Sundhedsprofil 2013

 

Næsten 100.000 spørgeskemaer blev i januar 2013 sendt ud til tilfældigt udvalgte borgere i alle regionens kommuner.

Sundhedsprofilundersøgelsen er nu blevet udarbejdet tre gange, hvilket giver mulighed for at stille skarpt på udviklingen over tid i forhold til en række sundheds indikatorer på både regionalt og kommunalt niveau.

Sundhedsprofilen 2013 er den anden sundhedsprofil for alle kommuner i Region Hovedstaden

I denne sundhedsprofil har der været et ønske fra kommunerne om, at der skulle være et særligt fokus på rammer, der er med til at påvirke borgernes sundhedsadfærd. Der er derfor særlig fokus på borgernes sundhedsadfærd på arbejdspladser, uddannelsessteder samt steder, hvor borgerne færdes i lokalsamfundet. Dette er beskrevet i Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 ​

Der har ligeledes været et særligt behov for at gå i dybden i beskrivelsen af borgere med kronisk sygdom. Disse beskrivelser findes i Sundhedsprofil for region og kommuner 2013​

 

S​undhedsprofilen 2013 kan downloades nedenfor eller bestilles hos Gitte Aaslet på 38 63 32 59 eller på e-mail Gitte Aaslet. Rapporten er gratis.​

​Yderligere information om sundhedsprofilen kan fås hos videnskabelig medarbejder Maja Bülow Lykke og Maj Bekker-Jeppesen på telefon 38 63 40 58 eller email maja.lykke@regionh.dk og maj.bekker-jeppesen@regionh.dk .​​​ 


 

Udgivelser

 

 

Sundhedsprofil for region og kommuner 2013​

Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 beskriver demografi og sociale forhold, sundhedsadfærd, overvægt, generelt helbred, seksuel adfærd og sexsygdomme, sociale relationer, rammer for borgernes sundhed og individorienteret forebyggelse. 

Formålet med sundhedsprofilen er at give kommuner og region et planlægningsredskab inden for forebyggelsesområdet. Et gennemgående træk i sundhedsprofilen er fokus på den sociale ulighed i sundhed både på individniveau, men også på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden.  Sammenfatningen giver et hurtigt indblik i nogle af de vigtigste indikatorer.

I Sundhedsprofilen 2013 stilles der desuden skarpt på de rammer, som er med til at forme borgernes sundhedsadfærd. Der fokuseres dels på borgernes sundhedsadfærd på arbejdspladser, uddannelsessteder samt steder, hvor borgerne færdes i lokalsamfundet, dels på borgernes holdninger til forbud disse steder.

Sundhedsprofil 2013​​ - Kronisk sygdom

​​​Sundhedsprofil 2013 –Kronisk sygdom stiller skarpt på borgere med kronisk sygdom, sundhedsydelser og omkostninger relateret dertil, sundhedsadfærd, multisygdom og forekomst og forbrug af sundhedsydelser blandt borgere med udvalgte kombinationer af kroniske sygdomme samt ressourceforbrug blandt de mest omkostningstunge borgere med kronisk sygdom. Derudover beskrives generelt helbred, sundhedsadfærd og biologiske risikofaktorer samt motivation til adfærdsændring. Sammenfatningen giver et hurtigt overblik over de fleste indikatorer.​​


​Tabeller

Efter udgivelsen af Sundhedsprofil 2013 - Kronisk sygdom er der efterfølgende blevet udarbejdet kommune og planlægningsområde specifikke tabeller. Tabellerne er, som i Sundhedsprofilen, opdelt på emne.

Forekomst af kroniske sygdomme

Forbrug af sundhedsydelser

Ressourceforbrug blandt omkostningstunge borgere

Generelt helbred

Sundhedsadfærd

Datagrundlag

 
Der er mange oplysninger at hente i centrale registre, men ikke alle. Der er eksempelvis sygdomme, hvis forekomst underestimeres i registre, hvorfor oplysningerne må hentes i spørgeskemaundersøgelser. I denne rapport drejer det sig om rygsygdom, slidgigt og hyppig hovedpine/migræne. Herudover er det væsentligt at spørge borgeren selv, når det gælder informationer sundhedsadfærd, holdninger og livskvalitet. I disse to rapporter er der udover registeroplysninger benyttet data fra spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det? 2013".​ 

Spørgeskemadata


I 2013 blev der udsendt spørgeskemaer til 95.150 borgere i Region Hovedstaden. Blandt disse valgte 43,5 % (N=41.356) at returnere et udfyldt skema.

I Region Hovedstaden er det udsendt to forskellige versioner af spørgeskemaet "Hvordan har du det? 2013". Et til borgere på 16-34 år og et til borgere på 35 år og derover. Hovedparten af spørgsmålene er ens i de to skemaer, men enkelte emner indgår kun i eet af skemaerne.  ​

​  
Spørgeskemaerne er sendt til en tilfældig stikprøve af borgere på 16 år eller derover, som var bosiddende i regionen 1. januar 2013. Der er udsendt 2.450 spørgeskemaer til hver kommune og til hver af de 10 bydele i Københavns Kommune. Til Frederiksberg Kommune er der sendt 4.500 skemaer. Det var muligt at besvare spørgeskemaet i papirform eller elektronisk via internettet. I alt 30,4 % af de borgere, som deltog i undersøgelsen, valgte at benytte internettet. 

 
Voksne 35 år +: Hvordan har du det? 2013​

Registerdata


 

Registeroplysningerne danner grundlag for beskrivelsen af køn, alder, uddannelsesniveau, erhvervstilknytning, samlivsstatus og etnisk baggrund i begge rapporter.

I "Sundhedsprofil 2013 – Kronisk sygdom "er forekomsten af kroniske sygdomme  primært opgjort på baggrund af registeroplysninger, mens forekomsten af slidgigt, rygsygdom og hyppig hovedpine/migræne er opgjort ved spørgeskemaoplysninger. Registerudtrækkene giver også information om forbrug af sundhedsydelser og omkostninger relateret hertil. ​ 


 
Der er indhentet oplysninger fra følgende registre:
• Det Centrale Personregister
• Uddannelsesregisteret
• Indkomststatistikregisteret
• Befolkningsstatistikregisteret
• Landspatientregisteret (LPR)
• Landspatientregisteret-Psykiatri (LPR-PSYK)
• Det Nationale Diabetesregister    
• Lægemiddeldatabasen
• Sygesikringsregisteret
• Takstdata (Region Hovedstadens DRG-og DAGS-registreringer)
Præsentationer fra lanceringen af Sundhedsprofil for region og kommuner 2013


v/Maja Bülow Lykke
 
Rammer for borgernes sundhed
v/Kirsten Magtengaard Robinson
 
Præsentationer fra lanceringen af Sundhedsprofil 2013 - Kronisk Sygdom


Sundhedsprofil 2013 - Kronisk sygdom
v/Cathrine Lau Juel
 
Multisygdom 
v/Maj Bekker-Jeppesen
 
Befolkningens sundhed om 20 år
v/Charlotte Glümer 
 
Tidlig opsporing
v/Torben Jørgensen​​​​​​​​​​
Redaktør