Strukturel forebyggelse af tobaksrygning, alkoholforbrug og usund kost: et review af systematiske reviews

Det er velkendt, at tobaksrygning, alkohol og usunde kostvaner er tre væsentlige risikofaktorer for udvikling af livsstilbetingede sygdomme, tab af raske leveår og for tidlig død. Der er i dag betydelig evidens for, at folkesundheden vil styrkes betragteligt, hvis politiske og lovgivningsmæssige indsatser gjorde det lettere for befolkningen at undgå tobaksrygning, reducere alkoholforbrug samt at indtage færre salt-, fedt-, og sukkerholdige fødevarer eller drikke. Sagt med andre ord, så er der god dokumentation for, at strukturel forebyggelse kan være en effektiv og omkostningseffektiv strategi til at fremme sundere rammer for befolkningen som helhed.

Som led i Danske Regioners visionspapir: "Sundhed for Livet" (Danske Regioner, 2018), præsenteres strukturel forebyggelse som en sundhedsfremmende strategi. I den sammenhæng fremlægges et behov for, at forskningen opruster beslutningstagere og politikere til at prioritere de typer af strukturelle indsatser, hvor effekten er størst for befolkningen som helhed.

Formålet med projektet er at afdække, hvilke strukturelle forebyggelsesindsatser, som af den internationale litteratur, har dokumenteret effekt på forbrug af tobaksvarer, alkohol og usunde fødevarer, samt på sygelighed og dødelighed forårsaget af forbrug af disse. Desuden er formålet at præsentere, hvilke indsatstyper, der har det mest solide dokumentationsniveau.

Metode

For hvert område (rygning, alkohol og usund kost) foretages et review af systematiske reviews. Til hvert område (dvs. review) gennemføres en litteratursøgning i MEDLINE gennem PubMed. Fremsøgt litteratur kan kvalificeres egnet for inklusion, hvis litteraturen inkluderer empiriske primær-studier, der er udført i højindkomstlande og som undersøger effekten af strukturelle forebyggelsesindsatser på forbrug, købsadfærd eller centrale sundhedsudfald, som sygelighed eller dødelighed. Inkluderet litteratur kvalitetsvurderes, hvorfor der kun medtages systematiske reviews af lav til moderat risiko for bias.

Projektperioden løber fra juni 2020 til juni 2021.

Projektgruppen består af:
Katrine Lindberg Hansen, Sanja Golubovic, Torben Jørgensen og Ulla Toft.

Redaktør