Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner

Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner er nedsat under Region Hovedstadens Komité for Infektionshygiejne og er en tværgående organisation, der arbejder med overvågning af hospitalsinfektioner, antibiotikaforbrug og resistente bakterier samt videndeling om forebyggelsesindsatser og –resultater.

Etableringen af ensartede og centrale datatræk har skabt mulighed for med kort varsel at skabe overblik og reagere på opståede tværgående infektionshygiejniske problemstillinger (f.eks. en stigning i særlige resistente bakterier) og levere data, der understøtter lokalt forankrede forbedringsindsatser.

Baggrund

Den specifikke målsætning om at halvere antallet af hospitalsinfektioner, blev første gang formuleret i Region Hovedstadens kvalitetshandlingsplan 2010-2013, som en konkretisering af kvalitetspolitikkens mål om, at behandlingen skal være sikker for patienterne.

I januar 2012 holdt styregruppe sit første møde og i 1. halvår af 2012 blev projektets organisation med administrative medarbejdere på tre hospitaler dannet. Der har været regelmæssige månedlig levering af data siden januar 2013.

Organisation

Organisationen består af en styregruppe, en række underliggende faglige indsatsgrupper samt en stabsfunktion, der varetager den daglige drift.


Styregruppen er sammensat af repræsentanter fra Region Hovedstadens Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed i Center for Sundhed, de ledende overlæger og en hygiejnesygeplejerske fra hver af Region Hovedstadens tre klinisk mikrobiologiske afdelinger, klinisk arbejdende læge og sygeplejerske samt formænd for indsatsgrupperne under styregruppen. Formand for styregruppen er Centerdirektør Bettina Lundgren.

Styregruppen mødes 4-5 gange årligt og er overordnet ansvarlig og udstikker de overordnede retningslinjer for indsatsen, herunder at sikre fremdrift og afrapportering fra indsatsgrupperne. Under styregruppen er etableret indsatsgrupper på områder, der er i fokus eller kræver en særlig indsats. Indsatsgrupperne har som opgave at sætte rammerne for det enkelte indsatsområde; de skal bl.a. udvælge de rette indikatorer, dvs. tal for hvordan indsatsområdet overvåges bedst muligt, følge data og fastsætte mål for indsatsen. Indsatsgrupperne er sammensat af hygiejnesygeplejersker, mikrobiologer og klinikere samt datamanagere med specialviden om infektionsregistrering og –forebyggelse.​

Stabsfunktionens består af fire medarbejdere og opgaverne består i udvikling og drift af dataindsamling, præsentation og formidling af data samt vidensdeling. Medarbejderne i stabsfunktionen arbejder tæt sammen med indsatsgruppeformændene og koordinerer internt på tværs af indsatsområder.

Arbejdet

Arbejdet i Task Force Forebyggelse af hospitalsinfektioner foregår i samarbejde med de lokale hygiejneorganisationer og tovholdere på forbedrings- og forebyggelsesprojekter på hospitalerne samt de øvrige regionale og lokale aktører inden for hygiejne og antibiotikaforbrug. I alt næsten 100 faglige eksperter indgår i samarbejdet omkring forebyggelse af infektioner i Region Hovedstaden.

Task Force Forebyggelse af hospitalsinfektioner er en organisation, der kan skabe fokus på fælles problemer og dele viden om fælles løsninger. Samtidig har etablering af ensartede og centrale datatræk, skabt mulighed for med kort varsel at skabe overblik og reagere på opståede infektionshygiejniske problemstillinger (fx en stigning i forekomsten af resistente bakterier).

For hospitalerne kan indsatsen levere data, der understøtter lokalt forankrede forbedringsindsatser og være et forum for udveksling af erfaringer. ​


Redaktør