Guidet Egen-Beslutning (GEB) er en evidensbaseret metode og et dialogværktøj, udviklet af Vibeke Zoffmann, professor og forskningsleder på Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet. Metoden hjælper sundhedsprofessionelle til at samarbejde konstruktivt med patienter og borgere om svære sundhedsudfordringer. Den er baseret på en række dialogark, som de reflekterer over inden samtaler med sundhedspersonalet og sikrer, at de involveres i mestringen af egne udfordringer.  

En uddannelse i GEB har tidligere været udbudt i Region H, men uden mulighed for certificering. Derudover adskiller det nye forløb sig ved at være tilrettelagt som blended learning, der kombinerer fremmødeundervisning med e-læring og øvelsesforløb i praksis. 

Et andet nyt element er obligatorisk supervision, der giver kursisterne kvalificeret støtte og vejledning i forhold til øvelsessamtalerne med patienter og borgere. Endelig rummer forløbet et digitalt ledelseskick-off i form af en lille film, der præsenterer kursisternes nærmeste ledere for GEB og uddannelsesforløbet. 

 

Det blendede forløb virker

METAFOR har stået for en ekstern evaluering af pilotforløbet, og i evalueringsrapporten bliver det fremhævet som et plus, at der er tale om et blendet forløb, hvor de forskellige tilgange til stoffet supplerer, kompletterer og perspektiverer hinanden. I rapporten hedder det bl.a.: "Der synes samlet set ikke at være tvivl om, at kombinationen af e-læring, fremmødedage med undervisning og dialog samt øveforløb med supervision giver en både bred og dyb forståelse af GEB". 

I forhold til e-læringsdelen viser udsagn fra kursisterne bl.a., at den har fungeret som et opslagsværk, de har støttet sig til under hele forløbet. En af kursisterne fortæller fx, at hun efter de første øvelsessamtaler havde stort udbytte af at genbesøge e-læringens videoer, hvor teorierne bag Guidet Egen-Beslutning bliver gennemgået:  "Det var simpelthen en øjenåbner for mig, at nu kunne jeg se, at jeg gjorde faktisk sådan og sådan...det har været en rigtig god læreproces... "

På det første forløb var der tilmeldt 25 kursister fra fire regioner, størsteparten sygeplejersker ansat på hospitaler eller i kommuner. 17 kursister gennemførte uddannelsen og 16 opnåede certificering. Ifølge evalueringen er der ikke noget, der tyder på, at de frafaldne kursister er stoppet på grund af uddannelsen indhold eller tilrettelæggelse. I stedet peges på praktiske årsager som fx jobskifte, barsel eller arbejdsbelastning på jobbet.

 

Generelt tilfredshed med digitalt kick-off

Blandt lederne giver flertallet udtryk for, at det digitale kick-off i form af filmen om GEB giver det fornødne overblik over, hvad metoden kan bruges til. Kun én enkelt ville således have foretrukket også at deltage i et fysisk informationsmøde om uddannelsesforløbet.

Nogle savner dog mere information, hvis de skal kunne støtte de medarbejdere, der er på uddannelse. Evalueringsrapporten anbefaler derfor, at der skal være adgang til mere detaljeret viden om GEB og den praktiske anvendelse af metoden for de ledere, der har behov for det. Denne anbefaling er efterkommet i nye GEB-forløb.

Mere overordnet konkluderer rapporten, at det blendede forløb faciliteter et fleksibelt og struktureret læringsforløb for den enkelte, og at der synes at være potentiale i blendede forløb, både i forhold til GEB og i forhold til andre uddannelser.

 

Evalueringen fra METAFOR bygger dels på kvantitative spørgeskemaundersøgelser, dels på en kvalitativ interviewundersøgelse. Seks af de i alt otte delundersøgelser var målrettet kursisterne, mens to var målrettet deres ledere.


Læs hele rapporten Evaluering af certificeringsforløb for facilitatorer i guidet egen-beslutning

 

Skrevet af journalist Trine Kit Jensen


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor