Udvikling af projektet 'Fra klient til deltager' i samarbejde med Dansk Oplysnings Forbund

Projektet 'Fra klient til deltager' bygger på en antagelse om, at deltagelse i en aftenskole har positiv betydning for menneskers fysiske, mentale og sociale livskvalitet, fordi længerevarende, lokale og sociale/faglige fællesskaber øger livskvalitet, understøtter deltagernes ressourcer og motivation for livsstilsforandringer samt gør det lettere at fastholde nye vaner. Den grundlæggende tanke er, at det er mindre relevant præcist hvilken type kursus, man deltager i. Typiske kendetegn ved deltagelse i aftenskole er desuden at deltagelsen sker på eget initiativ og med egenbetaling.

På lang sigt er det intentionen, at Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium sammen med Dansk Oplysnings Forbund (DOF) vil afprøve deltagelse på aftenskolehold som et sundhedsfremmende tilbud. I første omgang gennemføres dog en række afdækkende forundersøgelser af området og konteksten for et eventuelt studie, som planlægning og studiedesign kan baseres på.

Forebyggelseslaboratoriets rolle

I en indledende fase gennemføres et eksplorativt studie af aftenskolers potentiale og mulighed for at bidrage til den sundhedsfremmende indsats i Danmark, fx blandt patienter med kronisk sygdom eller udsatte borgere. Dette gøres via to afdækkende forundersøgelser, hvis hensigt er at danne grundlag for en grundig vurdering af mulighederne for et videre pilotstudie:

  1. Videns- og erfaringsopsamling: I samarbejde med DOF kortlægger Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium allerede eksisterende viden på området samt internationale og nationale erfaringer med aftenskoledeltagelse i sundhedsfremmende og forebyggende regi. Fokus vil være på hvem målgruppen er, hvilke lignende tiltag der har fundet sted, og hvilke effekter, der er dokumenteret.
  2. Kort kvalitativt studie: Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium gennemfører en række observationer af aftenskolehold og foretager interview med hhv. nuværende deltagere og potentielle deltagere. Fokus vil være på bevæggrundene for at tage på aftenskole, hvorvidt det er en økonomisk prioritering at deltage, hvad deltagerne får ud af aftenskolehold, hvad et aftenskolehold skal tilbyde for, at det er attraktivt, og om der er forskel på almennyttig undervisning (fx keramik) og sundhedsfremmende hold (fx lungekor og undervisning i varmt vand).

På baggrund af den genererede viden vurderes potentialet og muligheden for et videre forløb, hvor Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium faciliterer en række dialogmøder mellem DOF og potentielle partnere. Fokus vil her være på hvilken rolle, aftenskoler kan spille ift. at styrke folkesundheden; hvilke målgrupper der bør inkluderes; hvor meget deltagernes situation bør styrkes, før det giver mening at henvise; hvad et aftenskolehold kan tilbyde; forbehold og fordele samt mulige henvisningsprocedurer, der harmonerer med aftenskolernes principper om fri tilmelding.

På denne baggrund vurderes potentialet og muligheden for et pilotstudie, hvortil Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium udarbejder et pilotstudiedesign og bidrager til fondsansøgninger i samarbejde med DOF. Pilotstudiet skal eksternt finansieres.

 Potentiale for Partnerskabsalliancen
Det er tale om et originalt projekt med bredt potentiale, som giver mulighed for at undersøge betydningen af fællesskabsdannende aktiviteter for fysisk, mental og social livskvalitet - dette er en nytænkende tilgang til sundhedsfremme. Herudover giver projektet mulighed for:
  • At identificere generelle udfordringer og fordele ved privat-offentligt samarbejde og inddragelse af civilsamfundsaktører
  • At undersøge potentialet for at mobilisere visse befolkningsgrupper og øge disse gruppers livskvalitet igennem denne type samarbejde
Partnere
Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium ved Center For Klinisk Forskning og Forebyggelse & Steno Diabetes Center Copenhagen
Dansk Oplysnings Forbund

Mulige partnere i et pilotstudie

Almen Praksis
Hospital
Kommunale jobcentre
Kommunale sundhedscentre
Apoteker


Redaktør