Center for Regional Udvikling

Center for Regional Udvikling arbejder for at sikre bæredygtig regional sund og grøn vækst samt udvikling i tæt samarbejde med de øvrige aktører i regionen.

​CRU arbejder blandt andet med miljø, mobilitet, sundhedsforskning og uddannelse.

Om Center for Regional Udvikling

Center for Regional Udvikling (CRU) består af ca. 260 medarbejdere fordelt i 4 enheder hhv. Sekretariatet, Mobilitet, Klima & Uddannelse, Sundhedsforskning & Innovation og Miljø.

Herunder kan du se CRUs organisationsdiagram, samt læse mere om de 4 enheder, og hvad de beskæftiger sig med.

Se CRUs organisationsdiagram.

Mød en medarbejder

I Region Hovedstadens koncerncentre arbejder vi med karriereveje ved at løfte udviklingssamtalerne mellem leder og medarbejder og styrke den fælles kompetenceudvikling på tværs.

Du kan i videoen møde Thor Mortensen, der arbejder med klimaplaner, fortælle om at turde gå uden for sin comfort zone og om at gøre sig selv relevant ved at holde øje med den samfundsmæssige udvikling inden for sit felt.

                                                                                                                Varighed: 02:20 minutter

Klik på + for at folde fanen ud og læse mere om de fire enheder i CRU


Sekretariatet

I Sekretariatet for CRU arbejder vi med strategisk udvikling, politisk betjening, administration, økonomi og kommunikation. Sekretariatet er derfor ansvarlig for en lang række administrative, strategiske og politiske elementer på tværs af centeret – herunder centerets organisationsudvikling, der skal geare CRU til fremtiden.Mobilitet, Klima og Uddannelse

​Enheden arbejder tæt med kommuner, institutioner, organisationer og virksomheder om at udvikle regionen på de områder som Regionsrådet ønsker. Vi står for at udarbejde oplæg til den regionale udviklingsstrategi og for at udvikle projekter og samarbejder til at realisere den. Dette skal bl.a. bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål.

I Mobilitet, Klima & Uddannelse arbejder vi indenfor mobilitet med at fremme sammenhængende kollektiv trafik og omstillingen af grøn transport i hovedstadsregionen ved at videreformidle viden og erfaringer, igangsætte projekter, indgå partnerskaber og etablere netværk.

På Uddannelsesområdet arbejder vi bl.a. med lovbundende opgaver. Dette indebærer fx placering af nye uddannelsessteder for hhv. erhvervsuddannelsernes grundforløb og de gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx). Regionen står ligeledes for fordelingen af ansøgerne på de gymnasiale uddannelser. Foruden de lovbundende opgaver arbejder vi for at øge andelen af en ungdomsårgang der vælger en erhvervsuddannelse.

Enheden arbejder også med klima. Dette kommer bl.a. til udtryk i arbejdet med energiomstilling, klimatilpasning og cirkulær økonomi. Der samarbejdes med kommuner, videninstitutioner, interesseorganisationer mv. for sammen at skabe løsninger, der sikrer en effektiv omstilling og tilpasning til de miljø- og klimaudfordringer, som regionen står overfor.Sundhedsforskning og Innovation

​Forskning og innovation er en afgørende vej til ny viden og bedre behandling for patienterne.
I Region Hovedstaden er sundhedsforskningen organiseret i tæt samspil med den kliniske behandling og med udgangspunkt i, at den nye viden skal implementeres og bidrage til nye behandlingsmuligheder og teknologier i klinisk praksis. Region Hovedstaden har en lang række forskningsmiljøer, som er blandt de internationalt ledende inden for deres felt. Region Hovedstaden har omkring 4.000 aktive forskere og mange internationale forskningssamarbejder. Vi indgår mange innovationsprojekter sammen med private virksomheder, som er med til at udvikle nye løsninger, der forbedrer sundhedsvæsenet.

Region Hovedstadens forskningsstrategiske ambition er: "Excellent forskning skal i stærkt samspil med klinik og uddannelse sikre en sundere befolkning og patientbehandling i international topklasse i et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen."Miljø

Miljø arbejder målrettet og strategisk med håndtering af jordforurening og råstofudvinding. Miljø har to store myndighedsområder: Kortlægning & håndtering af jordforurening samt planlægning & administration af råstofindvinding på land.
Regionens myndighedsansvar ved forurening af jord og vand, er at kortlægge, undersøge og oprense forurening, som kan ødelægge det grundvand, der bruges til drikkevand, udgør en risiko for borgernes sundhed, eller som udgør en risiko for overfladevand (søer, vandløb og kyster) og natur.

På råstofområdet er myndighedsansvaret at forvalte indvindingen af råstoffer i regionen, udarbejde råstofplaner og råstofindvindingstilladelser, føre tilsyn og arbejde med virkninger på miljøet (VVM) og efterbehandling af tidligere råstofgrave. I Region Hovedstaden bliver der indvundet sand, grus, sten, ler og kalk.
Der samarbejdes med kommuner, vidensinstitutioner og private firmaer for sammen at skabe løsninger, der sikrer en effektiv indsats for at beskytte drikkevandet, borgernes sundhedshed, vandet i vandløb søer og havet mod jordforurening.


Redaktør