Aktive fællesskaber til fastholdelse af fysisk aktivitet blandt borgere med svær overvægt, type 2-diabetes eller hjertekarsygdom - med fokus på IT som redskab

​​​​​

​​Projekt var med til at undersøge, hvordan der kan bygges bro mellem kommunale forebyggelsestilbud og motionstilbud i civilsamfundet med det mål, at borgere med type 2-diabetes, hjertekarsygdomme eller svær overvægt fortsætter med at være fysisk aktive efter endt kommunalt forløb. Herunder undersøges om og hvordan eksisterende IT-løsninger kan understøtte fastholdelsen.

Projektet var et partnerskab bestående af Odsherred Kommune, lokale organisationer og patientforeninger samt Steno Diabetescenter Sjælland, Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium og Trygfondens Center for Aktiv Sundhed.

Borgere med type 2-diabetes, hjertekarsygdomme eller svær overvægt i Odsherred Kommune blev inddraget i en samskabende proces i partnerskabet.

Baggrun​d

For type-2 diabetes og en række andre kroniske sygdomme er fysisk aktivitet forbundet med en forbedret prognose, øget livskvalitet og nedsat risiko for komplikationer. En stor del af kommunernes forebyggelsesarbejde er organiseret i tidsbegrænsede tilbud, og når de slutter, er mange borgere motiverede til at fortsætte med at være fysisk aktive, men mange formår alligevel ikke at holde fast i de nye aktive vaner. Mange af de borgere, der hverken er fysisk aktive før eller efter endt kommunalt forebyggelsestilbud, er borgere med komorbiditet eller andre komplekse sundhedsmæssige eller sociale problemer.

Metode

Projekt Aktive Fællesskaber tog udgangspunkt i de organisatoriske, geografiske og demografiske rammer i Odsherred Kommune. Projektet baseredes på en partnerskabstankegang, hvor partnere mødes på lige vilkår om et fælles mål med hver deres ressourcer, erfaringer og kompetencer.

Gennem to delprojekter blev en generisk model udviklet og afprøvet til organisering og brobygning mellem kommunale forebyggelsestilbud og motionstilbud i civilsamfundet. I delprojekt 1  blev samskabelse benyttet som metode i udviklingen af modellen. Gennem netværksmøder og tre workshops mødtes partnerne, inkl. borgere fra målgruppen, for at samskabe modellen, og der blev løbende evalueret systematisk på processer og resultater. I delprojekt 2 blev den udviklede model afprøvet i et pilotstudie på en mindre gruppe borgere i Odsherred Kommune. Her var fokus dels på gennemførlighed og implementering med henblik på udbredelse til andre af landets kommuner, og dels på om borgerne fastholder et højt fysisk aktivitetsniveau.

Forebyggelseslaboratoriets bidrag​:

Forebyggelseslaboratoriets rolle i projektet var, at:

  • Designe samskabelsesprocessen i projektet
  • Gennemføre en problemudforskning og kortlægning af området
  • Analysere og sammenfatte problemudforskningen og kortlægningen af området for projektgruppen
  • Facilitere samskabelse i workshops
  • Følge op på og analysere input fra samskabelsesworkshops
  • Udarbejdelse og sammenskrivning af interventionsmanual
  • Bidrage til test af prototype.

Forventet udbytte

Projektet bidrager med erfaringer vedrørende overgangen fra klinisk effektstudie til 'real-life' setting og kan dermed være med til at give inspiration til, hvordan man bedst muligt bygger bro imellem forskning og praksis. Projektet giver desuden mulighed for:

  1. At tilvejebringe viden om potentialer og udfordringer i forhold til at skabe et partnerskab af en række forskellige aktører, der skal skabe forudsætningerne for at udvikle og implementere interventionen.
  2. At undersøge hvilke udfordringer, der kan opstå i forbindelse med praksisimplementering af forskningsresultater og hvilke forudsætninger, der skal være på plads for at sikre en succesfuld implementering og forankring på lang sigt.
  3. At udbrede kendskab til vigtigheden af at indtænke samskabelse og inddragelse af målgruppen i en tidlig projektudviklingsfase.

Partnere og finansiering

Partnerskabet bestod af Odsherred Kommune, Steno Diabetes Center Sjælland, TrygFondens Center for Aktiv Sundhed og Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium. Derudover blev borgere fra målgruppen og lokale patient- og idrætsforeninger inddraget i partnerskabet. Center for Aktiv Sundhed var forskningsansvarlig på projektet.

Projektet var finansieret af Trygfondens Center for Aktiv Sundhed, Danske Regioners Forebyggelsespulje og Steno Diabetes Center Sjællands forskningspulje.


Redaktør