​​

Om Forebyggelseslaboratoriet

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium samler forskellige aktører og understøtter partnerskabsprojekter med henblik på at afprøve forebyggelsestiltag både i og udenfor sundhedsvæsenet og på tværs af sektorer. Partnerskaber er omdrejningspunktet for vores arbejde. I Forebyggelseslaboratoriet er der kort afstand fra idé til afprøvning, og vi anvender ofte nye metoder og tilgange med henblik på at udvikle bæredygtige indsatser. Vores mål er at bidrage til styrkelse af forebyggelsesindsatser. 

Vi har en forskergruppe, der understøtter partnerskabsprojekter i forhold til udvikling, implementering og evaluering af projekter og indsatser på forebyggelsesområdet. Vores sekretariat understøtter partnerskabsdannelse og formidler Forebyggelseslaboratoriets erfaringer.

Baggrund

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium udspringer af Danske Regioners udspil 'Forebyggelse er en nødvendig investering' og blev etableret i 2018. Forebyggelseslaboratoriet bliver drevet af Region Hovedstaden på vegne af alle regionerne og er administrativt forankret ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF), som i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) varetager driften af Forebyggelseslaboratoriet via et sekretariat.

Partnerskaber er omdrejningspunktet

Partnerskaber er omdrejningspunktet for Forebyggelseslaboratoriet, da de skal bidrage til at skabe større sammenhæng og synergi i forebyggelsesindsatser. I partnerskaberne arbejder relevante partnere sammen om et eller flere fælles mål. Målet med at arbejde via partnerskaber er, at partnerne opnår mere i fællesskab end de kunne have gjort enkeltvist. Partnerskaberne skal desuden være med til at gøre indsatserne relevante for borgere eller patienter og være med til at sikre, at udvikling, afprøvning, implementering og forankring gennemføres i et tæt samarbejde mellem relevante aktører. På denne måde øges sandsynligheden for, at indsatsen forankres og skaber varige effekter. I Forebyggelseslaboratoriet er det muligt at afprøve nye indsatser og samarbejdsformer i et fleksibelt og eksperimentelt design. En eksperimentel tilgang indebærer blandt andet en åbenhed over for nye idéer, som Forebyggelseslaboratoriet kan afprøve i et validt og kvalitetssikret design og evaluere, hvorvidt de har den ønskede effekt.

Forebyggelseslaboratoriets organisering

Forebyggelseslaboratoriet er organiseret med en styregruppe, et sekretariat og en forskergruppe. Sekretariatet står for den overordnede administration af Forebyggelseslaboratoriet og vil blandt andet medvirke til at dokumentere effekten af indsatser i Forebyggelseslaboratoriet, bringe relevante partnere sammen og skabe de rette rammer for udvikling af nye indsatser på tværs af sektorer, velfærdsområder og organisationer. Læs mere om sekretariatet her.   

Sekretariatet understøttes af en række ressourcepersoner bestående af seniorforskere og eksperter.

Styregruppen består af en repræsentant fra hver af de fem regioner, en repræsentant fra Kommunernes Landsforening (KL), en repræsentant fra Sund By Netværket, en repræsentant fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO), en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen, en repræsentant fra Danske Regioner samt en repræsentant fra Center For Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF). Styregruppen sekretariatsbetjenes af CKFF. Læs mere om styregruppens sammensætning her.

Styregruppens ansvarsområder er at understøtte og kvalificere sekretariatets arbejde samt træffe overordnede beslutninger om strukturer, rammer og prioriteringer for Forebyggelseslaboratoriets aktiviteter. Dette gøres med udgangspunkt i den efterspørgsel og de idéer, der skabes i partnerskabet. Styregruppen har en vigtig rolle i at sikre relevansen af Forebyggelseslaboratoriets arbejde, herunder være med til at fremme den politiske opbakning. Styregruppen er desuden central i forhold til løbende at fastlægge Forebyggelseslaboratoriets fokusområder, involveres ved planlægning af større arrangementer samt bidrager med rådgivning og støtte i forhold til formidling og udbredelse af Forebyggelseslaboratoriets resultater og erfaringer.

Styregruppen informeres løbende om projektporteføljen i Forebyggelseslaboratoriet. Styregruppen er ikke involveret i den daglige drift og har heller ikke ansvar for Forebyggelseslaboratoriets økonomi.

Redaktør