Overvågning

Region Hovedstaden overvåger udvalgte hospitalsinfektioner, resistente bakterier og forbruget af antibiotika og formidler aktuelle data på denne side. 


På denne side kan du se data for alle overvågningsområderne siden 2013. Områderne overvåges med en eller flere indikatorer fx antallet af infektioner eller nye patienter med en bestemt resistent bakterie. Mere detaljerede data for regionen og hospitalerne offentliggøres i en månedsrapport. Find den aktuelle månedsrapport i boksen i højre side.

Tallene for bakteriæmi, urinvejsinfektioner, tarmbakterien Clostridium difficile og dybe infektioner efter indsættelse af kunstig hofte eller knæ stammer fra den nationale infektionsovervågning i HAIBA

​Antibiotikaforbruget opgøres på baggrund af Region Hovedstadens Apoteks database for indkøb af antibiotika, mens forekomsten af resistente bakterier opgøres med data fra de lokale mikrobiologiske databaser.​

Hospitalsinfektioner

Bakteriæmi, urinvejsinfektioner og tilfælde med Clostridium difficile opgøres som antal infektioner pr. 10.000 risikodøgn. Forekomsten af dybe infektioner efter indsættelse af kunstig hhv. hofte og knæ opgøres som andelen af operationer, der medfører en dyb infektion som komplikation. 

Bakteriæmi


Forekomsten af hospitalserhvervet bakteriæmi er gennemsnitligt 83 pr. måned i hele regionen, hvilket svarer til ca. 8 pr. 10.000 risikodøgn. Hospitalerne har mellem 5 og 10 bakteriæmier pr. 10.000 risikodøgn.

Clostridium difficile



Forekomsten af tilfælde med diarre pga. tarmbakterien Clostridium difficile, der konstateres på hospitalerne har siden 2013 været markant faldende. Dette tilskrives bl.a. en lang række regionale og lokale interventioner til nedbringelse af forekomsten af Clostridium difficile. Siden midten af 2015 har der været ca. 50 tilfælde om måneden, hvilket svarer til 5,5 pr. 10.000 risikodøgn. 



Forekomsten af patienter med diarre pga. tarmbakterien Clostridium difficile, der findes i perioden efter en hospitalsindlæggelse har ligesom de, der konstateres på hospitalerne haft en faldende tendens. Der har siden 2013 været ca. 70 tilfælde om måneden, hvilket svarer til 0,2 pr. 10.000 risikodøgn.

Urinvejsinfektioner


Urinvejsinfektion er den hyppigst forekommende hospitalsinfektion. Der er gennemsnitligt 380 urinvejsinfektioner pr. måned i regionen. Det svarer til ca. 42 pr. 10.000 risikodøgn. Hospitalerne har mellem 36 og 46 urinvejsinfektioner pr. 10.000 risikodøgn.

Dybe infektioner efter indsættelse af kunstig hofte eller knæ





Forekomsten af dybe infektioner efter indsættelse af kunstig hofte eller kunstigt knæ har ligget stabilt lavt på gennemsnitligt hhv. 1,2 % for hofter og 0,7 % for knæ.

Antibiotikaforbrug

Antibiotikaforbruget opgøres som justerede definerede døgndoser (aDDD) per 100 sengedage. Penicilinforbruget opgøres som andelen af penicillin i forhold til det totale forbrug af antibakterielle midler i %.

Samlet forbrug


Forbrug af kritiske antibiotika


Penicillin i procent af samlet forbrug


Gennemsnitligt bruges der knapt 100 døgndoser antibiotika pr. 100 sengedage. Siden 2013 har det totale forbrug antibiotika været svagt stigende. Samtidig har forbruget af bredspektrede (kritiske) antibiotika været faldende og andelen af penicillin i forhold til det samlede forbrug været stigende. Hvilket betragtes som positivt.

Resistente bakterier

Opgørelserne af MRSA og VRE omfatter både infektioner og raske bærere af bakterien. Hvis der sker en opbhobning af positive prøver med enten VRE eller MRSA på en afdeling, kan der iværksættes rutinemæssige screeningsprøver som en del af indsatsen. 

Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA)


Der findes årligt MRSA hos mellem 300 og 400 nye patienter i Region Hovedstaden.  Alle, der indlægges på hospital, skal spørges til forhold, der kan øge risikoen for MRSA (se Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af MRSA, 3. udgave). Nogle patienter podes herefter for om de er bærere af bakterien. Tallet dækker både raske bærere af bakterien og tilfælde af infektioner med MRSA

Vancomycinresistente enterokokker (VRE)




Forekomsten af VRE i Region Hovedstaden var før 2013 meget lille. Fra bgyndelsen af 2013 sås en stor stigning i antallet af patienter, der får konstateret VRE på hospitalerne i Region Hovedstaden. Størstedelen af de patienter, der får konstateret VRE i Region Hovedstaden er raske bærere af bakterien og bliver fundet ved såkaldte screeningsprøver.

Redaktør