Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017

I perioden den 3. februar til d. 3 maj 2017 blev der sendt mere end 100.000 spørgeskemaer ud til tilfældigt udvalgte borgere i alle regionens kommuner.

Sundhedsprofilen 2017 er den fjerde sundhedsprofil for Region Hovedstaden og alle kommuner i regionen. Sundhedsprofilen danner et vigtigt grundlag for kommunernes og regionens politik inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering og spiller en vigtig rolle i regionens rådgivningsforpligtigelse over for kommunerne. Desuden er de gentagne profiler et unikt redskab til at monitorere udviklingen i sundhedsindikatorer.

Sundhedsprofilen 2017 kan downloades nedenfor.

Yderligere information om sundhedsprofilen kan fås på email sundhedsprofil@regionh.dk eller telefon 3816 3060 eller  3816 3119

Hver kommune/bydel kan uden beregning få tilsendt op til 15 eksemplarer af ”Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 – Sundhedsadfærd og risikofaktorer” med tilhørende sammenfatning og op til 5 eksemplarer af ”Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 – Kronisk sygdom” med tilhørende sammenfatning.

Yderligere eksemplarer af rapporterne kan rekvireres, så længe lager haves. Pris pr. rapport + sammenfatning = 50 kr. Pris for sammenfatning alene = 25 kr. 

Udgivelser

Sundhedsprofil 2017 - Sundhedsadfærd og risikofaktorer


"Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 –Sundhedsadfærd og risikofaktorer" beskriver demografi og sociale faktorer, rygning og brug af elektroniske cigaretter, alkohol, kost, fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd, euforiserende stoffer, sexualadfærd og sexsygdomme, søvn, vægt, mental sundhed og social ulighed. Supplerende tabeller

Kapitel 1: Indledning
Kapitel 3: Rygning og brug af elektroniske cigaretter
Kapitel 4: Alkohol
Kapitel 5: Kost
Kapitel 6: Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd
Kapitel 7: Euforiserende stoffer
Kapitel 8: Seksuel adfærd og sexsygdomme
Kapitel 10: Vægt
Kapitel 11: Mental sundhed


Sundhedsprofil 2017- Kronisk sygdom

"Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 –Kronisk sygdom" viser, hvor mange mennesker i Region Hovedstaden, som lever med udvalgte kroniske sygdomme, hvordan mennesker, der lever med kronisk sygdom, bruger sundhedsvæsenet samt udviklingen over de seneste 9 år. Denne viden er en forudsætning for at kunne tilrettelægge indsatserne bedst muligt. Det er vigtigt både for den enkelte men også samfundsmæssigt, på grund af de store sundhedsudgifter som kronisk sygdom medfører.

Faktaark

Faktaarkene er en oversigt over forekomsten af udvalgte typer af sundhedsadfærd og risikofaktorer, samt over de forskellige kroniske sygdomme i 2017, 2013 og 2010. Faktaarkene præsenterer den samlede forekomst, samt forekomsten opdelt på køn og alder.

Der forefindes et samlet faktaark for hele Region Hovedstaden, samt for de enkelte kommuner og de 10 københavnske bydele.
Datagrundlag
Der er mange oplysninger at hente i centrale registre, men ikke alle. Der er eksempelvis sygdomme, hvis forekomst underestimeres i registre, hvorfor oplysningerne må hentes i spørgeskemaundersøgelser. I denne rapport drejer det sig om allergi, rygsygdom, slidgigt og hyppig hovedpine eller migræne. Herudover er det væsentligt at spørge borgeren selv, når det gælder informationer sundhedsadfærd, holdninger og livskvalitet. I disse to rapporter er der udover registeroplysninger benyttet data fra spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det? 2017".


Spørgeskemadata

I 2017 blev der udsendt spørgeskemaer til 104.950 borgere i Region Hovedstaden. Blandt disse valgte 52,6 % (N=55.185) at returnere et udfyldt skema. 


Spørgeskemaerne er sendt til en tilfældig stikprøve af borgere på 16 år eller derover, som var bosiddende i regionen 1. januar 2017 i perioden fra den 3. februar til d. 3 maj 2017. Der er udsendt 2.450 spørgeskemaer til hver kommune og til hver af de 10 bydele i Københavns Kommune. I Frederiksberg Kommune er der dog udsendt i alt 4.500 skemaer grundet kommunens høje indbyggertal. Derudover blev der efter særlig aftale udsendt 4.900 spørgeskemaer i hver af følgende kommuner: Gentofte, Gribskov, Høje-Taastrup og Rødovre. Det var muligt at besvare spørgeskemaet i papirform eller elektronisk via internettet. I alt 77,8 % af de borgere, som deltog i undersøgelsen, valgte at besvare spørgeskemaet elektronisk.


Se spørgeskema her 

Registerdata

I "Sundhedsprofil 2017 – Kronisk sygdom "er forekomsten af kroniske sygdomme  primært opgjort på baggrund af registeroplysninger, mens forekomsten af allergi, slidgigt, rygsygdom og hyppig hovedpine/migræne er opgjort ved spørgeskemaoplysninger. Registerudtrækkene giver også information om forbrug af sundhedsydelser og omkostninger relateret hertil. ​ 

Der er indhentet oplysninger fra følgende registre:
• Registre fra Danmarks Statistik:
• BEF – Befolkningen
• IND – Indkomst
• IEPE – Indvandrere og efterkommere
• UDDA – Uddannelser
• Landspatientregisteret (LPR)
• Landspatientregisteret-Psykiatri (LPR-PSYK)
• Lægemiddeldatabasen
• Sygesikringsregisteret
• Takstdata (Region Hovedstadens DRG-og DAGS-registreringer)


Lancering af Sundhedsprofilen 2017 
den 19. marts 2018

Programmet og dagens præsentationer findes her
Redaktør