Nationalt e-læringsprojekt skal styrke forebyggelse af selvmord

​I samarbejde med RegionH E-læring er de fem regioner gået sammen om et fælles kompetenceudviklingsprojekt, der på tværs af faggrupper og sektorer skal styrke forebyggelsen af selvmord. E-læringskurset skal være med til at sikre, at risikoen for selvmord bliver vurderet ensartet og korrekt, så selvmordstruede kan få kompetent hjælp i tide.

En forkert eller mangelfuld vurdering af selvmordsrisiko kan få fatale følger. Via et e-læringskursus, der i øjeblikket er under udarbejdelse, vil de fem regioner derfor fremover opkvalificere og certificere alt klinisk personale i psykiatrien, så alle faggrupper får kompetencer til at risikovurdere på et kvalificeret grundlag. E-læringen vil også være relevant for personale på somatiske afdelinger.

 - Risikovurderingen er ikke alene lægens ansvar, men et fælles anliggende. Også plejepersonalets observationer indgår, og med projektet håber vi at kunne styrke tværfagligheden og skabe en kultur, hvor vi hjælper hinanden med ansvaret for selvmordsforebyggelse, siger projektleder Kate Aamund, læge og leder af forskningsnetværket på Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Målet med projektet er også at kvalitetssikre ved at skabe ensartethed i risikovurderingerne, så risikoniveauet bliver vurderet ens og med de samme begreber, uanset om personalet møder patienten i fx akutmodtagelsen, under indlæggelse eller i ambulant regi.

  - Specielt i overgangene, hvor man flytter en patient fra et sted til en andet, er det vigtigt med et fælles sprog og fælles begreber, så det nye afsnit, der modtager patienten, får et reelt billede af selvmordsrisikoen. Når vi analyserer de utilsigtede hændelser, hvor det gået galt, kan vi mange gange se, at der har der været uoverensstemmelse mellem risikovurderingen og patientens faktiske kliniske tilstand, lige som dokumentationen for risikovurderingen kan mangle. Vi ved derfor, at overgangene kan være "farlige" og at vi skal være på vagt. Så mit håb er, at det her kan redde liv, siger Kate Aamund.

 

Målgruppen udvidet undervejs

Projektet er finansieret af Det Nationale Partnerskab for Selvmordsforebyggelse under Sundhedsstyrelsen, hvor mere end 20 organisationer er repræsenteret. Herunder Kommunernes Landsforening (KL), der undervejs er kommet til som ekstern samarbejdspartner.

Det betyder, at den oprindelige målgruppe er blevet udvidet, så fx også praktiserende læger og ansatte i kommunerne, der i kraft af deres job kan komme i kontakt med selvmordstruede, vil kunne trække på e-læringen. Sidstnævnte kan eksempelvis være støttekontaktpersoner i socialpsykiatrien eller ansatte på jobcentrene, og indtil videre har tre kommuner meldt sig som testkommuner, fortæller Kate Aamund.

- Det e-læringsprodukt, vi i samarbejde med RegionH E-Læring er i færd med at udvikle, 
vil blive lagt ud på hjemmesiden Selvmordsforebyggelse.dk, så det bliver tilgængeligt for så mange som muligt, 
siger hun.

 

Risikovurdering på tre niveauer

Under overskriften "Værd at vide" vil kursisterne i e-læringskurset indledningsvis få generel information om risikofaktorer og risikovurdering, herunder fx stress - og sårbarhedsmodeller.

Derudover vil kursisterne blive præsenteret for en række cases i form af patienter eller borgere, som de skal risikovurdere på farveskalaen grøn, gul og rød. Grøn indikerer, at der ikke er fare på færde, mens gul indikerer øget selvmordsrisiko og rød akut øget selvmordsrisiko. Ud fra disse risikoniveauer skal de efterfølgende komme forslag til risikohåndtering og interventioner, der kan sættes i værk for at beskytte og hjælpe patienten.

Før de når så langt, får kursisterne først et kort rids af patienternes forhistorie, og via videofilmede samtaler med de enkelte patienter eller borgere, der suppleres med øvelser, bliver de trænet i samtaleteknik og i at spotte de forskellige risikofaktorer. Undervejs får de feedback på deres vurderinger.

I de videofilmede sekvenser vil også pårørende komme på banen, da der er erfaring for, at deres bekymringer i forhold til familiemedlemmer ikke altid bliver vægtet højt nok.

 Foreløbig indgår tre cases i e-læringen: En ung pige, en midaldrende mand og en ældre mand. De er valgt, fordi unge piger op til 25 år er overrepræsenterede i forhold til alle andre aldersgrupper, når det handler om selvmordsforsøg, mens mænd generelt er overrepræsenterede, når det gælder fuldbyrdede selvmord.

 - Vi håber at få en fjerde case med, og at vi hen ad vejen kan videreudvikle med endnu flere, siger Kate Aamund.

 

Re-certificering en gang om året

Den nye e-læring i selvmordsforebyggelse forventes at være færdig i løbet af sommeren 2019. Den bliver skruet sådan sammen, at de ansatte i regionerne i forbindelse med certificeringen kan arbejde med de cases, der er mest relevante, afhængigt af, om de fx arbejder i voksenpsykiatrien eller i børne- og ungdomspsykiatrien.

Planen er, at e-læringen skal suppleres med fremmødeundervisning og at de ansatte i psykiatrien re-certificeres en gang om året, så færdighederne i risikovurdering kontinuerligt bliver holdt ved lige. Ansatte på somatiske afdelinger, praktiserende læger og ansatte i kommunerne kan på eget initiativ gå ind og tage e-læringen på Selvmordsforebyggelse.dk.

- På hjemmesiden vil vi samtidig forsøge at samle al den information, der findes om selvmordsforebyggelse. Fx vil patienter med selvmordstanker kunne gå ind og se, hvilke behandlingsmuligheder, der er i deres region, fortæller Kate Aamund.

Som led i projektet er der også produceret fire podcasts, som bliver tilgængelige på hjemmesiden. Journalist Mikkel Frey Damgaard interviewer her en patient, der har overlevet et selvmordsforsøg og en pårørende, der har mistet et familiemedlem på grund af selvmord samt to behandlere, der har oplevet, at patienter tog deres eget liv. 


Work in progress. Sådan ser det ud, når et stort e-læringsprojekt er under udarbejdelse.

 

Tekst skrevet af Trine Kit Jensen

23-01-2019


Redaktør