Forløbsprogrammer for kronisk sygdom

I samarbejde med Enheden for tværsektoriel udvikling, Center for Sundhed monitorerer Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS) forløbsprogrammerne for kronisk sygdom i Region Hovedstaden.

​​

Forløbsprogrammerne for kronisk sygdom er udviklet med det formål, at understøtte patientbehandlingen for mennesker med kroniske sygdomme på tværs af sektorer. Der er imidlertid på nuværende tidspunkt ingen registrering af hvilke borgere, der får tilbudt og/eller modtager tilbud, der er i overensstemmelse med forløbsprogrammernes anbefalinger. I den forskningsfaglige dimension er der således primært fokus på de patienter, der har en diagnose (Diabetes, KOL og Hjertekarsygdom), der er omfattet af forløbsprogrammerne og i mindre grad på dem, der deltager i rehabiliterende tilbud. 

Den forskningsfaglige indsats indbefatter tre dimensioner;

Den populationsbaserede dimension – baseres primært på register data vedrørende forekomst af kroniske sygdomme, forbrug af sundhedsydelser mv. blandt borgere med kronisk sygdom (Sundhedsprofil 2013- Kronisk sygdom). 

Den kliniske dimension – baseres blandt andet på data fra de kliniske databaser og ser på forbrug af sundhedsydelser i relation til sværhedsgrad af sygdom.

Den patientoplevede dimension – har fokus på patienternes oplevelse af behandlingsforløbene. Undersøges via spørgeskemaundersøgelse. 

Fælles for indsatserne på alle tre niveauer er, at der også ses på indikatorer for social ulighed. Kan eventuelle afdækkede forskelle forklares ud fra individuelle og/eller kontekstuelle faktorer. Med det menes om faktorer som køn, alder, uddannelse og erhvervstilknytning kan forklare forskelle i den behandling borgere med forløbsprogramssygdomme modtager. Eller om der er forskelle i den behandling borgere med forløbsprogramssygdomme modtager alt efter, hvor de er bosiddende.
Projektets resultater publiceres løbende i rapporter, notater og videnskabelige artikler.
Kontaktperson: seniorforsker Ann Nielsen​, telefon 38 63 32 17 eller på e-mail
Redaktør