Region Hovedstadens Ledelsesudvikling - mere ledelse, mindre styring

Region Hovedstaden har lederudviklingsforløb, der passer til dig, uanset om du er en meget erfaren leder eller helt ny som leder. Der er endda forløb for dig, der bedriver ledelse uden formelt lederansvar.

​​​​


Lederafklaring - for potentielle ledere

Målgruppe

Lederafklaring er et udviklingsforløb for dig med lyst til og potentiale for ledelse.

 • Du kan være en yngre medarbejder eller en meget erfaren medarbejder.
 • Du har muligvis prøvet kræfter med enkelte ledelsesopgaver, som er uddelegeret fra din nærmeste leder; eller du kan have ledererfaring fra tidligere ansættelser, men er ikke ansat som leder i Region Hovedstaden.
 • Du arbejder enten i klinikken, i en servicefunktion, i en pædagogisk stilling eller med administrative opgaver.
 • Der er intet krav til din uddannelsesmæssige baggrund eller tidligere lederkurser.

Udbytte

Du får teoretisk og praktisk viden om lederrollen både fra et organisatorisk og personligt perspektiv. Gennem aktionsbaseret læring, øvelser og dialog arbejder du med dine personlige læringsmål og ledelseskompetencer, og du bliver mere afklaret omkring dit eget potentiale. Du bliver introduceret til forskellige ledelsesdiscipliner – personaleledelse, driftsledelse, faglig ledelse og strategisk ledelse.

SE VIDEO: Deltagere: Det fik vi ud af Lederafklaring

Indhold

 • Afklaring og forventningsafstemning med din nærmeste leder
 • Personlighedstest med mundtlig tilbagemelding
 • Workshop 1 – Indgang til dit personlige lederskab
 • Workshop 2 – Simulerede ledelsesdilemmaer
 • Workshop 3 – Lederens roller og opgaver

Tilmelding

Kontakt en lokal programkoordinator for at høre nærmere om tilmeldingLedelse af medarbejdere for nye ledere

Målgruppe

Forløbet er for dig, som er ny leder af medarbejdere. Med ”ny” menes, at du ikke tidligere har været leder med et formelt økonomisk og personalemæssigt ansvar i regionen. Hvis du tidligere har været leder i fx en kommune eller en privat virksomhed, skal du drøfte med din leder, hvorvidt du er ”ny leder”.

Udbytte

Du får:

 • en god on-boarding som ny leder af medarbejdere
 • de mest nødvendige ledelsesredskaber
 • en styrket lederidentitet
 • et netværk i regionen

Indhold

Ledelse af medarbejdere for nye ledere består af to typer aktiviteter:

 • Valgfrie introduktionskurser, der giver overblik over rammer og retningslinjer for dit ledelsesansvar. Du får de basale ledelsesværktøjer til at løfte dette ansvar.
 • Et ledelsesudviklingsforløb, hvor du med udgangspunkt i din konkrete ledelsespraksis arbejder med relevante ledelsesmæssige problemstillinger, udvikler din ledelsesidentitet og etablerer netværk med øvrige nye ledere.

Du vælger selv – i samråd med din nærmeste leder – hvilke problemstillinger, du specifikt ønsker at arbejde med på forløbet, og hvilke af de valgfrie introduktionskurser, du har brug for.

Tilmelding

Kontakt en lokal programkoordinator for at høre nærmere om tilmeldingSelvdesignet ledelsesudvikling - for erfarne ledere

Målgruppe

Selvdesignet ledelsesudvikling er for erfarne ledere på alle ledelsesniveauer

 • Du har mindst et par års ledererfaring og er f.eks. afsnitsansvarlig læge, afdelingssygeplejerske, sektions – eller enhedschef, ledende overlæge eller ledende oversygeplejerske 
 • Du vil løfte blikket og arbejde med din enhed i et bredere perspektiv
 • Du vil opdage og træne nye veje i dit ledelsesarbejde
 • Du vil styrke din lederidentitet

Udbytte

Med selvdesignet ledelsesudvikling har du mulighed for selv at designe et forløb, der imødekommer dine specifikke ønsker og behovet for udvikling i din organisation.

SE VIDEO: Selvdesignet ledelsesudvikling

Indhold

Du vælger mellem en række tilbud. Nogle er designet for at give dig udsyn og inspiration fra andre brancher og lande. Andre er rettet mod at styrke de strategiske ledelseskompetencer, mens andre igen har til formål at nytænke daglig organisering, faglig udvikling og effektiv drift. Endelig er der tilbud, der sigter på at styrke dit personlige lederskab og din ledelsesmæssige selvindsigt.

For nye ledere af ledere er der et obligatorisk modul, hvor du arbejder med din nye ledelsesrolle.

Vælg mellem disse aktiviteter

1. Det personlige lederskab – hvordan forstår jeg mig selv som leder, hvordan opleves jeg af andre og hvad skal det betyde for mit lederskab fremadrettet?

2. Obligatorisk forløb for nye ledere af ledere – hvad skal jeg være særlig bevidst om i rollen som leder af ledere?

3. Dynamik og sammenhæng i ledelseskæden – hvordan skaber vi mere eksekveringskraft? Inspiration fra ledelsesudvikling i andre sundhedssystemer

4. Ledelse med overblik – hvordan får du mest ud af din afdelings udviklingstid?

5. Ledelse med mening og retning – hvordan arbejder man strategisk som leder?

6. Innovationsledelse – hvordan kan digitalisering og forskning styrke patientbehandlingen?

7. Værdibaseret sundhed – hvordan øger man fokus på effekt og kvalitet?

8. Inspirationsdag – hvad kan vi lære fra andre brancher?

Tilmelding

Tilmeld dig det obligatoriske modul for nye ledere af ledere via Kursusportalen (du skal logge på med dit RegionH-brugernavn)

Kontakt en lokal programkoordinatorer for at høre nærmere om tilmelding til de øvrige modulerMaster of Public Governance

Målgruppe

Master of Public Governance er for erfarne ledere af medarbejdere eller ledere af ledere, der har behov for at videreudvikle ledelseskompetencer inden for særligt strategisk ledelse.

Udbytte

Du styrker din forståelse for den særlige kompleksitet og de særlige dilemmaer i den offentlige sektor. Du får indsigt i egne normer og automatiske handlerepertoirer med henblik på at udvide dine handlekompetencer i lederrollen – i samspillet mellem dine personlige egenskaber og de særlige vilkår, der aktuelt kendetegner ledelse i den offentlige sektor.

Indhold

Masteruddannelsen består af 60 ECTS fordelt på en række obligatoriske og valgfrie moduler. Et modul på 10 ECTS – udviklet af CBS – er særligt målrettet Region Hovedstadens ledere. Dette skræddersyede modul kan enten tages som enkeltstående kursus eller som led i en hel masteruddannelse på CBS, som du gennemfører under normale vilkår.

Tilmelding

Kontakt en lokal programkoordinator for at høre nærmere om tilmeldingLedernetværk

Målgruppe

Kender du følelsen af at stå alene med svære ledelsesmæssige udfordringer og opgaver? Savner du at blive inspireret og få kvalificeret sparring fra ligesindede? Og vil du hellere have målrettet konsulentstøtte end høre om generelle ledelsesteorier? Så er ledernetværk noget for dig!

Udbytte

Netværket er et fortroligt forum, der kan bruges til erfaringsudveksling med andre ligesindede. I netværket får du fx mulighed for at undersøge, diskutere og kvalificere mulige løsninger på dine aktuelle udfordringer. Du går fra hvert netværksmøde med en oplevelse af at have opnået større indsigt og bedre handlemuligheder.

Indhold

Hvert netværk består af 4 til 8 ledere. De tre første netværksmøder faciliteres af en professionel ledelseskonsulent med solid erfaring inden for sundhedssektoren. Herefter står I selv for det videre forløb i netværket.

Netværksmøderne tager afsæt i jeres konkrete ledelsesmæssige opgaver, udfordringer og problemstillinger fra dagligdagen. Konsulenten skaber rammerne for, at I kan dele jeres viden, erfaringer og idéer. Derudover supplerer konsulenten med relevante begreber, teorier og værktøjer efter behov.

Tilmelding

Kontakt en lokal programkoordinator for at høre nærmere om tilmeldingLedelse af funktioner - for ledere uden formelt lederansvar

Målgruppe

Forløbet Ledelse af funktioner er for dig, der ikke har formel ledelseskompetence, men som har en særlig funktion eller et særligt ansvar, der gør, at du leder andre i det daglige. Du er fx koordinator, leder i vagten, tovholder for en tværgående indsats eller teamleder.

Du kan deltage på Ledelse af funktioner alene, men du og din arbejdsplads får mere ud af deltagelsen, hvis du deltager sammen med en eller flere kolleger.

Udbytte

Målet er, at du gennem udvikling af dit personlige lederskab og styrkelse af din daglige praksis bliver bedre i stand til at bidrage til organisatorisk udvikling til gavn for patienter, borgere eller brugere.

Indhold

Ledelse af funktioner er tænkt som en støtte til dig i dit arbejde med en konkret organisatorisk problemstilling, som du skal være med til at løse. Denne problemstilling fra din arbejdsplads er omdrejningspunktet på forløbet. Samtidigt arbejder du med at styrke din personlige gennemslagskraft og autoritet. Du udvikler din evne til at motivere andre, sætte retning, håndtere barrierer og krydspres med meget mere.

Tilmelding

Kontakt en lokal programkoordinator for at høre nærmere om tilmeldingLedelsesudvikling for grupper

​Målgruppe

Ledelsesudvikling for grupper er for to målgrupper:

 • En ledergruppe i en afdeling/enhed, der skal lykkes bedre med at få deres afdeling/enhed til at fungere (fra 2-40 deltagere)
 • En ledergruppe i eller på tværs af organisationen, der deler ansvar for patientforløb eller fælles opgave, fx Fælles Akut Modtagelser

Ledelsesudvikling for grupper forankres altid i afdelings-/enhedsledelsen eller over. Der udbydes således ikke forløb kun for afsnitsledelser.   

Udbytte

Formålet er at udvikle ledergruppers beslutningskraft og samarbejdsevner for at sikre kvalitet, drift og udvikling af kerneopgaven.

Indhold

Indhold og forløb skræddersys til den enkelte ledergruppes behov og udfordringer. Det kan være et kort og intensivt forløb over nogle dage – eller det kan være et længerevarende forløb fordelt over en længere periode.

Tilmelding

Kontakt en lokal programkoordinator for at høre nærmere om tilmeldingFælles regional ledelsesudvikling - når alle er udfordret

​Målgruppe

Alle regionens ledere er velkomne på aktiviteterne inden for fælles regional ledelsesudvikling.

Udbytte

På aktiviteterne indenfor fælles regional ledelsesudvikling får du mulighed for at udvikle din ledelsespraksis ved at erfaringsudveksle med andre lederkolleger om aktuelle emner, udfordringer, dilemmaer og beslutninger, der har betydning for din ledelsesrolle og funktion.

Indhold

Aktiviteterne har fokus på aktuelle og konkrete udfordringer, tendenser og ambitioner, der er fælles for ledere i Region Hovedstaden. Form, varighed og indhold varierer fra aktivitet til aktivitet afhængig af formål.

Tilmelding

Kontakt en lokal programkoordinator for at høre nærmere om tilmelding


Prøv den interaktive guide og find det forløb, der passer til dig

For at komme videre til tilmeldingssiden sidst i guiden, skal du være logget ind fra en Region Hovedstaden PC.

Prøv den interaktive guide til at finde det rigtige ledelsesudviklingsforløb


Introdu​ktion for nye ledere

Når du ansættes i din første lederstilling i Region Hovedstaden, inviteres du til at deltage i en temadag, hvor du vil møde koncerndirektionen og andre ledere og få uddybet dit kendskab til den større helhed, du bliver en del af, i regionen. Du får indsigt i, hvor Region Hovedstaden er på vej hen, og hvad der forventes af dig som leder.

Redaktør