Tobaksforebyggelse i tværsektorielt samarbejde. Virker VBA-metoden i en travl klinisk hverdag?

I projektet undersøges om VBA-metoden er et effektivt redskab til tobaksforebyggelse samt muligheder og barrierer for implementering.

Very Brief Advice (VBA) er en ikke-konfronterende henvisningsmetode, som er udviklet til frontmedarbejdere, der via jobbet møder borgere som ryger. Via 3 korte spørgsmål (30 sek.) afklares det om patienten vil henvises til en rygestoprådgiver. Ved brug af metoden undgås at skabe modstand, idet borgeren ikke oplyses om, at han/hun bør holde op med at ryge. Der oplyses heller ikke om helbredsskader ved rygning eller helbredsfordele ved rygestop, og personalet skal ikke bruge tid på at motivere den rygende borger. Metoden kan således bruges af alle, også af personale uden viden om rygning. I Region Hovedstaden er det besluttet at VBA-metoden skal implementeres på alle hospitaler i regionen.  Der er viden om at VBA-metoden medfører flere henvisninger til kommunale rygestopforløb, men det vides ikke om kommunerne får kontakt til de rygende borgere, om borgerne accepterer at få støtte til rygestop, og om de bliver røgfri. Denne viden bør skaffes før man ruller metoden ud. Der eksisterer endnu ikke internationale studier, som har undersøgt VBA-metodens effekt.

I efteråret 2021 vil der blive udarbejdet en rapport. Formålet med denne er at belyse tre hovedområder, der dækker både implementeringen og effektiviteten af VBA-metoden:

  1. Hvor godt bliver VBA implementeret på hospitalerne?
  2. Hvordan fungerer VBA ude i kommunerne?
  3. Øger VBA-metoden den henviste borgers røgfrihed?

Københavns og Frederiksberg Kommuner har indsamlet data siden januar 2020, hvor VBA-metoden blev indført på hospitaler i Region Hovedstaden.  På hospitalerne vil vi benytte udtræk på henvisninger til rygestopsamtaler i kommunen, før og efter implementering af VBA-metoden. Vi vil supplere med interviews med personale på hospitalet, både med dem der rutinemæssigt benytter og dem der sjældent benytter VBA-metoden, samt med interviews med rygestoprådgivere i kommune, og deres erfaringer med denne.
Målet er at samle de indledende resultater og erfaringer fra de første år efter implementeringen og præsentere dem på lettilgængelig vis til hospitaler og kommuner. Derudover vil der blive skrevet mindst én international publikation.

Laboratoriet bidrager med: evaluering og implementering af indsatsen.

Potentiale i projektet:

Såfremt der er evidens for effekt, gives der anbefalinger til hvordan implementering kan optimeres så man få etableret et velfungerende og permanent tværsektorielt samarbejde på rygestopområdet. Dette vil også sikres gennem:

  • En grundig plan for implementering der indtænker lokale aktører.
  • Lokal forankring der inddrager både afdelingsledelse og uddannelse af tovholdere.
  • Mulighed for skalering til andre arenaer: andre hospitaler i Danmark vil kunne drage nytte af projektet og bruge resultaterne til at udrulle VBA-metoden i praksis på deres afdelinger; desuden vil et næste skridt naturligt være at metoden implementeres i almen praksis. Skaleringen er desuden mulig, da alle kommuner i landet tilbyder gratis rygestoprådgivning.
  • Øget tværfaglighed da samarbejdet i projektet mellem hospital og kommune vil betyde et større kendskab til hinandens procedurer og dermed en større sammenhængskraft.

Partnere

Forebyggelseslaboratoriet; Frederiksberg Kommune; Københavns Kommune og hospitaler i Region Hovedstaden.

Redaktør