Organisering af arbejdet med hospitalsinfektioner

​Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner er en tværgående organisationer nedsat under Region Hovedstadens Komité for Infektionshygiejne.

Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner er nedsat under Region Hovedstadens Komité for Infektionshygiejne. Det er en tværgående organisation, der arbejder med overvågning af hospitalsinfektioner, antibiotikaforbrug og resistente bakterier samt videndeling om forebyggelsesindsatser og -resultater.

Task force er organiseret med en styregruppe, en stabsfunktion og forskellige indsatsgrupper.

Task Force organisation og indsatsgrupper

 

Styregruppen

Styregruppen består af repræsentanter fra Region Hovedstadens Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed i Center for Sundhed, de ledende overlæger og en hygiejnesygeplejerske fra hver af Region Hovedstadens tre klinisk mikrobiologiske afdelinger, klinisk arbejdende læge og sygeplejerske samt formænd for indsatsgrupperne under styregruppen. Formand for styregruppen er centerdirektør Bettina Lundgren, Rigshospitalet.

Styregruppen mødes 4-5 gange årligt og er overordnet ansvarlig og udstikker de overordnede retningslinjer for indsatsen, herunder at sikre fremdrift og afrapportering fra indsatsgrupperne.

Indsatsgrupper

Under styregruppen er etableret indsatsgrupper på områder, der er i fokus eller kræver en særlig indsats. Indsatsgrupperne har som opgave at sætte rammerne for det enkelte indsatsområde; de skal bl.a. udvælge de rette indikatorer, dvs. tal for hvordan indsatsområdet overvåges bedst muligt, følge data og fastsætte mål for indsatsen.

Indsatsgrupperne er sammensat af hygiejnesygeplejersker, mikrobiologer og klinikere samt datamanagere med specialviden om infektionsregistrering og -forebyggelse.

Stabsfunktionens består af fire medarbejdere og opgaverne består i udvikling og drift af dataindsamling, præsentation og formidling af data samt vidensdeling. Medarbejderne i stabsfunktionen arbejder tæt sammen med indsatsgruppeformændene og koordinerer internt på tværs af indsatsområder.

Stabsfunktionen

Det daglige arbejde varetages af fire administrative medarbejder placeret på Rigshospitalet, Herlev Hospitals og Hvidovre Hospital. Medarbejderne står for indsamling og behandling af data samt formidling af resultater og viden om forebyggelsesindsatser.

Arbejdet i stabsfunktionen består i udvikling og drift af dataindsamling, præsentation af data, formidling til alle relevante modtagere i regionen og øvrige samarbejdspartnere, videndeling.

Samarbejde

Arbejdet i Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner foregår i samarbejde med de lokale hygiejneorganisationer og tovholdere på forbedrings- og forebyggelsesprojekter på hospitalerne samt de øvrige regionale og lokale aktører inden for hygiejne og antibiotikaforbrug. I alt næsten 100 faglige eksperter indgår i samarbejdet omkring forebyggelse af infektioner i Region Hovedstaden.

Etablering af ensartede og centrale datatræk har skabt mulighed for med kort varsel at skabe overblik og reagere på opståede infektionshygiejniske problemstillinger som fx en stigning i forekomsten af resistente bakterier.

Task Force kan således levere data, der understøtter lokalt forankrede forbedringsindsatser og fungere som et forum for udveksling af erfaringer og koordinering af indsatser.

Kontakt os 

Har du spørgsmål til indsatserne er du velkommen til at skrive til stabsfunktionen på halvering.infektioner@regionh.dk.

 

Baggrund

Den specifikke målsætning om at halvere antallet af hospitalsinfektioner, blev første gang formuleret i Region Hovedstadens kvalitetshandlingsplan 2010-2013, som en konkretisering af kvalitetspolitikkens mål om, at behandlingen skal være sikker for patienterne.

I 2012 blev Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner etableret nedsat under Region Hovedstadens Komité for Infektionshygiejne og organiseret med en styregruppe og en stabsfunktion, der varetager den daglige drift, samt en række underliggende faglige indsatsgrupper.

 

Redaktør