Urinvejsinfektioner

​Urinvejsinfektioner er de hyppigst forekommende sundhedssektorerhvervede infektioner. De rammer oftest ældre og kvinder og forebygges gennem god hygiejne, så sygdomsfremkaldende bakterier ikke spredes fra endetarmen til urinvejene samt godt urinløb og tilbageholdenhed med brug af fremmelegemer (fx. blærekateter) i urinvejene.

Om urinvejsinfektioner

Urinvejsinfektioner (UVI) er en af de hyppigste hospitalsinfektioner.

Urinvejsinfektioner skyldes i de fleste tilfælde, at tarmbakterier invaderer blæren gennem urinrøret. Bakterierne stammer fra området omkring endetarmen. Deres vandring op gennem urinrøret modvirkes blandt andet rent fysisk af den tilbagevendende urinstrøm ved vandladning.

Fysisk skade på urinrøret, for eksempel hos kvinder ved samleje og ved anlæggelse af kateter i urinrøret øger risikoen for urinvejsinfektion. Kvinder er i øget risiko, bl.a. fordi deres urinrør er kortere end mænds.

Urinvejsinfektioner er særligt hyppige hos ældre kvinder. Dette skyldes en række aldersbetingede forandringer samt forekomsten af lidelser, der øger risikoen for urinvejsinfektion, fx. diabetes, inkontinens, besvær med at tømme blæren og nedsunken blære.

Definitionen på urinvejsinfektion er kombinationen af symptomer og bakterier i urinen (bakteriuri). Ved mistanke om urinvejsinfektion er det vigtigt at observere om der er nyopståede kliniske symptomer på urinvejsinfektion, da der godt kan være bakterier i urinen, der ikke er sygdomsfremkaldende og kun skal behandles i særlige tilfælde, fx. hos gravide. Læs mere Sundhedsstyrelsens vejledning om bakterier i urinen hos gravide

Læs mere om urinvejsinfektioner i Statens Serum Instituts Sygdomsleksikon

Sundhedssektorerhvervet urinvejsinfektion omfatter infektioner, som patienten har fået i forbindelse med kontakt til sundhedsvæsenet. Dette kan være i forbindelse med anlæggelse af blærekateter og ved operative indgreb på urinvejene.


Forekomst af urinvejsinfektioner

Forekomsten af hospitalserhvervede urinvejsinfektioner ligger aktuelt mellem 40 og 66 tilfælde pr. 10.000 sengedage på hospitalerne. 


Graf over månedlige antal bakteriæmier på Region Hovedstadens hospitaler

Forebyggelse af urinvejsinfektioner

En del urinvejsinfektioner kan forebygges ved interventioner som rigeligt væskeindtag og korrekt blæretømning. Det Nationale Antibiotikaråd udgav i 2019 inspirationskataloget ”20 veje til at bruge mindre antibiotika", der kan læses her. Kataloget sættes fokus på forebyggelse gennem bedre hygiejne og mindre brug af antibiotika, som går hånd i hånd i kampen mod antibiotikaresistens. Afsnit 2 indeholder specifikke hygiejneindsatser i ældreplejen. Flere indsatser i Region Hovedstadens kommuner indgår i inspirationskataloget.

Primærsektoren

Flere plejecentre har i samarbejde med hygiejnesygeplejerskerne i nogle af regionens kommuner arbejdet med forebyggelse af urinvejsinfektioner hos ældre borgere. Nedenfor er en kort beskrivelse af nogle af projekterne. For mere information, kontakt den lokale hygiejneansvarlige i kommunen.

Undersøgelse af forekomsten af infektioner og antibiotikaforbrug på danske plejehjem (HALT3)

Alle plejecentre i Frederikssund Kommune og fem plejecentre fra Gentofte Kommune deltog i den landsdækkende HALT3-undersøgelse af infektioner på plejehjem. Undersøgelsen blev gennemført i foråret og efteråret 2017. 

HALT3-undersøgelsen viste, at ca. 7 % af beboerne på undersøgelsestidspunktet havde en en infektion (tegn/symptomer på infektion og/eller fik terapeutisk antibiotikabehandling for infektion), hvor urinvejsinfektion var den hyppigst forekommende infektioner med en forekomst på 2,8 %. 

Læs mere om HALT3 på Statens Serum Instituts hjemmeside.

Forebyggelse af indlæggelser pga. bl.a. urinvejsinfektioner i Københavns Kommune

Københavns Kommune havde i 2016 og 2017 et projekt målrettet nedbringelse af forekomsten af urinvejsinfektioner på to plejehjem. Projektet var en del af en større indsats til forebyggelse af indlæggelser af beboere fra plejehjem til hospital.

Korrekt nedre toilette, væskeindtag, vaskehandske, bleskift, værnemidler, rengøring og toiletbesøgIndsatsen til forebyggelse af urinvejsinfektioner omfattede fokus på væskeindtag og jævnlige toiletbesøg for beboerne, korrekt nedre toilette med vaskehandske for at forhindre smittespredning og øget viden om brug og håndtering af af urinvejshjælpemidler som ble og kateter gennem undervisning  og workshops for personalet.

Resultaterne af indsatsen viste, at forekomsten af urinvejsinfektioner faldt markant med fokus på løbende forebyggelse og hygiejniske procedurer.

Færre urinvejsinfektioner og mindre antibiotika på plejecentre 

Et eksempel på indsats fra Antibiotikarådets inspirationskatalog er et samarbejde mellem Gentofte og Frederikssund kommuner og Forskningsenheden for Antibiotic Stewardship og Implementering på Herlev og Gentofte Hospital. Fra 1. marts 2017 til 1. oktober 2018 gennemførte kommunerne et projekt om effekten af bl.a. vidensopbygning og lokale hygiejniske indsatser på infektionsforekomsten og antibiotikaforbruget hos plejepersonalet på 5 plejecentre.
Et fælles seminar for personalet, hvor bl.a. viden om infektioner,  og antibiotikabrug blev testet, blev fulgt op af en projektperiode med implementering af lokale infektionshygiejniske indsatser i samarbejde med de kommunale hygiejnesygeplejersker. 

Se også indsats 2.5 i "20 veje til at bruge mindre antibiotika", afsnit 2 om Ældreplejen."20 veje til at bruge mindre antibiotika", afsnit 2 om Ældreplejen."20 veje til at bruge mindre antibiotika", afsnit 2 om Ældreplejen.

Se også...

Find Antibiotikarådets kampagneside om blærebetændelse her

Find siden med alle overvågningsdata for infektioner og antibiotikaforbrug her

Kontakt

Formand for indsatsgruppen for sundhedssektorerhvervede urinvejsinfektioner under udvalg for forebyggelse af hospitalsinfektioner:

Hygiejnesygeplejerske Helle Neustrup

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Hvidovre HospitalRedaktør