På tegnebrættet

Læs lidt om de projekter, RegionH e-læring er i gang med for tiden.​


E-læring om samtalestøtte til mennesker med afasi

Kommunikation med afasi-ramte kan være en udfordring for sundhedsprofessionelle. Men snart er der hjælp på vej i form af et e-læringskursus i SCA-metoden, der støtter samtalen på patientens præmisser.

Supported Communikation for Adults with Aphasia (SCA) er et canadisk redskab til systematisk kommunikation mellem samtalepartnere og personer, der er ramt af afasi. 

Patienter med afasi har lige som alle andre patienter behov for information om udredning, behandling og rehabilitering. De har også ret til at blive inddraget i beslutninger omkring deres forløb, og sundhedsprofessionelle har behov for oplysninger om patienterne.  Men på grund af deres talebesvær kan de afasi-ramte have svært ved at udtrykke det, de gerne vil udtrykke, og sundhedspersonalet kan være i tvivl om, hvorvidt de har forstået patienterne rigtigt. SCA-metoden sikrer, at den afasi-ramte føler sig anerkendt, kan indgå aktivt i samtalen og at patienten og den sundhedsprofessionelle forstår hinanden.

E-læringskurset i SCA skal fungere som opfølgning på et endags fremmødekursus i metoden. Via e-læringen kan deltagerne genopfriske deres viden fra fremmødekurset. Samtidig kan de se en række videosekvenser med cases, hvor sundhedsprofessionelle og afasi-ramte sammen demonstrerer metoden og samtaleteknikkerne i praksis.   

Målgruppen vil blandt andre være læger, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, som i deres daglige arbejde kommer i kontakt med afasiramte.  E-læringskurset om SCA-metoden forventes at være færdig i slutningen af efteråret. Det bliver udarbejdet af Region H E-læring i samarbejde med en arbejdsgruppe på Neurologisk Klinik på Glostrup Hospital.

 

Tekst skrevet af Trine Kit Jensen

8. juli 2019Nationalt e-læringsprojekt skal styrke forebyggelse af selvmord

I samarbejde med RegionH E-læring er de fem regioner gået sammen om et fælles kompetenceudviklingsprojekt, der på tværs af faggrupper og sektorer skal styrke forebyggelsen af selvmord. E-læringskurset skal være med til at sikre, at risikoen for selvmord bliver vurderet ensartet og korrekt, så selvmordstruede kan få kompetent hjælp i tide.

En forkert eller mangelfuld vurdering af selvmordsrisiko kan få fatale følger. Via et e-læringskursus, der i øjeblikket er under udarbejdelse, vil de fem regioner derfor fremover opkvalificere og certificere alt klinisk personale i psykiatrien, så alle faggrupper får kompetencer til at risikovurdere på et kvalificeret grundlag. E-læringen vil også være relevant for personale på somatiske afdelinger.

 - Risikovurderingen er ikke alene lægens ansvar, men et fælles anliggende. Også plejepersonalets observationer indgår, og med projektet håber vi at kunne styrke tværfagligheden og skabe en kultur, hvor vi hjælper hinanden med ansvaret for selvmordsforebyggelse, siger projektleder Kate Aamund, læge og leder af forskningsnetværket på Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Målet med projektet er også at kvalitetssikre ved at skabe ensartethed i risikovurderingerne, så risikoniveauet bliver vurderet ens og med de samme begreber, uanset om personalet møder patienten i fx akutmodtagelsen, under indlæggelse eller i ambulant regi.

  - Specielt i overgangene, hvor man flytter en patient fra et sted til en andet, er det vigtigt med et fælles sprog og fælles begreber, så det nye afsnit, der modtager patienten, får et reelt billede af selvmordsrisikoen. Når vi analyserer de utilsigtede hændelser, hvor det gået galt, kan vi mange gange se, at der har der været uoverensstemmelse mellem risikovurderingen og patientens faktiske kliniske tilstand, lige som dokumentationen for risikovurderingen kan mangle. Vi ved derfor, at overgangene kan være "farlige" og at vi skal være på vagt. Så mit håb er, at det her kan redde liv, siger Kate Aamund.

 

Målgruppen udvidet undervejs

Projektet er finansieret af Det Nationale Partnerskab for Selvmordsforebyggelse under Sundhedsstyrelsen, hvor mere end 20 organisationer er repræsenteret. Herunder Kommunernes Landsforening (KL), der undervejs er kommet til som ekstern samarbejdspartner.

Det betyder, at den oprindelige målgruppe er blevet udvidet, så fx også praktiserende læger og ansatte i kommunerne, der i kraft af deres job kan komme i kontakt med selvmordstruede, vil kunne trække på e-læringen. Sidstnævnte kan eksempelvis være støttekontaktpersoner i socialpsykiatrien eller ansatte på jobcentrene, og indtil videre har tre kommuner meldt sig som testkommuner, fortæller Kate Aamund.

- Det e-læringsprodukt, vi i samarbejde med RegionH E-Læring er i færd med at udvikle,
vil blive lagt ud på hjemmesiden Selvmordsforebyggelse.dk, så det bliver tilgængeligt for så mange som muligt,
siger hun.

 

Risikovurdering på tre niveauer

Under overskriften "Værd at vide" vil kursisterne i e-læringskurset indledningsvis få generel information om risikofaktorer og risikovurdering, herunder fx stress - og sårbarhedsmodeller.

Derudover vil kursisterne blive præsenteret for en række cases i form af patienter eller borgere, som de skal risikovurdere på farveskalaen grøn, gul og rød. Grøn indikerer, at der ikke er fare på færde, mens gul indikerer øget selvmordsrisiko og rød akut øget selvmordsrisiko. Ud fra disse risikoniveauer skal de efterfølgende komme forslag til risikohåndtering og interventioner, der kan sættes i værk for at beskytte og hjælpe patienten.

Før de når så langt, får kursisterne først et kort rids af patienternes forhistorie, og via videofilmede samtaler med de enkelte patienter eller borgere, der suppleres med øvelser, bliver de trænet i samtaleteknik og i at spotte de forskellige risikofaktorer. Undervejs får de feedback på deres vurderinger.

I de videofilmede sekvenser vil også pårørende komme på banen, da der er erfaring for, at deres bekymringer i forhold til familiemedlemmer ikke altid bliver vægtet højt nok.

 Foreløbig indgår tre cases i e-læringen: En ung pige, en midaldrende mand og en ældre mand. De er valgt, fordi unge piger op til 25 år er overrepræsenterede i forhold til alle andre aldersgrupper, når det handler om selvmordsforsøg, mens mænd generelt er overrepræsenterede, når det gælder fuldbyrdede selvmord.

 - Vi håber at få en fjerde case med, og at vi hen ad vejen kan videreudvikle med endnu flere, siger Kate Aamund.

 

Re-certificering en gang om året

Den nye e-læring i selvmordsforebyggelse forventes at være færdig i løbet af sommeren 2019. Den bliver skruet sådan sammen, at de ansatte i regionerne i forbindelse med certificeringen kan arbejde med de cases, der er mest relevante, afhængigt af, om de fx arbejder i voksenpsykiatrien eller i børne- og ungdomspsykiatrien.

Planen er, at e-læringen skal suppleres med fremmødeundervisning og at de ansatte i psykiatrien re-certificeres en gang om året, så færdighederne i risikovurdering kontinuerligt bliver holdt ved lige. Ansatte på somatiske afdelinger, praktiserende læger og ansatte i kommunerne kan på eget initiativ gå ind og tage e-læringen på Selvmordsforebyggelse.dk.

- På hjemmesiden vil vi samtidig forsøge at samle al den information, der findes om selvmordsforebyggelse. Fx vil patienter med selvmordstanker kunne gå ind og se, hvilke behandlingsmuligheder, der er i deres region, fortæller Kate Aamund.

Som led i projektet er der også produceret fire podcasts, som bliver tilgængelige på hjemmesiden. Journalist Mikkel Frey Damgaard interviewer her en patient, der har overlevet et selvmordsforsøg og en pårørende, der har mistet et familiemedlem på grund af selvmord samt to behandlere, der har oplevet, at patienter tog deres eget liv. 


Work in progress. Sådan ser det ud, når et stort e-læringsprojekt er under udarbejdelse.

 

Tekst skrevet af Trine Kit Jensen

23-01-2019E-læring om diabetes til ortopædkirurgiske afdelinger

Kan et målrettet, blended læringsforløb til læger og sygeplejersker på ortopædkirurgiske afdelinger gøre en forskel for patienter med diabetes? Det er Steno Diabetes Center Copenhagen og fire endokrinologiske afdelinger gået sammen om at undersøge i et kvalitetsudviklingsprojekt, som RegionH E-læring er involveret i.

Hvordan identificerer man patienter med diabetes?
Hvilken betydning har diabetes for behandlingen af den ortopædkirurgiske patient?
Hvilke blodsukkerværdier kræver handling?

Diabetesbehandling under indlæggelse er kompleks, fordi blodsukkeret påvirkes af mange forskellige faktorer. Både et for lavt og et for højt niveau af blodsukker kan have alvorlige konsekvenser. På opdrag fra Steno Diabetes Center Copenhagen og de endokrinologiske afdelinger på Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital, Bispebjerg Hospital og Herlev-Gentofte Hospital er RegionH E-læring derfor i gang med at udarbejde et e-læringskursus, der skal gøre personalet på ortopædkirurgiske afdelinger klogere på feltet. Det er overlæger, kliniske sygeplejespecialister og diabetessygeplejersker fra de fire endokrinologiske afdelinger, der står for udviklingen af det faglige indhold i e-læringen, mens Region H E-læring designer selve e-læringskurset.

Kurset indgår i kvalitetsudviklingsprojektet EMUDO ­– "Effekten af et målrettet uddannelsesforløb om diabetesbehandling til læger og sygeplejersker på ortopædkirurgiske afdelinger". Her vil det blive undersøgt, om et uddannelsesforløb baseret på blended learning, der er en kombination af flere læringsformer, kan gøre en forskel for ortopædkirurgiske patienter med diabetes. Den grundlæggende antagelse er, at et målrettet uddannelsesforløb kan øge personalets viden og færdigheder i forhold til diabetesbehandling og i forlængelse heraf forbedre behandlingen af patienter med diabetes.

 

Behov for mere viden og nye undervisningstilbud

Det anslås, at mindst 10 % patienterne på de ortopædkirurgiske afdelinger har diabetes. Men i 2016 blev der kun rapporteret om diabetes hos 2,5 procent af patienterne. Det indikerer, at mange ortopædkirurgiske patienter med diabetes ikke bliver identificeret under indlæggelsen. Samtidig var indlæggelsestiden for patienter, der også havde en diabetesdiagnose, væsentlig længere end for alle andre patienter på de ortopædkirurgiske afdelinger.

De endokrinologiske afdelinger på hospitalerne i Region Hovedstaden har allerede en række kursustilbud relateret til diabetesbehandling. Men en intern undersøgelse har vist, at personalet på både medicinske og kirurgiske afdelinger mangler viden og færdigheder på området. En af årsagerne kan være, at de af forskellige grunde kan have svært ved at deltage i undervisningstilbud, der alene er baseret på fremmøde.

Målet med det blendede forløb er derfor at tilbyde undervisning, der er mere fleksibel i forhold til tid og sted for læringen, samtidig med at muligheden for dialog og feedback bliver bevaret. Forskningslitteraturen viser også, at blended learning er lige så effektiv som face-to-face undervisning.

 

5 forskellige cases

E-læringen til læger og sygeplejersker på de ortopædkirurgiske afdelinger bliver bygget op omkring 5 cases, der illustrerer forskellige problemstillinger i forhold til patienter med diabetes.

Undervejs vil der være en række stoppunkter, hvor kursisterne i forhold til de enkelte cases bliver præsenteret for række handlemuligheder, som de skal vælge imellem. Kursisternes valg vil danne baggrund for tilbagemeldinger, som lærer dem, hvordan de forskellige situationer skal håndteres. Derudover vil kurset også kunne bruges som opslagsværk, hvis der opstår tvivlsspørgsmål i forhold til patienter med diabetes. Det sker i en "vidensbank", som indeholder beskrivelser, simulationer, video, animationer og links til gældende vejledninger.

E-læringen og den øvrige del af uddannelsesforløbet forventes at være klar i løbet af foråret 2019.

Tekst Trine Kit Jensen

17-01-2019Virtuel fødestue på vej til jordemoderstuderende

RegionH E-læring og Jordemoderuddannelsen på Københavns Professionshøjskole er gået sammen om at udvikle et e-læringskursus i form af en virkelighedstro, virtuel fødestue. Målet er at klæde de studerende bedre på til praktikken og forebygge frafald.  

For jordemoderstuderende kan det være svært at forberede sig på, hvad der venter ude på fødestederne. Men snart kan de få et indblik i praksis via en virkelighedstro, virtuel fødestue, der kan hjælpe med at bygge bro mellem teorien og den praktiske del af uddannelsen.

Den virtuelle fødestue bliver til i et samarbejde mellem RegionH E-læring og Jordemoderuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Baggrunden for initiativet er dels et ønske om at udvikle mere e-læringsbaseret undervisnings-materiale til jordemoderuddannelsen. Derudover er der erfaring for, at de studerende, der dropper ud af uddannelsen, typisk gør det under den første praktik.   

  - Vi begyndte derfor at kigge på, hvorfor de falder fra, og det viste sig, at mange havde nogle urealistiske forventninger til, hvad de ville møde ude i klinikken. Derudover anførte en del studerende, at det kan være svært at overføre det, de lærer i den teoretiske del af uddannelsen, til den praktiske del, siger Linda D. Skjoldborg Lindahl, lektor og kvalitetskoordinator på jordemoderuddannelsen.

 

Med egne øjne

Når de studerende åbner e-læringskurset, vil de træde ind i et miljø, hvor de møder en række forskellige scenarier, der alle er en del af hverdagen i jordemoderfaget.  

Fx kan de være til stede under jordemoderkonsultationer, være med i modtagelsen og overvære en fødsel, lige som de kan være med, når mor og barn bliver overført til barselsafdelingen. De kan også komme på rundvisning på en fødestue, se hvad der er i skabe og skuffer og blive introduceret til forskellige former for udstyr.

Der bliver ikke tale om virtual reality i 3D. Men de studerende kan med egne øjne få et realistisk indblik i den verden, de vil møde, når de kommer i praktik. I e-læringskurset er der indbygget interaktive elementer, som de skal forholde sig til undervejs for at træffe de rigtige beslutninger i forhold til den gravide i scenarierne.

 

Evidensbaseret viden

I det omfang, det er muligt, præsenteres de studerende i e-læringskurset for den nyeste evidensbaserede viden.

Scenarierne omhandler den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, som er pensum på den teoretiske del af 1. semester på jordemoderuddannelsen. Udover at medvirke til at forberede de studerende på den praktiske del af uddannelsen, vil e-læringskurset derfor kunne indgå som en del af undervisningen på dette semester.

 - En af fordelene ved den virtuelle fødestue er, at de studerende både vil kunne tilgå den fra uddannelsen og hjemmefra, siger Linda D. Skjoldborg Lindahl.

Planen er også, at udvalgte dele af e-læringskurset skal fungere som introduktion til jordemoderfaget for de, der overvejer at søge ind på uddannelsen, så de på forhånd kan få et indtryk af, hvad det vil sige at arbejde som jordemoder.

 

Studerende er positive

 En foreløbig version af den virtuelle fødestue er testet af jordemoderstuderende, og deres tilbagemeldinger er positive.

- Vi ved fra pilotafprøvninger, at de studerende synes det giver god mening, at de på denne måde kan blive introduceret til praksis før de kommer ud i praktik, fortæller Linda D. Skjoldborg Lindahl.

Scenarierne i e-læringskurset er fotograferet på Gentofte Hospital og Næstved Sygehus.

 

Tekst skrevet af journalist Trine Kit Jensen

24-10-2018Redaktør