Den elektroniske cigaret

Salget af den elektroniske cigaret (EC) er eksploderet, efter at de store tobaksselskaber rykkede ind og opkøbte det meste af markedet. ECer markedsføres aggressivt som et uskadeligt produkt, der kun rummer vanddampe, naturlige smagsstoffer og evt. nikotin. Men er det sandt? Forskningsoverlæge Charlotta Pisinger har sammen med overlæge Martin Døssing udført en systematisk litteraturgennemgang, der ser på helbredseffekten af ECer. Litteraturgennemgangen konkluderer overordnet set 1) At der ikke findes viden om helbredseffekterne af langtidsbrug af ECer, 2) At ECer ikke kan kaldes uskadelige 3) At næsten alle ECer, der sælges, indeholder nikotin, og dermed er svært afhængighedsskabende.

Litteraturgennemgangen viser, at:

  • Der er mange skadelige stoffer i ECer, for eksempel organiske opløsningsmidler, metaller, og tobaksspecifikke nitrosaminer. Mange af disse er kræftfremkaldende. Der er store forskelle med hensyn til, om de skadelige stoffer blev fundet i mange eller få mærker af ECer og i høje eller lave koncentrationer.
  • En række eksperimentelle studier finder, at brug af ECer kan give vævsskade og påvirkning af gener, der minder om dem, man ser ved udsættelse for tobak. Eksperimentelle studier med mennesker viser, at inhalation af EC-dampe giver en akut reaktion i luftvejene, der minder om den, man ser ved rygning, blot lidt mindre kraftig. Dyreforsøg med mus viser akut astmatisk reaktion.
  • Resultaterne fra rapporter om bivirkninger er noget modstridende. Nogle dampere ser ud til at tåle ECer godt og oplever bedring af deres tobakshoste og almenhelbred, mens andre oplever negative symptomer. Der er også rapporteret ’cases’ med lunge- eller hjerteproblemer, som læger skønner, kan være forårsaget af ECer.
  • Over en tredjedel af undersøgelserne er udført af forskere med en interessekonflikt, og vi skal være yderst forsigtige med at stole på resultater/fortolkninger af forskning, der er støttet af industrien.
  • Næsten alle studier har sammenlignet med almindelige cigaretter, selvom en EC er et helt andet produkt, der kan give en helt anden skade.

Hvis vi ønsker at se på, hvilken indvirkning ECer kan få på folkesundheden, skal vi se på den brede befolkning, ikke kun rygerne. Et produkt, der giver forholdsvis lille skade, men spredes til en stor del af befolkningen, kan give lige så stor skade som et produkt med stor helbredsskade, der kun bruges af en lille del af befolkningen. Undersøgelser fra mange lande viser, at brug af ECer spredes meget hurtigt i befolkningen, også hos unge og børn, og også aldrig-rygere eksperimenterer med ECer. Mange køber ECer, fordi de ønsker at holde op med at ryge, men en stor meta-analyse af befolkningsundersøgelser har vist, at brugere af ECer faktisk har væsentlig lavere chance for at blive helt røgfri, og en lodtrækningsundersøgelse har vist, at ECer ikke er et bedre rygestopmiddel end nikotinplaster. Endelig er der bekymring for, at et udbredt brug af ECer vil medføre en re-normalisering af rygning, hvormed årtiers anstrengelser med tobakskontrol vil være tabt på gulvet.


Kontaktperson: Forskningsoverlæge Charlotta Pisinger, charlotta.pisinger@regionh.dk    ​​

Redaktør