حرف زدن در مورد بیماری خود خوب است

​Det er godt at tale om sin sygdom​

Redaktør