فارسی/ دری (Dari/Persian)

.د​ر​ این چزوه انتشا رات وفیلمهایی دِرباره اداره بهداشت استان مرکزی ملاحظه میفرمایید​

​همه بیماران و خویشاوندانشان در استان مرکزی حق داشتن مشاوربیماران را دارند.  مشا ور بیما ران شما را ​راهنمایی میکند بعنوان بیمار جزو اداره بهداشت دانمارک باشید. در باره مشاوران بیماران بیشترمطالعه 
کنید (بزبان انگلیسی)