Systematisk opsporing af patienter med et alkoholforbrug over lavrisikogrænsen og efterfølgende henvisning til kommunal alkoholrådgivning via tilgangen Very Brief Advice på Sygehus Lillebælt

Projektet er nu afsluttet. Erfaringsopsamlingen kan ses her


Mange danskere har et alkoholforbrug, der kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte, for de pårørende og for samfundet, hvis det udvikler sig til et skadeligt forbrug eller en alkoholafhængighed. Der finder desværre betydelig underbehandling sted, som kan skyldes, at det fortsat er tabubelagt at begynde i alkoholbehandlingtabubelagt at begynde i alkoholbehandling. Indlæggelser på sygehuse er en oplagt mulighed for at spørge ind til patientens alkoholforbrug, men tiden i en travl arbejdsdag er en begrænsende faktor – der er derfor brug for effektive metoder, som er anvendelige i en klinisk dagligdag.

 

Tilgangen Very Brief Advice (VBA) er bl.a. blevet foreslået som metode til at spørge til patientens alkoholforbrug. Metoden anvendes allerede til rygestopMetoden anvendes allerede til rygestop og har med succes været brugt hertil på Sygehus LillebæltSygehus Lillebælt (bestående af Akutsygehus Kolding, Specialsygehus Vejle og Middelfart Sygehus). Sygehus Lillebælt undersøger derfor, om VBA-modellen ligeledes kan benyttes til at spørge patienterne om deres alkoholforbrug. Hvis det viser sig, at patienten har et storforbrug, oplyses vedkommende om, at professionel rådgivning kan hjælpe med at nedsætte alkoholforbruget, hvorefter personalet spørger, om de må henvise patienten til en samtale med en kommunal alkoholbehandler. Hvis patienten takker ja hertil, sendes en henvisning til patientens hjemkommune, og patienten kontaktes. Hvis patienten takker nej, udleveres et visitkort til Alkolinjen (telefonisk rådgivning udbudt af interesseorganisationen Alkohol & Samfund).

 

Formålet med VBA er at øge andelen af patienter, som dels screenes systematisk og dels henvises til enten 1. Kommunale livsstilssamtaler om alkohol, 2. Kommunale alkoholbehandlingssteder og 3. Alkolinjen. På længere sigt er det hensigten, at flere patienter tager imod en henvisning og modtager hjælp til at nedsætte deres alkoholforbrug via ovenstående tilbud.

 

Sygehus Lillebælt har allerede gennemført én pilotfase, hvor VBA-metoden blev testet i forbindelse med alkohol. De står nu overfor endnu en pilotfase, men inden denne iværksættes, gennemføres en mindre forundersøgelse af de overordnede barrierer og muligheder for at indføre VBA systematisk. Nærværende projekt er således en eksplorativ undersøgelse af VBA-metoden og processen omkring indsatsen. Der vil være særligt fokus på sektorovergangene mellem hospital og kommuner for at se nærmere på, hvordan borgeren og henvisningsprocessen kan understøttes, således at overgangen fra sygehus til alkoholbehandling i kommunalt regi bliver så let som mulig.

 

Formålene med projektet er:

 1. at undersøge udfordringer, bevæggrunde og centrale forudsætninger, herunder patient- og personaleoplevelser og -forståelser, i forbindelse med opsporing og henvisning til alkoholtilbud via VBA-metoden.
 2. at undersøge, hvordan samarbejdet på tværs af civilsamfund (Alkohol & Samfund), region og kommune kan optimeres ift. henvisning fra hospital til kommunale alkoholtilbud.
 3. på sigt at undersøge forskelle i henvisning til alkoholtilbud i Sygehus Lillebælts optageområde et år efter implementering af VBA via et registerstudie. Til denne del skal der søges særskilt finansiering.

 

Forebyggelseslaboratoriets rolle

I projektet bidrager Forebyggelseslaboratoriet ved at:

 • tilvejebringe viden om de væsentligste forudsætninger for implementering af VBA via interviews med vigtige aktører, herunder patienter, sundhedspersonale, afdelingsledelse og kommunale medarbejdere.
 • komme med anbefalinger til, hvordan VBA-proceduren fremadrettet bedst tilpasses og målrettes personale og patienters forståelser, behov og ønsker til rådgivning, støtte, indhold og format.
 • formidle og udveksle erfaringer og resultater; primært i forbindelse med Det Sektorfrie
  Forebyggelseslaboratoriums årlige Inspirations- og Netværksmøder.

 

Potentiale for Partnerskabsalliancen

Tilgangen VBA er interessant og ikke videnskabeligt undersøgt i dansk sammenhæng i forhold til alkohol (der foreligger praksiserfaringer ift. rygning, men ikke egentlige videnskabelige undersøgelser). Det er relevant at afdække modstand og forståelser af VBA, inden tilgangen afprøves på et hospital, idet ca. 20% af patienter hér har et højt alkoholforbrug, og kun en lille del af dem med et højt alkoholforbrug modtager relevant rådgivning/behandling.

 

Projektet giver mulighed for:

 1. at beskrive de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med identificering og henvisning til alkoholrådgivning via VBA, medføre viden om, hvordan VBA påvirker henholdsvis borgere og sundhedspersonale, samt undersøge centrale motivationsfaktorer blandt borgere og eventuelle barrierer i forbindelse med manglende henvisning blandt sundhedspersonale.
 2. at generere viden om, hvordan overgange imellem sektorer fra sygehus til kommunale alkoholtilbud kan optimeres.
 3. at generere viden om, hvilken rolle civilsamfund og interesse-/patientorganisationer, såsom Alkohol & Samfund, potentielt kan spille i arbejdet med at lette sektorovergange for borgerne.

 

Partnere

 • Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse & Steno Diabetes Center Copenhagen
 • Sygehus Lillebælt
 • Alkohol & Samfund (leverer informationsmateriale til Sygehus Lillebælt samt forestår telefonisk rådgivning via Alkolinjen)
 • Forskningsenheden for Klinisk Alkoholforskning, Syddansk Universitet (indgår i følgegruppe)

 

Redaktør