آشنایی با اداره بهداشت (Introduction to the healthcare services)

​در اینجا اطلاعات کلی در مورد اداره بهداشت استا ن مرکزی ملاحظه میفرما یید.​

​​بزنید زنگ 1813​ (Call 1813)

خوب است بدانید​ (Good to know)

حمایت از بیماران د​ر منطقه پایتخت​ (Patientassistance in the Capital Region of Denmark)

تزری​ق خون (Bloodtransfusion)


 

Web-TV:

مقدمه(Introduction)

سازمان بهداشت دانمارک​ (The Danish Health Service)


 


 

Responsible editor