Om Udvalg for Forebyggelse af Hospitalsinfektioner i Region Hovedstaden

Udvalg for Forebyggelse af Hospitalsinfektioner er nedsat under Region Hovedstadens Komité for Infektionshygiejne og er en tværgående organisation, der arbejder med overvågning af hospitalsinfektioner, antibiotikaforbrug og resistente bakterier samt videndeling om forebyggelsesindsatser og –resultater.

Denne hjemmeside, regionh.dk/hospitalsinfektioner, er oprettet af Udvalg for Forebyggelse af Hospitalsinfektioner i Region Hovedstaden med det formål, at formidle viden om forskellige hospitalsinfektioner og antibiotikaforbruget i regionen.

Hospitalerne arbejder løbende på at nedsætte antallet af hospitalsinfektioner ved at tilrettelægge behandling og pleje, så antallet af hospitalsinfektioner holdes nede.

For at styrke disse indsatser er der under den regionale komité for infektionshygiejne nedsat en særlig tværgående gruppe, der kaldes Udvalg for Forebyggelse af Hospitalsinfektioner. Udvalg for Forebyggelse af Hospitalsinfektioner er en samling af regionens eksperter (bl.a. læger og hygiejnesygeplejersker), der arbejder med overvågning af hospitalsinfektioner, antibiotikaforbrug og resistente bakterier samt videndeling om forebyggelsesindsatser og -resultater.

Organisation

Udvalget består af en repræsentant fra regionens Enhed for Kvalitet i Sundhedsvæsenet, de ledende overlæger fra regionens tre afdelinger for klinisk mikrobiologi,  en repræsentant fra hver af hygiejneenhederne på hospitalerne, samt formænd for indsatsgrupperne under udvalget. Formand for styregruppen er ledende overlæge Jens Otto Jarløv, Herlev og Gentofte Hospital.

Udvalget mødes 4-5 gange årligt og er overordnet ansvarlig og udstikker de overordnede retningslinjer for indsatsen, herunder at sikre fremdrift og afrapportering fra arbejdsgrupperne.

Under udvalget er etableret arbejdsgrupper på områder, der er i fokus eller kræver en særlig indsats. De har som opgave at sætte rammerne for det enkelte indsatsområde; de skal bl.a. udvælge de rette indikatorer, dvs. tal for hvordan indsatsområdet overvåges bedst muligt, følge data og fastsætte mål for indsatsen. Arbejdsgrupperne er sammensat af hygiejnesygeplejersker, mikrobiologer og klinikere samt datamanagere med specialviden om infektionsregistrering og -forebyggelse.

Udvalget har administrative medarbejdere placeret på Rigshospitalet, Herlev og Gentofte Hospital samt Amager og Hvidovre Hospital tilknyttet. Medarbejderne står for indsamling og behandling af data samt formidling af resultater og viden om forebyggelsesindsatser.

Arbejdet i stabsfunktionen består i udvikling og drift af dataindsamling, præsentation af data, formidling til alle relevante modtagere i regionen og øvrige samarbejdspartnere, videndeling.

Samarbejde på tværs i regionen

Arbejdet i Udvalg for Forebyggelse af Hospitalsinfektioner foregår i samarbejde med de lokale hygiejneorganisationer og tovholdere på forbedrings- og forebyggelsesprojekter på hospitalerne samt de øvrige regionale og lokale aktører inden for hygiejne og antibiotikaforbrug. I alt næsten 100 faglige eksperter indgår i samarbejdet omkring forebyggelse af infektioner i Region Hovedstaden.

Udvalget leverer data, der understøtter lokalt forankrede forbedringsindsatser og fungere som et forum for udveksling af erfaringer og koordinering af indsatser. Etablering af ensartede og centrale datatræk på området har skabt mulighed for med kort varsel at skabe overblik og reagere på opståede infektionshygiejniske problemstillinger som fx en stigning i forekomsten af resistente bakterier.

Baggrund

Den specifikke målsætning om at halvere antallet af hospitalsinfektioner, blev første gang formuleret i Region Hovedstadens kvalitetshandlingsplan 2010-2013, som en konkretisering af kvalitetspolitikkens mål om, at behandlingen skal være sikker for patienterne.
I 2012 blev Udvalg (Task Force) for Forebyggelse af Hospitalsinfektioner etableret nedsat under Region Hovedstadens Komité for Infektionshygiejne og organiseret med en styregruppe og en stabsfunktion, der varetager den daglige drift, samt en række underliggende faglige indsatsgrupper.

På vores hjemmeside kan du blandt andet:

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til regionens indsatser til forebyggelse af hospitalsinfektioner er du velkommen til at skrive til specialkonsulent i Stabsfunktionen Anne-Marie Blok Hellesøe.


Redaktør