Om Forebyggelseslaboratoriet

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratoriums (herefter ’Laboratoriet’) er etableret med udgangspunkt i regionernes generelle forskningsforpligtelse og rådgivningsforpligtelsen specifikt i forhold til forebyggelse (Sundhedsloven § 119). Målet er at bidrage til en styrket fælles forebyggelsesindsats. Laboratoriet skal skabe ny viden og bidrage til at skabe et bedre grundlag for at prioritere forebyggelsesindsatser med dokumenteret effekt. Fokus vil især være på de snitflader, hvor samarbejdet om forebyggelse kan styrkes til gavn for folkesundheden.

I forlængelse af det gode arbejde, der allerede sker på forebyggelsesområdet, er det målet, at Laboratoriet bliver en ramme, hvor forskellige aktører samles om at afprøve forebyggelsestiltag, både i og uden for sundhedsvæsenet og på tværs af sektorer. Alle projekter i Laboratoriet skal være partnerskabsprojekter på tværs af forskellige aktører og sektorer, og idéer til indsatser skal udspringe af de aktuelle praktiske udfordringer som kommuner, regioner, patientforeninger m.v. oplever på forebyggelsesområdet. Udvikling af partnerskaberne tager afsæt i de enkelte partneres ansvarsområder og ekspertiser. Effekten af alle indsatser i Laboratoriet skal dokumenteres, og resultater og erfaringer deles i partnerskabet med henblik på at fremme forankring og videre udvikling i praksis.

Fundamentet - Partnerskaber som udgangspunkt for laboratoriet

Partnerskaber er selve omdrejningspunktet for Laboratoriet, da de skal danne grundlag for nye samarbejdsformer som kan bidrage til at skabe større sammenhæng og synergi i forebyggelsesindsatsen. I partnerskaberne arbejder relevante partnere sammen om et eller flere fælles mål og målet med at arbejde igennem partnerskaber er, at partnerne opnår mere i fællesskab end de kunne have gjort enkeltvist. Partnerskaberne skal desuden være med til at gøre indsatserne relevante for borgere eller patienter, og skal være til at sikre udvikling, afprøvning, implementering og forankring gennemføres i et tæt samarbejde mellem relevante aktører. På denne måde øges sandsynligheden for, at indsatsen forankres og skaber varige effekter. Centralt i Laboratoriet er en tankegang om, at det skal være muligt at afprøve nye indsatser og samarbejdsformer i et fleksibelt og eksperimentelt design.  En eksperimentel tilgang indebærer bl.a. en åbenhed over for nye idéer, som Laboratoriet kan afprøve i et validt og kvalitetssikret design og evaluere, hvorvidt de har den ønskede effekt.

Om Forebyggelseslaboratoriet

Forebyggelseslaboratoriet bliver drevet af Region Hovedstaden på vegne af alle regionerne og er administrativt forankret ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF), som i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen, Sundhedsfremmeforskning (SDCC), varetager driften af Laboratoriet via et sekretariat. Sekretariatet står for den overordnede administration af Laboratoriet og har ansvar for, at alle indsatser bliver dokumenteret og formidlet. I sekretariatet er der en række ad hoc ressourcepersoner bestående af seniorforskere og eksperter (projektgruppen), som månedligt mødes med det øvrige sekretariat for at supportere den daglige ledelse og kvalificere arbejdet med de konkrete projekter.

Laboratoriet har en basisbevilling til at drive sekretariatet, men har ikke midler til at drive projekter. Sekretariatet fungerer som en ressourcebank af forskere, fundraisere, datamanagere og statistikere, som kan bidrage med rådgivning og sparring indenfor følgende områder: 

  • Specialistviden i forhold til den videnskabeligt dokumenterede effekt af en række forebyggelsesindsatser
  • Ekspertise indenfor dokumentation og evaluering af effekten af indsatser
  • Bidrag til fundraising til fælles projekter
  • Erfaring i forhold til projektledelse og formidling
  • Generel viden om forskningsmetode, herunder udvikling, implementering og analyse af indsatser, samt databearbejdning
  • Viden og erfaring indenfor etablering af partnerskaber, herunder organisering, ledelsesstruktur, brugerinddragelse og samskabelse.

Forebyggelseslaboratoriets organisering

I organisationsdiagrammet nedenfor er Laboratoriets struktur illustreret. De enkelte bokse uddybes efterfølgende.

Partnerskabsalliancen

Etablering og udvikling af partnerskaber er omdrejningspunktet for aktiviteterne i laboratoriet. "Partnerskabsalliancen" betegner de samlede partnere og partnerskaber, som skabes gennem arbejdet i laboratoriet. Partnerskabet giver en unik mulighed for at afprøve nye tværgående idéer og videreudvikle dem, samtidig med at indsatserne gøres bæredygtige, mulige at implementere og forankre. Derudover er partnerskabsalliancen med til at sikre en høj grad af praksisrelevans.

Styregruppen

Styregruppens ansvarsområder er at understøtte og kvalificere sekretariatets arbejde samt træffe overordnede beslutninger om strukturer, rammer og prioriteringer for Laboratoriets aktiviteter. Dette gøres med udgangspunkt i den efterspørgsel og de idéer, der skabes i partnerskabet. Styregruppen har en vigtig rolle i at sikre relevansen af Laboratoriets arbejde, herunder være med til at fremme den politiske opbakning til Laboratoriet. Styregruppen er desuden central i forhold til løbende at beslutte Laboratoriets fokusområder, styregruppen involveres i den overordnede planlægning af større arrangementer i Laboratoriet, samt skal bidrage med rådgivning og støtte i forhold til formidling og udbredelse af Laboratoriets resultater og erfaringer.

Styregruppen informeres løbende om projektporteføljen i Laboratoriet. Styregruppen er ikke involveret i den daglig drift af Laboratoriet og har heller ikke ansvar for Laboratoriets økonomi.

Styregruppen består af en repræsentant fra hver af de fem regioner, en repræsentant fra Kommunernes Landsforening (KL), en repræsentant fra Sund By Netværket, en repræsentant fra PLO, en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen, en repræsentant fra Danske Regioner samt en repræsentant fra Center For Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF). Styregruppen sekretariatsbetjenes af CKFF. Læs mere om styregruppens sammensætning.

Det rådgivende udvalg

Det rådgivende udvalgvil bestå af repræsentanter, der kan inspirere og bidrage konkret til udviklingen af indsatserne i Forebyggelseslaboratoriet. Styregruppen vil modtage rådgivning fra det rådgivende udvalg, som vil have en konsultativ, strategisk og videnskabelig funktion i forhold til styregruppen.
Det rådgivende udvalg er under udarbejdelse.

Inddragelse af eksperter og borgere

Eksperter og borgere vil blive inddraget ad hoc efter behov i forhold til konkrete projekter. Ekspertgruppen vil have en konsultativ funktion over for styregruppen og vil være sammensat af repræsentanter, der kan inspirere og bidrage til at gøre indsatserne i Laboratoriet relevante og af høj kvalitet. Gruppen vil dog ikke have beføjelser i forhold til hvilke initiativer, der konkret skal testes; hvilke partnerskaber, der dannes eller hvilke metoder, der afprøves. Inddragelse af borgere kan desuden kvalificere indsatserne og sikre, at de bliver acceptable og anvendelige for modtagerne. Det er således målet, at indsatserne målrettes de udfordringer, borgerne oplever som vigtige.

Læs om baggrund for laboratoriet.

Redaktør