Spiller D-vitamin en rolle for allergi, astma og lungefunktion?

D-vitamin er vigtig for kroppens kalk-balance, knoglevækst og muskelfunktion. I de senere år er mangel på D-vitamin blevet sat i forbindelse med en lang række lidelser – fra knogleskørhed til mulige sammenhænge med hjertekarsygdom, diabetes og tidlig død. Nogle studier har også antydet, at D-vitamin kan spille en rolle i forhold til udv​iklingen af allergi og astma. D-vitamin har vist sig at påvirke mange af de celler, der er involveret i vores immunforsvar, og derfor er det nærliggende at tro, at D-vitamin kan påvirke udviklingen af immunrelaterede sygdomme som allergi og astma. Den observation, at allergi og astma forekommer hyppigere jo længere væk man kommer fra ækvator og solens D-vitaminproducerende stråler, har givet yderligere grobund for denne teori. Desuden kan D-vitamin tænkes at have indvirkning på risikoen for luftvejsinfektioner, hvormed også lungefunktionen kan påvirkes.

I et forsøg på at belyse D-vitamins rolle i forhold til allergi, astma og lungefunktion har forskere ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed udnyttet data fra befolkningsundersøgelsen Inter99, hvor 6.784 voksne danskere er blevet fulgt i op til 10 år. Deltagerne har fået målt deres D-vitaminniveau i blodet, har svaret på en række spørgsmål vedrørende allergi og astma, og fået testet deres lungefunktion og m​ålt deres niveauer af en række specifikke antistoffer i blodet, der kan bruges som et mål for allergi.

Resultaterne viser, at D-vitamin ikke hænger sammen med forekomsten af allergi og astma. Anderledes forholder det sig med lungefunktionsmålingerne. Her viser resultaterne, at et lavt niveau af D-vitamin i blodet ved den første undersøgelse hænger sam​men med dårligere lungefunktion til samme tid. Omvendt ser vi et større fald i lungefunktionen over de efterfølgende fem år blandt dem med høje niveauer af D-vitamin i blodet end blandt dem med lave niveauer. Disse modstridende resultater antyder, at der ikke er nogen simpel sammenhæng mellem D-vitamin og lungefunktion, og at forholdet bør undersøges nærmere.

Konklusionen på studiet er, at D-vitamin ikke har nogen betydning for allergi og astma blandt voksne danskere, mens D-vitamins betydning i forhold til lungefunktionen er uklar. Alt i alt er der stadig store usikkerheder forbundet med langt størstedelen af alle de sammenhænge, der gennem de senere år er fundet mellem D-vita​​min og forskellige sygdomme. Disse sammenhænge er nu ved at blive efterprøvet i kontrollerede kliniske lodtrækningsforsøg rundt om i verden – og det gælder også astma og allergi. Det eneste vi med sikkerhed kan sige er stadig, at D-vitamin er meget vigtigt i forhold til knoglesundheden.


Kontaktperson: Pos​t.doc. Betina Heinsbæk Thuesen, betina.heinsbaek.thuesen@regionh.dk

​​
Redaktør