E-læring skal give sundhedsprofessionelle kompetencer i telemedicin til patienter med KOL

​Efter gode erfaringer med et storskalaforsøg i Nordjylland er det besluttet, at alle patienter med svær KOL i hele landet nu skal have tilbud om telemedicin i form af hjemmemonitorering. Det stiller nye krav til sundhedspersonalet, og Region H E-læring bidrager til kompetence udviklingen.

Tekst: Trine Kit Jensen


I Region Nordjylland måler borgere med svær KOL selv deres iltmætning, puls og blodtryk derhjemme én til to gange om ugen. De svarer også på spørgsmål om deres sygdom, og via en tablet sendes alle data til sundhedspersonale i deres kommune eller på hospitalet. Her følger man op på målingerne, og er der værdier som ændrer sig væsentligt, kan personalet kontakte borgeren pr. telefon. Samtidig kan personalet via fx videosamtaler rådgive i forhold til sygdommen.

Målet med den telemedicinske hjemmemonitorering til borgere med KOL er at skabe større tryghed hos borgerne og hjælpe dem til at blive bedre til at håndtere deres sygdom. I Nordjylland er erfaringerne med det telemedicinske tilbud til KOL-patienter gode, og snart udbredes det til hele landet. I den forbindelse bliver et nationalt kompetenceudviklings-projekt sat i værk, og som en del af dette er Region H E-læring i øjeblikket ved at udvikle materiale, der skal klæde sundhedspersonalet på i forhold til telemedicin og KOL.

Kompetenceløft til flere faggrupper

I forbindelse med projektet har de fem regioner med tilhørende kommuner nedsat en fælles arbejdsgruppe, der leverer det faglige materiale til e-læringen.

Målgruppen for kompetenceudviklingen er alle medarbejdere, der skal arbejde med  telemedicinsk hjemmemonitorering tæt på borgeren. Det er fx de monitoreringsansvarlige sygeplejersker, der enten arbejder i kommunalt eller regionalt regi. De får en særlig rolle i forhold til at lære borgeren at håndtere og mestre sin sygdom bedre, da det er de monitoreringsansvarlige, der ser de data, borgeren sender ind, handler på dem og coacher borgeren. Derudover retter e-læringen sig mod sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, der står for basisopgaver i forbindelse med det telemedicinske tilbud samt sosu-assistenter og sosu-hjælpere, som møder de KOL-ramte borgere i eget hjem.

Fire kompetencespor og tre forskellige niveauer

Det e-læringsmateriale, der er under udvikling, vil overordnet være inddelt i fire forskellige kompetencespor, der handler om henholdsvis sygdommen KOL, sundhedspædagogik, velfærdsteknologi og organisation. Førstnævnte beskriver fx hvad KOL er, og hvad fysisk aktivitet og træning kan gøre for patienten, mens kompetencesporet om sundhedspædagogik bl.a. giver en indføring i teorier omkring mestring af kronisk sygdom. Velfærdsteknologi-sporet handler ikke bare om teknologi, men også om fx etiske spørgsmål.  I materialet vil der være tre forskellige kompetenceniveauer, så de enkelte medarbejdere kan få netop den viden, de har behov for, og udover tekst og quizzer vil materialet rumme videoer.

Den færdige e-læring vil sammen med andet relevant materiale blive lagt ud på en portal, der huses af Region Midtjylland. Regioner og kommuner kan så selv skræddersy de kompetenceudviklingsforløb, deres medarbejdergrupper har brug for. Der bliver udarbejdet traditionelle PowerPoints med det samme indhold som e-læringen, så denne kan kombineres med fremmødeundervisning.

E-læringsmaterialet forventes at være færdig ultimo marts. 


30. januar 2020

Redaktør