Nyheder

20.05.2020 - Andet nyhedsbrev er udkommet

Forebyggelseslaboratoriets andet nyhedsbrev udkom onsdag den 20. maj. Du kan bl.a. læse om projekterne "Broen til Bedre Sundhed: Familieorienteret alkoholbehandling" og projektet "Aktive fællesskaber til fastholdelse af fysisk aktivitet blandt borgere med svær overvægt, type 2-diabetes eller hjertekarsygdomme". Se nyhedsbrevet her

14.05.2020 - Broen til Bedre Sundhed: Familieorienteret alkoholbehandling

Vi er i Forebyggelseslaboratoriet glade for at kunne præsentere den endelige afrapportering i forbindelse med projektet "Broen til Bedre Sundhed: Familieorienteret alkoholbehandling". Projektet er et partnerskabsprojekt imellem Forebyggelseslaboratoriet og Familie og Alkohol i Guldborgsund og Lolland Kommune, hvor fokus har været på rekrutteringsudfordringer i familieorienteret alkoholbehandling.

Projektet er foregået i tæt samarbejde med aktører i lokalsamfundet i Guldborgsund og Lolland Kommuner og har bl.a. budt på 4 temadage om udfordringerne med tidlig opsporing af familier med problematisk alkoholforbrug, en kortlægning af området, interviews med lokale aktører og en gennemgang af den videnskabelige litteratur om udfordringer og muligheder ift. at rekruttere til familieorienterede alkoholinterventioner. Rapporten kan læses her. 

28.02.2020 – Erfaringsopsamling fra alkohol VBA projekt på Sygehus Lillebælt kan nu læses

Forebyggelseslaboratoriet kan nu offentliggøre erfaringsopsamlingen af projektet Systematisk opsporing af patienter med et alkoholforbrug over lavrisikogrænsen og efterfølgende henvisning til kommunal alkoholrådgivning via tilgangen Very Brief Advice på Sygehus Lillebælt.

Denne rapport er en kvalitativ erfaringsopsamling af den første pilotfase af indsatsen omkring opsporing af et alkoholforbrug over lavrisikogrænsen hos patienter på Sygehus Lillebælt og henvisning til kommunale alkoholtilbud gennem VBA-metoden.

Rapporten kigger på forhold omkring implementeringen af VBA, herunder betydningen af de organisatoriske rammer, den kulturelle kontekst samt samarbejdet omkring indsatsen og indeholder perspektiver fra både sygehuspersonale, kommunale aktører samt patienter.

Rapporten kan læses her.

30.01.2020 Program for fonds- og netværksdagen

Det endelige program for fonds- og netværksdagen d. 6. februar er nu tilgængeligt. Se program her.

09.01.2020 – Et værktøj til partnerskabsanalyse er nu frit tilgængeligt på dansk

Den første danske oversættelse og bearbejdning af et australsk værktøj til partnerskabsanalyse er nu tilgængeligt på dansk. Værktøjet kan bruges af organisationer, der indgår eller arbejder i et partnerskab og kan hjælpe dem med at vurdere, overvåge og maksimere det løbende samarbejde og partnerskabets effektivitet.

Værktøjer er udarbejdet af VicHealth i Australien, og i 2019 er indholdet oversat og tilpasset til en dansk kontekst af forskere fra Aalborg Universitet; Statens Institut for Folkesundhed, SDU; Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for klinisk forskning og forebyggelse i regi af Forebyggelseslaboratoriet. Værktøjet er 'work-in-progress' og vil løbende blive afprøvet og evt. justeret i regi af Forebyggelseslaboratoriet.

Værktøjet kan understøtte en god samarbejds- og partnerskabsproces ved at give konkrete bud på øvelser, der hjælper partnerskaber med at blive klare om det fælles formål og rammer for partnerskabet. Værktøjet kan derudover bidrage til at facilitere en god partnerskabelse samt løbende tage temperaturen på partnerskabet via et kort spørgeskema. Se redskabet her.

Partnerskaber eller organisationer, der har en interesse i at afprøve værktøjet, kan frit gøre dette. Hvis I anvender værktøjet, vil vi i Forebyggelseslaboratoriet dog meget gerne høre om dette, så vi har mulighed for at følge brugen af værktøjet og evt. høre om jeres erfaringer med at bruge det. 

19.12.2019 – Foreløbigt program for fonds- og netværksdagen

Et foreløbigt program for fonds- og netværksdagen er nu tilgængeligt, se det her.

Dagen byder på oplæg fra en række fonde og der vil være foredrag ved professor Adrian Bauman fra The Australian Prevention Partnership Center og udvalgte projektideer og praksisudfordringer vil blive pitchet.

På dagen vil Forebyggelseslaboratoriet facilitere en proces, hvor aktører på tværs af sektorer mødes omkring udvikling af nye ideer til indsatser og løsninger af udfordringerne, der opleves i praksis.

31.10.2019 – Invitation til fonds- og projektdag d. 6. februar 2020

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium inviterer til fonds- og projektdag den 6. februar 2020! Målet er at styrke dialogen mellem praksis, forskning og fonde, samt identificere vigtige sundhedsudfordringer, relevante satsningsområder samt udvikle nye projektidéer og løsninger. Læs mere her

Idepære.jpg

31.10.2019 – Børn og unge i mistrivsel – Et af Forebyggelseslaboratoriets fokusområder i 2020

Forebyggelseslaboratoriet havde besøg af Bjørn Holstein, som var inviteret til at holde oplægget "Mistrivsel hos børn og unge: Hvad ved vi allerede, hvor mangler vi viden, og hvilke indsatser virker?".

"Børn og unge i mistrivsel" er et af Forebyggelseslaboratoriets to fokusområder for projekter i 2020, som er valgt med udgangspunkt i, hvor der opleves et behov for større viden og med inspiration fra sundhedsaftalerne, der beskriver rammerne for samarbejdet mellem kommuner, regioner og almen praksis. Samtidig er fokusområderne nogle af de store folkesundhedsmæssige udfordringer Danmark står overfor i de kommende år og en ramme for, hvordan ressourcerne i Forebyggelseslaboratoriet skal prioriteres i 2020. 

Bjørn Holstein er professor emeritus, børnesundhedsforsker på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og har forsket i og skrevet om børns sundhed i mere end 30 år - i de sidste mange år med fokus på trivsel og mistrivsel. Bjørns oplæg kan ses og høres her.


Foto ovenfor: Professor Emeritus Bjørn Holstein, Statens Institut for Folkesundhed

28.10.2019 - Fire temadage om udfordringerne ved rekruttering til familieorienteret alkoholbehandling er afsluttet

Forebyggelseslaboratoriet har i samarbejde med Guldborgsund og Lolland kommuner, i forbindelse med projektet "Broen til Bedre Sundhed: Familieorienteret alkoholbehandling", gennemført og faciliteret fire temadage, hvor formålet var at samle og mobilisere aktører i lokalsamfundet for at sætte fokus på, hvorfor det er svært at opspore familier, hvor alkohol fylder for meget. I løbet af temadagene er lokale perspektiver, erfaringer og viden om området blevet inddraget og suppleret af state-of-the-art faglige oplæg. Fremmødet har været stort og de mange fremmødte aktører har ivrigt drøftet, hvordan forskellige fagligheder og funktioner bedst muligt kunne støtte hinanden. Via et brugerinddragende format inspireret af fremtidsværkstedet er nye tilgange og mulige samarbejder på området blevet undersøgt. Den endelige afrapportering i forbindelse med projektet følger ultimo marts 2020.


Foto ovenfor: fra temadag

01.10.2019 - Forebyggelseslaboratoriet medarrangør af workshop om tværsektoriel partnerskabsdannelse på konference

Forebyggelseslaboratoriet var på konferencen Folkesundhedsdage 2019 (arrangeret af Dansk Selskab for Folkesundhed) medarrangør af en velbesøgt workshop med temaet: "Tværsektoriel partnerskabsdannelse i sundhedsfremme og forebyggelse". Se oplægget fra konferencen her. Formålet var at præsentere strategier for og modeller til partnerskabsdannelse, samt erfaringer fra Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium og projektet Vores Sunde Hverdag. Der blev drøftet fordele og udfordringer i arbejdet med partnerskabsdannelse med særligt fokus på 3 vigtige faser: mobilisering af aktører, facilitering af partnerskabsdannelse og evaluering af partnerskaber. På workshoppen blev den første danske oversættelse og bearbejdning af et redskab fra VicHealth præsenteret. Redskabet kan understøtte en god samarbejds- og partnerskabelsesproces  ved at give konkrete bud på øvelser, der hjælper partnerskaber med at blive klare om det fælles formål og rammer for partnerskabelse, bidrage til at facilitere en god partnerskabelse samt løbende tage temperaturen på partnerskabet via et kort spørgeskema. Primo december 2019 vil en foreløbig version af hele redskabet være tilgængelig på Forebyggelseslaboratoriets hjemmeside.


01.10.2019 - Ændringer i sekretariatet

Kandidat i folkesundhed Gül Sakal er blevet ansat ved Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), som videnskabelig assistent i teamet Lokalsamfund og Socialt Udsatte, Sundhedsfremmeforskning.

Gül er barselsvikar for Anne Sidenius og vil indgå i Forebyggelseslaboratoriets sekretariat.

19.09.2019 - Forebyggelseslaboratoriets inspirations- og netværksmøde 2019

I forbindelse med Det Sektorfri Forebyggelseslaboratoriums årlige Inspirations- og Netværksmøde holdt professor og vicedirektør Lucie Rychetnik fra The Australian Prevention Partnership Centre et visionært oplæg, hvori de australske erfaringer med en ny partnerskabsmodel blev præsenteret. Dagen bød også på status for nuværende projekter i Forebyggelseslaboratoriet samt oplæg om to fokusområder for Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium i 2020: Forebyggelse af rygning blandt børn og voksne og mistrivsel blandt børn og unge.

På netværksmødet var der stor interesse for det australske partnerskabscenter, og Lucie Rychetnik deltog efterfølgende i et politisk møde i Danske Regioner, med deltagelse af bl.a. Stephanie Lose (V), formand i Danske Regioner, Ulla Astman (S), næstformand i Danske Regioner og Karin Friis Bach (B), formand i Danske Regioners Sundhedsudvalg. Efter mødet udtalte Stephanie Lose og Ulla Astman i et debatindlæg bragt i Jyllands-Posten den 23. september 2019, at forebyggelse – med inspiration fra den australske model – bør tages langt mere alvorligt. Læs indlægget her.

I forbindelsen med lanceringen af regeringens tiltag mod børn og unges rygning, blev Lucie Rychetnik ligeledes interviewet til flere danske medier om de positive erfaringer i Australien med meget høje cigaretpriser, se fx her for indslag i TV-avisen (4.20 min. og frem).

21.08.2019 - Fire temadage om udfordringerne ved rekruttering til familieorienteret alkoholbehandling

Hvor bliver de af? En opgørelse fra Sundhedsstyrelsen vurderer, at op imod 1.900 børn på Lolland-Falster vokser op i en familie med alkoholproblemer. Der findes tilbud til dem og deres familier, men desværre ender kun få med at få hjælp og behandling.

I samarbejde med projektet 'Familie & Alkohol' under Broen til Bedre Sundhed arrangerer Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium fire temadage, der samler relevante lokale aktører fra privat og offentlig sektor samt civilsamfund for at finde svar på, hvordan flere kan få hjælp til et familieliv i trivsel. Temadagene er et led i undersøgelsen af barrierer og forudsætninger for opsporing og rekruttering af familier med børn mellem 0-18 år, hvor én eller begge voksne har et alkoholforbrug, der påvirker familiens trivsel negativt.

Onsdag den 21. august blev første temadag afholdt i Nykøbing Falster. Dagen bød bl.a. på oplæg fra professor Janne Tolstrup fra Statens Institut for Folkesundhed om alkoholforbruget i Danmark samt den skadelige betydning for familielivet. Det overordnede mål med temadagene er at undersøge, hvordan forskellige faggrupper og perspektiver på området kan supplere hinanden og understøtte nye initiativer og samarbejdsrelationer. Læs mere om samarbejdet her.


Foto ovenfor: fra temadag

16.08.2019 - Første nyhedsbrev er udkommet

Forebyggelseslaboratoriets første nyhedsbrev udkom fredag den 16. august. Du kan bl.a. læse om projekterne "Broen til Bedre Sundhed: Familieorienteret alkoholbehandling" og "Hjerterehabilitering for alle" samt læse nyt fra projektlederen. Se nyhedsbrevet her.

02.07.2019 - Spændende projekt i Forebyggelseslaboratoriet modtager bevilling på 1,8 million!

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium har sammen med Hjerteforeningen og forskere fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) modtaget en bevilling på 1,8 mio. kroner fra Hjerteforeningen.

Midlerne går til et 3-årigt postdoc-studie ved navn "Hjerterehabilitering til alle: Et randomiseret kontrolleret studie af indsatser til at øge deltagelse i hjerterehabilitering blandt sårbare patienter".

Det nye projekt er blevet til gennem et tæt samarbejde mellem forskellige aktører i Det Sektorfrie Forebyggelseslaboratorium, herunder Kardiologisk Ambulatorium og Indvandrermedicinsk Klinik på Hvidovre Hospital, Genoptræningscenter Albertslund, Hjerteforeningen og Dansk Oplysningsforbund. Læs mere her.

14.06.2019 - Folkemødet på Bornholm 2019

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium blev præsenteret af Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg og drøftet i samskabelsesarenaens telt på Folkemødet 2019. Fokus var på samarbejde mellem mange forskellige aktører for at styrke forebyggelse og folkesundheden.

Læs mere om debatten i samskabelsesarenaens telt her og om konkrete takeaways her.

Folkemødet 20192.jpg
Foto ovenfor: fra folkemødet på Bornholm 2019

13.05.2019 - Fælles løsninger for socialt udsatte patienter indlagt til abstinensbehandling - erfaringer fra Herlev-Gentofte Hospital

Forebyggelseslaboratoriet har i samarbejde med Herlev-Gentofte Hospital deltaget i to arrangementer, hvis formål var at finde fælles løsninger for socialt udsatte patienter indlagt til abstinensbehandling. På et kickoff-møde den 13. maj 2019 og en heldagscamp den 23. maj 2019 blev forskellige grupper af fagprofessionelle involveret i et samskabelsesforløb. Konceptet benævnes helhedsledelse, og det overordnede mål var at udvikle en række tværfaglige pilotprojekter på området. Forebyggelseslaboratoriet har bidraget med viden om facilitering samt evaluering af samskabelsesprocessen og de enkelte pilotprojekter.
13.05.2019

Ida Foxvig er ansat i 6 måneder som projektmedarbejder på et eksternt finansieret projekt i Forebyggelseslaboratoriet.

09.05.2019 - Inspirations- og netværksmøde

Forebyggelseslaboratoriets netværks- og inspirationsmøde i 2019 afholdes torsdag den 19. september 2019, se mere her.

01.12.2018 - Sekretariatet udvides

Ph.d. i Sundhedstjenesteforskning og sundhedsantropolog Anne Sidenius ansættes ved Steno Diabetes Center Copenhagen som forsker i teamet Lokalsamfund og Socialt Udsatte, Sundhedsfremmeforskning. Anne vil sammen med projektleder Anders Blædel Gottlieb Hansen varetage den daglige ledelse og drift i Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium. Med ansættelsen af Anne er det endelige sekretariat således etableret; se mere her.

19.11.2018 - Afholdelse af Inspirations- og Netværksmøde

Forebyggelseslaboratoriet inviterede til netværksmøde for alle potentielle partnere. På mødet blev den ’Islandske Model’ præsenteret, og en række konkrete projekter blev pitchet med henblik på en fremtidig etablering af tværgående partnerskaber. Dagen bød ligeledes på workshops med udgangspunkt i sparring og udvikling af de præsenterede projekter. Læs mere om dagen her.

26.10.2018 - Første styregruppemøde

Styregruppen mødes for første gang for at drøfte styregruppens kommissorium; hvordan strategisk, økonomisk og politisk opbakning kan sikres til Forebyggelseslaboratoriet samt afklare fælles succeskriterier og retning. Styregruppen består af en repræsentant fra hver af de fem regioner, en repræsentant fra KL, en repræsentant fra Sund By Netværket, en repræsentant fra PLO, en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen samt en repræsentant fra Danske Regioner. Læs mere om styregruppens medlemmer her.

August 2018 - Projektgruppen nedsættes

En projektgruppe bestående af seniorforskere og eksperter fra henholdsvis Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Steno Diabetes Center Copenhagen og Statens Institut for Folkesundhed med bred erfaring indenfor forebyggelsesområder, forskningsmetoder og evaluering nedsættes. Projektgruppen skal supportere sekretariatet og kvalificere arbejdet med konkrete projekter. Læs mere om projektgruppen her.

01.08.2018 - Projektleder ansættes til sekretariatet

Ph.d. i Alkoholforebyggelse og cand.techn.soc. Anders Blædel Gottlieb Hansen ansættes ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital, som postdoc og projektleder for Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium. Anders vil være ansvarlig for den daglige ledelse af Forebyggelseslaboratoriet i samarbejde med projektgruppen og det øvrige sekretariat. Sekretariatet står for den overordnede administration af laboratoriet og har ansvar for, at alle indsatser bliver dokumenteret. Sekretariatet vil løbende bidrage med projektledelse, koordination og viden inden for forskningsmetode og forebyggelse samt medvirke til udvikling og implementering af indsatser, fundraising, databearbejdning, evaluering og formidling.

23.05.2018 - Stiftende partnerskabsmøde

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium blev skudt godt i gang med en dag, hvor Forebyggelseslaboratoriets visioner og mål blev præsenteret og den første levetid drøftet. Læs mere om partnerskabsmødet her.

20.04.2018 - Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium bliver en realitet

Kredsen af de regionale sundhedsdirektører vedtager at etablere Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium. Forebyggelseslaboratoriet bliver administrativt forankret i Region Hovedstaden, men er et initiativ, der skal imødekomme såvel lokale, kommunale, regionale som nationale forebyggelsestiltag. Forebyggelseslaboratoriet skal drives i tæt samarbejde med Danske Regioner, de øvrige regioner og en bredt forankret styregruppe, da erfaringer ønskes udbredt nationalt.

Efterår 2017

Sundhedsudvalget og Forretningsudvalget i Region Hovedstaden beslutter punktet ”Fællesregional pulje til forskning i forebyggelse”, der overfor regionsrådet indebærer en anbefaling af en etablering af et forebyggelseslaboratorium.

April 2017

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium nævnes i Danske Regioners forebyggelsesstrategi: "Sundhed for Livet: Forebyggelse er ennødvendig Investering". Udspillet opfordrer til, at regionerne tager et større ansvar på forebyggelsesområdet fremfor primært at fokusere på sygdomsbehandling. Kommuner og praksissektoren skal inviteres til at deltage i laboratoriet, og det skal være muligt – i tæt samarbejde med forskningsmiljøer - at afprøve konkrete sundhedsfremmende eller forebyggende tiltag, der både kan omfatte nye metoder, nye teknologier og nye samarbejdsformer.

Folkemødet Bornholm 2016 - Det første, spæde spadestik tages  

På Folkemødet på Bornholm blev idéen om et forebyggelseslaboratorium første gang formuleret.


Redaktør