Rekrutteringsudfordringer i projektet "Bedre trivsel via tidlig indsats og familieorienteret alkoholbehandling"

Projektet "Bedre trivsel via tidlig indsats og familieorienteret alkoholbehandling for børnefamilier med alkoholproblemer" er ét af ud af fire projekter i "Broen til Bedre Sundhed". Det er støttet af Tryg Fonden og blev sat i gang i 2017 i Guldborgsund og Lolland Kommune. Projektet omhandler tidlig opsporing og behandling af familier med børn i alderen 0-18 år, hvor én eller flere voksne har et forbrug af alkohol, der påvirker familiens trivsel negativt (definitionen herpå er: 'når forbruget af alkohol forstyrrer de opgaver og funktioner, som varetages i familien, og forbruget belaster de følelsesmæssige bånd mellem mennesker' (Frid A. Hansen, 2009)).

Projektet ønsket at udbrede et familieorienteret alkoholbehandlingsforløb med særligt fokus på at tilbyde hjælp til hele familien på et tidligt stadie. Det har vist sig vanskeligt både at identificere familier i målgruppen og efterfølgende at rekruttere dem til alkoholbehandling, og deltagelsen har været lavere end forventet. Broen til Bedre Sundhed har derfor kontaktet Forebyggelses-laboratoriet. I fællesskab har vi defineret nedenstående projekt, der muliggøres via eksterne midler fra Tryg Fonden.

Det Sektorfrie Forebyggelseslaboratoriets rolle i projektet er:

1.    At undersøge forudsætninger, motivationsfaktorer og barrierer blandt borgere og øvrige aktører i forbindelse med identifikation og rekruttering til familieorienteret alkoholbehandling, herunder hvilke rekrutteringsmetoder, der er bedst erfaring med. Dette sker igennem:

 • en litteraturgennemgang (scoping review), der gennemgår eksisterende viden om, hvorfor det er vanskeligt at rekruttere til familieorienterede alkoholinterventioner og hvilke rekrutteringsmetoder til alkoholbehandling, der er bedst erfaring med.
   
 • enkeltinterview med:
  • Henviste borgere (både dem, der tager imod behandling og dem, der ikke gør) og pårørende med det formål at afdække deres oplevelser og skabe større forståelse for hvilke faktorer, der har betydning for, om man tager imod eller ikke tager imod familieorienteret alkoholbehandling.
  • Lokale borgere generelt med det formål at skabe bred viden om, hvordan alkoholforbrug og -misbrug forstås, italesættes og indgår i hverdagslivet og lokalsamfundet.

2.    At inddrage relevante lokale aktører i en kortlægning og diskussion af erfaringer og udfordringer ift. identifikation og rekruttering til familieorienteret alkoholbehandling samt at bidrage til udvikling af mulige løsninger ved at:

 • afholde en række indledende dialogmøder med relevante parter i lokalområdet med henblik på at afdække forskellige perspektiver, roller, forudsætninger og udfordringer på området.
   
 • facilitere en række workshops, hvor lokale aktører samles for at diskutere årsager til, hvorfor nuværende tilgange ikke virker efter hensigten samt i fællesskab forsøge at udvikle alternative rekrutteringsmodeller. Fremgangsmåden vil være en såkaldt 'systemkortlægning' over de faktorer, der har indflydelse på identificering og rekruttering af målgruppen; dette sker igennem inddragelse af borgere og andre aktørers perspektiver på området, så der skabes en helhedsorienteret og kontekstuel forståelse som grundlag for drøftelse og udvikling af bæredygtige løsninger.

Potentiale for Partnerskabsalliancen

Projektet bidrager med vigtig viden om de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med rekruttering til alkoholbehandling samt familiens betydning ift. identifikation og rekruttering af målgruppen. Projektet giver mulighed for at generere læring på overordnet niveau ved at beskrive, hvordan rekrutteringsprocessen bedst gribes an i denne type indsatser: hvad er fordele og ulemper ved forskellige tilgange; hvilke interessenter er vigtige at have med om bord og i hvilke roller; hvilke forestillinger og forventninger er der til familieorienteret alkoholbehandling, og hvordan imødekommes borgernes behov bedst?

Læring fra projektet kan overføres til lignende indsatser i andre kommuner. Det er ambitionen, at projektet skal bidrage med redskaber, der kan bruges i indsatser fremover til identifikation og rekruttering af borgere med skadeligt alkoholforbrug, ligesom en mulig samarbejdsmodel og -proces beskrives med særligt fokus på, hvilke forudsætninger der skal være til stede for, at identificering og rekruttering har størst sandsynlighed for at lykkes.

Partnere

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium ved Center For Klinisk Forskning og Forebyggelse & Steno Diabetes Center Copenhagen

Familie & Alkohol, Guldborgsund og Lolland Kommune

Lokale daginstitutioner og skoler

Kommunale børnesagsbehandlere

Kommunale jobcentre

Broen til Bedre Sundhed

Nykøbing-Falster Sygehus

Sundhedsplejerskerne i Guldborgsund Kommune


Partnere i 'pipeline'

Mødrehjælpen

Jordemoderforeningen

DGI/DBU

Lokalt erhvervsliv

Lokale arbejdspladser

Business Lolland-Falster

Lokale praktiserende læger

Distriktspsykiatrien

Hjemmepleje og rehabilitering

Lokale værtshuse

Almene boligforeninger i Guldborgsund og Lolland Kommune

Redaktør