Nyheder

21.08.2019

Fire temadage om udfordringerne ved rekruttering til familieorienteret alkoholbehandling

Hvor bliver de af? En opgørelse fra Sundhedsstyrelsen vurderer, at op imod 1.900 børn på Lolland-Falster vokser op i en familie med alkoholproblemer. Der findes tilbud til dem og deres familier, men desværre ender kun få med at få hjælp og behandling.

I samarbejde med projektet 'Familie & Alkohol' under Broen til Bedre Sundhed arrangerer Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium fire temadage, der samler relevante lokale aktører fra privat og offentlig sektor samt civilsamfund for at finde svar på, hvordan flere kan få hjælp til et familieliv i trivsel. Temadagene er et led i undersøgelsen af barrierer og forudsætninger for opsporing og rekruttering af familier med børn mellem 0-18 år, hvor én eller begge voksne har et alkoholforbrug, der påvirker familiens trivsel negativt.

Onsdag den 21. august blev første temadag afholdt i Nykøbing Falster. Dagen bød bl.a. på oplæg fra professor Janne Tolstrup fra Statens Institut for Folkesundhed om alkoholforbruget i Danmark samt den skadelige betydning for familielivet. Det overordnede mål med temadagene er at undersøge, hvordan forskellige faggrupper og perspektiver på området kan supplere hinanden og understøtte nye initiativer og samarbejdsrelationer. Læs mere om samarbejdet her.16.08.2019

Første nyhedsbrev er udkommet

Forebyggelseslaboratoriets første nyhedsbrev udkom fredag den 16. august. Du kan bl.a. læse om projekterne "Broen til Bedre Sundhed: Familieorienteret alkoholbehandling" og "Hjerterehabilitering for alle" samt læse nyt fra projektlederen. Se nyhedsbrevet her.

02.07.2019

Spændende projekt i Forebyggelseslaboratoriet modtager bevilling på 1,8 million!

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium har sammen med Hjerteforeningen og forskere fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) modtaget en bevilling på 1,8 mio. kroner fra Hjerteforeningen.

Midlerne går til et 3-årigt postdoc-studie ved navn "Hjerterehabilitering til alle: Et randomiseret kontrolleret studie af indsatser til at øge deltagelse i hjerterehabilitering blandt sårbare patienter".

Det nye projekt er blevet til gennem et tæt samarbejde mellem forskellige aktører i Det Sektorfrie Forebyggelseslaboratorium, herunder Kardiologisk Ambulatorium og Indvandrermedicinsk Klinik på Hvidovre Hospital, Genoptræningscenter Albertslund, Hjerteforeningen og Dansk Oplysningsforbund. Læs mere her.

14.06.2019

Folkemødet på Bornholm 2019

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium blev præsenteret af Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg og drøftet i samskabelsesarenaens telt på Folkemødet 2019. Fokus var på samarbejde mellem mange forskellige aktører for at styrke forebyggelse og folkesundheden.

Læs mere om debatten i samskabelsesarenaens telt her og om konkrete takeaways her.

Folkemødet 20192.jpg

13.05.2019

Fælles løsninger for socialt udsatte patienter indlagt til abstinensbehandling
- erfaringer fra Herlev-Gentofte Hospital

Forebyggelseslaboratoriet har i samarbejde med Herlev-Gentofte Hospital deltaget i to arrangementer, hvis formål var at finde fælles løsninger for socialt udsatte patienter indlagt til abstinensbehandling. På et kickoff-møde den 13. maj 2019 og en heldagscamp den 23. maj 2019 blev forskellige grupper af fagprofessionelle involveret i et samskabelsesforløb. Konceptet benævnes helhedsledelse, og det overordnede mål var at udvikle en række tværfaglige pilotprojekter på området. Forebyggelseslaboratoriet har bidraget med viden om facilitering samt evaluering af samskabelsesprocessen og de enkelte pilotprojekter.
13.05.2019

Ida Foxvig er ansat i 6 måneder som projektmedarbejder på et eksternt finansieret projekt i Forebyggelseslaboratoriet.

09.05.2019 

Inspirations- og netværksmøde

Forebyggelseslaboratoriets netværks- og inspirationsmøde i 2019 afholdes torsdag den 19. september 2019, se mere her.

01.12.2018

Sekretariatet udvides

Ph.d. i Sundhedstjenesteforskning og sundhedsantropolog Anne Sidenius ansættes ved Steno Diabetes Center Copenhagen som forsker i teamet Lokalsamfund og Socialt Udsatte, Sundhedsfremmeforskning. Anne vil sammen med projektleder Anders Blædel Gottlieb Hansen varetage den daglige ledelse og drift i Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium. Med ansættelsen af Anne er det endelige sekretariat således etableret; se mere her.

19.11.2018

Afholdelse af Inspirations- og Netværksmøde

Forebyggelseslaboratoriet inviterede til netværksmøde for alle potentielle partnere. På mødet blev den ’Islandske Model’ præsenteret, og en række konkrete projekter blev pitchet med henblik på en fremtidig etablering af tværgående partnerskaber. Dagen bød ligeledes på workshops med udgangspunkt i sparring og udvikling af de præsenterede projekter. Læs mere om dagen her.

26.10.2018

Første styregruppemøde

Styregruppen mødes for første gang for at drøfte styregruppens kommissorium; hvordan strategisk, økonomisk og politisk opbakning kan sikres til Forebyggelseslaboratoriet samt afklare fælles succeskriterier og retning. Styregruppen består af en repræsentant fra hver af de fem regioner, en repræsentant fra KL, en repræsentant fra Sund By Netværket, en repræsentant fra PLO, en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen samt en repræsentant fra Danske Regioner. Læs mere om styregruppens medlemmer her.

August 2018

Projektgruppen nedsættes

En projektgruppe bestående af seniorforskere og eksperter fra henholdsvis Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Steno Diabetes Center Copenhagen og Statens Institut for Folkesundhed med bred erfaring indenfor forebyggelsesområder, forskningsmetoder og evaluering nedsættes. Projektgruppen skal supportere sekretariatet og kvalificere arbejdet med konkrete projekter. Læs mere om projektgruppen her.

01.08.2018

Projektleder ansættes til sekretariatet

Ph.d. i Alkoholforebyggelse og cand.techn.soc. Anders Blædel Gottlieb Hansen ansættes ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital, som postdoc og projektleder for Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium. Anders vil være ansvarlig for den daglige ledelse af Forebyggelseslaboratoriet i samarbejde med projektgruppen og det øvrige sekretariat. Sekretariatet står for den overordnede administration af laboratoriet og har ansvar for, at alle indsatser bliver dokumenteret. Sekretariatet vil løbende bidrage med projektledelse, koordination og viden inden for forskningsmetode og forebyggelse samt medvirke til udvikling og implementering af indsatser, fundraising, databearbejdning, evaluering og formidling.

23.05.2018

Stiftende partnerskabsmøde

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium blev skudt godt i gang med en dag, hvor Forebyggelseslaboratoriets visioner og mål blev præsenteret og den første levetid drøftet. Læs mere om partnerskabsmødet her.

20.04.2018

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium bliver en realitet

Kredsen af de regionale sundhedsdirektører vedtager at etablere Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium. Forebyggelseslaboratoriet bliver administrativt forankret i Region Hovedstaden, men er et initiativ, der skal imødekomme såvel lokale, kommunale, regionale som nationale forebyggelsestiltag. Forebyggelseslaboratoriet skal drives i tæt samarbejde med Danske Regioner, de øvrige regioner og en bredt forankret styregruppe, da erfaringer ønskes udbredt nationalt.

Efterår 2017

Sundhedsudvalget og Forretningsudvalget i Region Hovedstaden beslutter punktet ”Fællesregional pulje til forskning i forebyggelse”, der overfor regionsrådet indebærer en anbefaling af en etablering af et forebyggelseslaboratorium.

April 2017

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium nævnes i Danske Regioners forebyggelsesstrategi: "Sundhed for Livet: Forebyggelse er ennødvendig Investering". Udspillet opfordrer til, at regionerne tager et større ansvar på forebyggelsesområdet fremfor primært at fokusere på sygdomsbehandling. Kommuner og praksissektoren skal inviteres til at deltage i laboratoriet, og det skal være muligt – i tæt samarbejde med forskningsmiljøer - at afprøve konkrete sundhedsfremmende eller forebyggende tiltag, der både kan omfatte nye metoder, nye teknologier og nye samarbejdsformer.

Folkemødet Bornholm 2016

Det første, spæde spadestik tages  

På Folkemødet på Bornholm blev idéen om et forebyggelseslaboratorium første gang formuleret.


Redaktør