Rammer for projekter

Herunder beskrives de fem principper for projekter i Forebyggelseslaboratoriet.

Partnerskaber på tværs af sektorer

 • Synergieffekt i form af fælles mål, ressource- og ansvarsfordeling
 • Strukturelt i form af fælles mål, ressource- og ansvarsfordeling
 • Et tydeligt fokus på sektorovergange
 • Større sammenhæng i forløbs- og forebyggelsesindsats.

Evaluering

 • Indtænke evaluering fra start
 • Metodisk pluralisme
 • Sikre at forudsætningerne for at kunne dokumentere effekt af forebyggelsesindsatser er til stede
 • Nuanceret syn på effekt via en kombination af både virknings-, proces- og effektevaluering
 • Dokumentere erfaringer med partnerskaber (styrker/svagheder).

Praksisorienterede projekter

 • Udspringer af konkrete behov hos partnere
 • Skal omhandle en vigtig, praksisrelevant problemstilling inden for forebyggelse
 • Projekterne bygger bro mellem praksis og forskning.

Forankring

 • Projekterne skal være bæredygtige, dvs. forankring og potentiale for udbredelse skal indtænkes fra start
 • Vigtigt at inddrage udførende aktører.

Formidling

 • Løbende vidensdeling og afrapportering
 • Fokus på gensidig læring
 • Samskabelse og udvikling undervejs
 • Målrettet og modtagerorienteret formidling til bl.a. politiske beslutningstagere, praktikere, forskere, populærvidenskabelige kanaler med fokus på at kommunikere impact og erfaringer.


Redaktør