Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017

I perioden den 3. februar til d. 3 maj 2017 blev der sendt mere end 100.000 spørgeskemaer ud til tilfældigt udvalgte borgere i alle regionens kommuner.

Sundhedsprofilen 2017 er den fjerde sundhedsprofil for Region Hovedstaden og alle kommuner i regionen. Sundhedsprofilen danner et vigtigt grundlag for kommunernes og regionens politik inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering og spiller en vigtig rolle i regionens rådgivningsforpligtigelse over for kommunerne. Desuden er de gentagne profiler et unikt redskab til at monitorere udviklingen i sundhedsindikatorer.

S​undhedsprofilen 2017 kan downloades nedenfor eller bestilles hos Gitte Aaslet på email: gitte.aaslet@regionh.dk.

Yderligere information om sundhedsprofilen kan fås hos videnskabelig medarbejdere Maja Bülow Lykke, Maj Bekker-Jeppesen eller Lone Prip Buhelt på email maja.lykke@regionh.dk, maj.bekker-jeppesen@regionh.dk og lone.prip.buhelt@regionh.dk.​​

Udgivelser

Sundhedsprofil 2017 - Sundhedsadfærd og risikofaktorer


"Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 –Sundhedsadfærd og risikofaktorer" beskriver demografi og sociale faktorer, rygning og brug af elektroniske cigaretter, alkohol, kost, fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd, euforiserende stoffer, sexualadfærd og sexsygdomme, søvn, vægt, mental sundhed og social ulighed. 
Rapporterne kan bestilles i fysisk form hos Gitte Aaslet på email: gitte.aaslet@regionh.dk.

Sundhedsprofil 2017- Kronisk sygdom

"Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 –Kronisk sygdom" viser, hvor mange mennesker i Region Hovedstaden, som lever med udvalgte kroniske sygdomme, hvordan mennesker, der lever med kronisk sygdom, bruger sundhedsvæsenet samt udviklingen over de seneste 9 år. Denne viden er en forudsætning for at kunne tilrettelægge indsatserne bedst muligt. Det er vigtigt både for den enkelte men også samfundsmæssigt, på grund af de store sundhedsudgifter som kronisk sygdom medfører.Rapporterne kan bestilles i fysisk form hos Gitte Aaslet på email: gitte.aaslet@regionh.dk.

Tabeller

Under udarbejdelse..


Datagrundlag

Der er mange oplysninger at hente i centrale registre, men ikke alle. Der er eksempelvis sygdomme, hvis forekomst underestimeres i registre, hvorfor oplysningerne må hentes i spørgeskemaundersøgelser. I denne rapport drejer det sig om allergi, rygsygdom, slidgigt og hyppig hovedpine eller migræne. Herudover er det væsentligt at spørge borgeren selv, når det gælder informationer sundhedsadfærd, holdninger og livskvalitet. I disse to rapporter er der udover registeroplysninger benyttet data fra spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det? 2017".


Spørgeskemadata

I 2017 blev der udsendt spørgeskemaer til 104.950 borgere i Region Hovedstaden. Blandt disse valgte 52,6 % (N=55.185) at returnere et udfyldt skema. 


Spørgeskemaerne er sendt til en tilfældig stikprøve af borgere på 16 år eller derover, som var bosiddende i regionen 1. januar 2017 i perioden fra den 3. februar til d. 3 maj 2017. Der er udsendt 2.450 spørgeskemaer til hver kommune og til hver af de 10 bydele i Københavns Kommune. I Frederiksberg Kommune er der dog udsendt i alt 4.500 skemaer grundet kommunens høje indbyggertal. Derudover blev der efter særlig aftale udsendt 4.900 spørgeskemaer i hver af følgende kommuner: Gentofte, Gribskov, Høje-Taastrup og Rødovre. Det var muligt at besvare spørgeskemaet i papirform eller elektronisk via internettet. I alt 77,8 % af de borgere, som deltog i undersøgelsen, valgte at besvare spørgeskemaet elektronisk.


Se spørgeskema her 

Registerdata

I "Sundhedsprofil 2017 – Kronisk sygdom "er forekomsten af kroniske sygdomme  primært opgjort på baggrund af registeroplysninger, mens forekomsten af allergi, slidgigt, rygsygdom og hyppig hovedpine/migræne er opgjort ved spørgeskemaoplysninger. Registerudtrækkene giver også information om forbrug af sundhedsydelser og omkostninger relateret hertil. ​ 

Der er indhentet oplysninger fra følgende registre:
• Registre fra Danmarks Statistik:
• BEF – Befolkningen
• IND – Indkomst
• IEPE – Indvandrere og efterkommere
• UDDA – Uddannelser
• Landspatientregisteret (LPR)
• Landspatientregisteret-Psykiatri (LPR-PSYK)
• Lægemiddeldatabasen
• Sygesikringsregisteret
• Takstdata (Region Hovedstadens DRG-og DAGS-registreringer)Redaktør