Om Den Gode Genoptræningsplan

Landets fem regioner er indgået et samarbejde og har modtaget en fælles bevilling på 4,5 mio. kr., der i perioden 2017-2020 skal anvendes til at understøtte arbejdet med genoptræningsplaner til patienter med erhvervet hjerneskade. Region Hovedstaden er tovholder for projektet.

​Baggrund for GGOP

I 2017 udgav Sundhedsstyrelsen et Servicetjek på hjerneskadeområdet, der i lighed med en tidligere rapport fra Rigsrevisionen, påpegede en række alvorlige udfordringer inden for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i Danmark. Det blev påpeget, at sundhedsprofessionelle manglede viden om lovgivning på området, at patientinvolvering var mangelfuld, og at der var problemer med rettidig informering til kommunerne.

Formål med GGOP

Formålet med Den Gode Genoptrænings Plan er at styrke kompetenceudviklingen af sundhedsprofessionelle samt styrke arbejdsgange ved udarbejdelse genoptræningsplaner med inddragelse af patient og pårørende i henhold til gældende lovgivning på landets sygehuse.

National indsats

Indsatsen skal sikre en ensartethed på tværs af de fem regioner.

Blandt andet udarbejdet materiale omkring den gældende lovgivning om genoptræningsplaner, som skal implementeres regionalt.

Materialet omfatter:

  • Lommekort til læger
  • Undervisningsmateriale til sundhedspersoner 
  • E-læringsprogram til læger

 Endvidere fælles årlig evaluering og faglig sparring, så resultater på tværs af regionerne kan sammenlignes og indsatser udvikles. 

Regional indsats

Regionerne skal i første fase bidrage med kompetenceudvikling af sundhedspersonerne ved implementering af det nationale materiale.

I anden fase skal der fokuseres på regional afdækning og implementering af arbejdsgange, som skal sikre relevant faglighed og patientinddragelse ved udarbejdelse af genoptræningsplaner. Herunder rettes et særligt fokus på, at identificere patienter med behov for genoptræningsplan til hjerneskaderehabilitering, som pga. af andre konkurrerende lidelser, er indlagt på ikke-neurologiske afdelinger.

Redaktør