Samskabelse af en ny, tværsektoriel livsstilsintervention til patienter med type 2 diabetes – fokus på inddragelse af relevante aktører og implementering i praksis

Øget fysisk aktivitet er en central del af behandlingen af patienter med type 2-diabetes (T2D). Studier viser imidlertid, at rådgivning om fysisk aktivitet alene er utilstrækkeligt, hvorimod superviseret træning har vist sig effektivt, så længe den står på. Superviseret træning er dog både dyrt og kompliceret at strukturere over et livslangt behandlingsforløb, og der er behov for løsninger, som kan understøtte en fysisk aktiv livsstil hos patientgruppen uafhængigt af supervision. Teknologiske løsninger (fx træningsapp, selvmonitorering eller online feedback) har måske potentiale til at yde vedvarende støtte til deltagelse i fysisk aktivitet.

I dette projekt mødes T2D-patienter og pårørende, kommuner, almen praksis, civilsamfund, patientorganisationer og regionalt sundhedsvæsen i et partnerskab - endemålet er:

  • Udvikling af en intervention, der kan fremme fysisk bevægelse i hverdagen og et mere sammenhængende forløb for T2D-patienter

  • Udvikling af en model for tværsektoriel organisering, hvor vigtige aktører samarbejder om systematisk at koordinere og fremme T2D-patienters deltagelse i fysisk aktivitet, således at forebyggelsesindsatsen til denne patientgruppe forbedres.

Inddragelse af patientgruppens erfaringer, forventninger og viden om T2D sikrer et fokus på patienternes veje igennem systemet, deres oplevelser af sundhedsprofessionelle samt konkrete behov i forbindelse med behandling af T2D, blandt andet via fysisk aktivitet og forskellige IT-løsninger. Her afdækkes det f.eks., om IT-løsninger overhovedet kan spille en rolle i forhold til at motivere og fastholde patienter i en fysisk aktiv livsstil i hverdagen, og hvad sådanne løsninger i så fald skal indeholde - dette fører til udviklingen af mere hensigtsmæssige og behovsdækkende behandlingstilbud. Inddragelse af øvrige aktører og praktikere medfører, at interventionen er praktisk gennemførlig i forhold til bl.a. lokal kontekst, ressourcetræk og organisationsstrukturer.

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratoriums rolle i projektet er:

  1. At bidrage til udarbejdelsen af et projektdesign bestående af A) en samskabelsesproces, hvor der udvikles en intervention med fokus på at fremme fysisk aktivitet blandt T2D-patienter samt en tværfaglig og -sektoriel samarbejdsmodel, som sikrer koordineret og effektiv implementering af interventionen, og B) et pilot- og feasibilitystudie med bl.a. proces- og partnerskabsevaluering.

  2. At bidrage til udarbejdelsen af en fælles fondsansøgning til finansiering af ovenstående.

Såfremt der opnås ekstern finansiering via ovenstående fondsansøgning, frikøbes forsker fra Forebyggelseslaboratoriet til at varetage faciliteringen af en række samskabelsesworkshops, hvor en programteori, en livsstilsintervention med fokus på fysisk aktivitet samt en tværsektoriel samarbejdsmodel udvikles med deltagelse fra alle relevante aktører, herunder praktikere og type 2 diabetes-patienter. Forebyggelseslaboratoriets rolle i projektet kan blive ændret undervejs alt efter hvilken ekstern finansiering der opnås og udviklingen i projektet.


Det er hensigten, at livsstilsinterventionen efterfølgende skal implementeres og testes via et pilotstudie. Såfremt Forebyggelseslaboratoriet skal indgå i dette arbejde, søges yderligere eksterne midler hertil.


Potentiale for Partnerskabsalliancen

Projektet bidrager med erfaringer vedrørende overgangen fra klinisk effektstudie til 'real-life' setting og kan dermed være med til at give inspiration til, hvordan man bedst muligt bygger bro imellem forskning og praksis. Projektet giver desuden mulighed for:

  1. At tilvejebringe viden om potentialer og udfordringer i forhold til samskabelse af en intervention med en række forskellige aktører

  2. At undersøge hvilke udfordringer, der kan opstå i forbindelse med praksisimplementering af forskningsresultater og hvilke forudsætninger, der skal være på plads for at sikre en succesfuld implementering

  3. At udbrede kendskab til vigtigheden af at indtænke implementering og 'real-life' settings i en tidlig projektfase

En IT-understøttet styrkelse af fysisk bevægelse, der tager højde for patientens hverdag, vil formentlig – enten direkte eller i justeret version – kunne benyttes af andre patientgrupper med kronisk sygdom og lignende udfordringer, fx hjertepatienter.


Partnere

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse & Steno Diabetes Center Copenhagen
Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet
Diabetesforeningen
Københavns Kommune (Center for Diabetes)
KAP-H (Kvalitet i Almen Praksis i Region Hovedstaden)
DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger), Storkøbenhavn
Steno Diabetes Center Sjælland & Steno Diabetes Center Copenhagen
Helbredsprofilen, Region Sjælland
Frederiksberg Kommune
Rudersdal Kommune
Andre kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland (følger senere)


Redaktør